3 Nephi 10

Kapitulo 10

Dihay kahilum sa yuta sulod sa daghan nga mga takna—Ang tingog ni Kristo nagsaad sa pagtigum sa iyang mga katawhan ingon sa himongaan nga nagtigum sa iyang mga pisô—Ang labaw nga matarung nga bahin sa mga katawhan gipanalipdan. Mga A.D. 34–35.

1 Ug karon tan-awa, nahinabo nga ang tanan nga mga katawhan sa yuta nakadungog niini nga mga pulong, ug nakasaksi niini. Ug human niini nga mga pulong dihay kahilum sa yuta sulod sa daghan nga mga takna;

2 Kay dako kaayo ang katingala sa mga katawhan nga sila mihunong sa pagdangoyngoy ug pag-agulo tungod sa pagkawala sa ilang mga kaliwatan diin gipamatay; busa dihay kahilum sa tanan nga yuta sulod sa daghan nga mga takna.

3 Ug nahinabo nga dihay miabut nga usa ka tingog pag-usab ngadto sa mga katawhan, ug ang tanan nga mga katawhan nakadungog, ug nakasaksi niini, nag-ingon:

4 O kamo nga mga katawhan niini nga agamhanan nga mga dakbayan diin nangapukan, kinsa mga kaliwat ni Jacob, oo, kinsa sakop sa balay ni Israel, kapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga pisô sa ilawom sa iyang mga pako, ug bnag-amuma kaninyo.

5 Ug usab, akapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga pisô sa ilawom sa iyang mga pako, oo, O kamo nga mga katawhan sa balay ni Israel, kinsa nangapukan; oo, O kamo nga mga katawhan sa balay ni Israel, kamo nga nagpuyo sa Jerusalem, ingon nga kamo nangapukan; oo, kapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga pisô, ug dili gayud kamo mosunod.

6 O kamo nga balay ni Israel kinsa Ako amiluwas, kapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himongaan nga magtigum sa iyang mga pisô sa ilawom sa iyang mga pako, kon kamo maghinulsol ug bmobalik ngari kanako uban ang hingpit nga katuyoan sa ckasingkasing.

7 Apan kon dili, O balay ni Israel, ang mga dapit sa inyong mga pinuy-anan mahimo nga awaaw hangtud sa panahon sa katumanan sa apakigsaad ngadto sa inyong mga amahan.

8 Ug karon nahinabo nga human ang mga katawhan makadungog niini nga mga pulong, tan-awa, sila misugod sa paghilak ug sa pagdangoyngoy pag-usab tungod sa pagkawala sa ilang mga kaliwatan ug sa ilang mga higala.

9 Ug nahinabo nga sa ingon ang tulo ka adlaw milabay. Ug kini nahinabo sa buntag, ug ang akangitngit nawala gikan sa ibabaw sa yuta, ug ang yuta mihunong sa pagkurog, ug ang dagko nga mga bato mihunong sa pagkabuak, ug ang makalilisang nga mga pag-agulo mihunong, ug ang tanan nga nagkaguliyang nga mga kasaba milabay.

10 Ug ang yuta nagkatakdo pag-usab, nga kini mihunong; ug ang mga pagbangutan, ug ang paghilak, ug ang pagdangoyngoy sa mga katawhan kinsa giluwas nga buhi mihunong; ug ang ilang pagbangutan nahimo nga hingpit nga kalipay, ug ang ilang mga pagbakho ngadto sa pagdayeg ug pagpasalamat ngadto sa Ginoong Jesukristo, ang ilang Manunubos.

11 Ug sa ingon kutob dinhi ang mga kasulatan anatuman diin gipamulong sa mga propeta.

12 Ug kini mao ang alabaw nga matarung nga bahin sa mga katawhan kinsa naluwas, ug mao kini sila kinsa midawat sa mga propeta ug wala mobato kanila; ug mao kini sila kinsa wala mopaagas sa dugo sa mga santos, kinsa giluwas—

13 Ug sila giluwas ug wala gipaunlod ug gilubong ilawom sa yuta; ug sila wala malumos sa kinahiladman sa dagat; ug sila wala masunog sa kalayo, ni sila mapukan diha ug madugmok sa kamatayon; ug sila wala madala sa alimpulos; ni sila mabuntog sa hinungaw nga aso sa kangitngit.

14 Ug karon, kinsa kadto nga nakabasa, ipasabut kaniya; siya nga adunay mga kasulatan, aipapangita sila kanila, ug sud-onga ug tan-awa kon ang tanan niini nga mga kamatayon ug mga kalaglagan pinaagi sa kalayo, ug pinaagi sa aso, ug pinaagi sa mga bagyo, ug pinaagi sa mga alimpulos, ug pinaagi sa bpagbuka sa yuta aron pagdawat kanila, ug ang tanan niini nga mga butang dili ba ngadto sa katumanan sa mga panagna sa daghan nga balaan nga mga propeta.

15 Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Oo, daghan ang nagpamatuod niini nga mga butang sa pag-anhi ni Kristo, ug agipamatay tungod kay sila nagpamatuod niini nga mga butang.

16 Oo, ang propeta nga si aZenos nagpamatuod niini nga mga butang, ug usab si