3 Nephi 6
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 6

Ang mga Nephite miuswag—Garbo, kaadunahan, ug kalainan sa pagpuyo miabut—Ang Simbahan nabahin tungod sa panagbangi—Si Satanas nangulo sa mga katawhan sa dayag nga pagsukol—Daghan nga mga propeta nagsangyaw og paghinulsol ug gipamatay—Ang ilang mga mamumuno nakigkunsabo sa pag-agaw sa panggamhanan. Mga A.D. 26–30.

1 Ug karon nahinabo nga ang mga katawhan sa mga Nephite mipauli ngadto sa ilang kaugalingon nga mga yuta sa ikakawhaan ug unom nga tuig, matag tawo, uban sa iyang banay, sa iyang mga panon ug sa iyang mga kahayopan, sa iyang mga kabayo ug sa iyang mga baka, ug sa tanan nga mga butang nga sila nanag-iya.

2 Ug nahinabo nga sila wala makahurot og kaon sa tanan nila nga mga pagkaon; busa sila midala sa tanan kanila nga wala pa nila makaon, sa tanan nila nga lugas sa matag matang, ug sa ilang mga bulawan, ug sa ilang mga pilak, ug sa tanan nila nga mahalon nga mga butang, ug sila mipauli ngadto sa ilang kaugalingon nga mga yuta ug sa ilang mga kabtangan, sa amihanan ug sa habagatan, sa yuta sa amihanan nga bahin ug sa yuta sa habagatan nga bahin.

3 Ug sila mihatag ngadto sa mga tulisan kinsa misulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa paghupot sa kalinaw sa yuta, kinsa matinguhaon nga magpabilin nga mga Lamanite, og mga yuta, sumala sa ilang gidaghanon, aron sila unta makaangkon, uban sa ilang mga kahago, diin mao ang ilang kabuhian; ug sa ingon sila nagtukod og kalinaw sa tanan nga yuta.

4 Ug sila nagsugod na usab sa pag-uswag ug sa pag-anam sa pagkadungganan; ug ang kawhaan ug ikaunom ug ikapito nga tuig milabay, ug dihay dako nga kahusay diha sa yuta; ug sila naghimo og ilang mga balaod sumala sa katarung ug kaangayan.

5 Ug karon walay butang diha sa yuta nga makapugong sa mga katawhan gikan sa pagpadayon sa kauswagan, gawas kon sila mapukan ngadto sa kalapasan.

6 Ug karon mao kini si Gidgiddoni, ug ang maghuhukom, si Lachoneus, ug kadto kinsa gitudlo nga mga pangulo, kinsa ang mitukod niining dako nga kalinaw diha sa yuta.

7 Ug nahinabo nga dihay daghan nga mga dakbayan nga gitukod pag-usab, ug dihay daghan nga karaan nga mga dakbayan nga giayo.

8 Ug dihay daghan nga dagko nga mga dalan nga gipahimutang, ug daghan nga mga dalan nga gihimo, nga nagpaingon gikan sa usa ka dakbayan ngadto sa lain nga dakbayan, ug gikan sa usa ka yuta ngadto sa lain nga yuta, ug gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain nga dapit.

9 Ug sa ingon milabay ang kawhaan ug ikawalo nga tuig, ug ang mga katawhan nakaangkon og nagpadayon nga kalinaw.

10 Apan nahinabo sa kawhaan ug ikasiyam nga tuig dihay nagsugod nga mga panaglalis diha sa mga katawhan; ug ang uban gibayaw ngadto sa agarbo ug mga pagpanghambog tungod sa ilang hilabihan nga pagkaadunahan, oo, gani ngadto sa dako nga mga pagpanggukod;

11 Kay dihay daghan nga mga magpapatigayon sa yuta, ug usab daghan nga mga manlalaban, ug daghan nga mga opisyal.

12 Ug ang mga katawhan gisugdan sa paghatag og kalainan pinaagi sa kahimtang, sumala sa ilang mga apagkaadunahan ug sa ilang mga kahigayunan alang sa pagkakat-on; oo, ang uban walay alamag tungod sa ilang pagkakabus, ug ang uban nakadawat sa dako nga kahibalo tungod sa ilang mga katigayunan.

13 Ang uban gibayaw sa ilang garbo, ug ang uban hilabihan ka mapainubsanon; ang uban mobalos sa pagtamay batok sa pagtamay, samtang ang uban modawat sa pagtamay ug sa apagpanggukod ug sa tanan nga matang sa mga kasakit, ug dili mobalos sa bpagbiay-biay og balik, apan mga mapainubsanon ug mahinulsulon sa atubangan sa Dios.

14 Ug sa ingon dihay nahinabo nga usa ka dako nga walay kaangayan diha sa tanan nga mga yuta, hangtud nga ang simbahan nagsugod sa pagkabahin; oo, hangtud sa ikakatloan nga tuig ang simbahan nabahin sa tibuok yuta gawas diha sa pipila lamang ka mga Lamanite kinsa nakabig ngadto sa tinuod nga hugot nga pagtuo; ug sila dili gayud mobiya niini, kay sila mga malig-on, ug makanunayon, ug dili matarug, andam uban sa tanan nga akakugi sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo.

15 Karon ang hinungdan niini nga mga kadautan sa mga katawhan mao kini—si Satanas adunay dako nga gahum, ngadto sa pagkutaw sa mga katawhan sa pagbuhat sa tanan nga matang sa kadautan, ug sa pagpahambog kanila uban sa garbo, nagtintal kanila sa pagtinguha og gahum, ug katungod, ug mga katigayunan, ug sa kawang nga mga butang sa kalibutan.

16 Ug sa ingon si Satanas midala sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa pagbuhat sa tanan nga matang sa kadautan; busa sila nakatagamtam og kalinaw apan sa diyutay lamang nga mga tuig.

17 Ug sa ingon sa pagsugod sa ikakatloan nga tuig—ang mga katawhan ingon nga giluwas sulod sa dugay nga panahon aron dad-on pinaagi sa mga apagtintal sa yawa sa bisan diin nga siya mitinguha sa pagdala kanila, ug sa pagbuhat sa bisan unsa nga kadautan nga siya mitinguha nga sila kinahanglan nga mobuhat—ug sa ingon sa pagsugod niini, ang ikakatloan nga tuig, sila anaa sa usa ka kahimtang nga makahahadlok nga pagkadautan.

18 Karon sila wala makasala nga awalay alamag, kay sila nasayud sa kabubut-on sa Dios mahitungod kanila, kay kini gitudlo ngadto kanila; busa sila mituyo bpagsukol batok sa Dios.

19 Ug karon diha kini sa mga adlaw ni Lachoneus, anak nga lalaki ni Lachoneus, kay si Lachoneus mipuli sa katungdanan sa iyang amahan ug nagmando sa mga katawhan niana nga tuig.

20 Ug dihay nagsugod nga mga tawo nga adinasig gikan sa langit ug gipadala, nagbarug taliwala sa mga katawhan sa tanan nga mga yuta, nagsangyaw ug nagpamatuod nga maisugon sa mga sala ug sa kadautan sa mga katawhan, ug nagpamatuod ngadto kanila mahitungod sa katubsanan diin ang Ginoo naghimo alang sa iyang mga katawhan, o sa lain nga pagkasulti, ang pagkabanhaw ni Kristo; ug sila nagpamatuod nga maisugon sa iyang bkamatayon ug mga pag-antus.

21 Karon dihay daghan sa mga katawhan kinsa hilabihan kasuko tungod niadto kinsa nagpamatuod niini nga mga butang; ug kadto kinsa nasuko mao gayud ang mga labaw nga maghuhukom, ug sila amga halangdon nga mga pari ug mga manlalaban; oo, tanan niadto kinsa mga manlalaban nasuko uban niadto kinsa nagpamatuod niini nga mga butang.

22 Karon walay manlalaban ni maghuhukom ni halangdon nga pari nga makaangkon og gahum sa paghukom ni bisan kinsa ngadto sa kamatayon gawas nga ang ilang paghukom gipirmahan pinaagi sa gobernador sa yuta.

23 Karon dihay daghan niadto kinsa nagpamatuod sa mga butang kabahin ni Kristo kinsa nagpamatuod nga maisugon, kinsa gidakop ug gipahamtangan sa kamatayon sa hilum pinaagi sa mga maghuhukom, nga ang kasayuran sa ilang mga kamatayon wala moabut ngadto sa gobernador sa yuta hangtud human sa ilang kamatayon.

24 Karon tan-awa, kini supak sa mga balaod sa yuta, nga bisan kinsa nga tawo pahamtangan ngadto sa kamatayon gawas kon sila adunay gahum gikan sa gobernador sa yuta—

25 Busa usa ka sumbong miabut ngadto sa yuta sa Zarahemla, ngadto sa gobernador sa yuta, batok niini nga mga maghuhukom kinsa misilot sa mga propeta sa Ginoo ngadto sa kamatayon, nga dili pinasubay sa balaod.

26 Karon nahinabo nga sila gidakop ug gidala ngadto sa atubangan sa maghuhukom, aron pagahukman sa mga sala diin sila nakabuhat, pinasubay sa abalaod nga gikahatag pinaagi sa mga katawhan.

27 Karon nahinabo nga kadto nga mga maghuhukom adunay daghan nga mga higala ug mga kaliwatan; ug ang nahibilin, oo, bisan hapit tanan nga mga manlalaban ug mga halangdon nga pari, nagkatigum sa ilang mga kaugalingon, ug nagkahiusa uban sa mga kaliwatan niadto nga mga maghuhukom kinsa gihukman pinasubay sa balaod.

28 Ug sila misulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa usag usa, oo, gani ngadto niana nga apakigsaad nga gikahatag kanila sa karaan, diin nga pakigsaad gikahatag ug gipangalagad pinaagi sa byawa, aron sa paghiusa batok sa tanan nga pagkamatarung.

29 Busa sila naghiusa batok sa mga katawhan sa Ginoo, ug misulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa paglaglag kanila, ug sa pagluwas niadto kinsa sad-an sa pagbuno gikan sa kamot sa kaangayan, nga hapit na ipangalagad pinasubay sa balaod.

30 Ug sila misupak sa balaod ug sa mga katungod sa ilang nasud; ug sila mihimo ug pakigsaad sa usag usa sa paglaglag sa gobernador ug sa pagpahimutang og usa ka ahari ibabaw sa yuta, nga aron ang yuta wala nay kalingkawasan apan kinahanglan ubos ngadto sa mga hari.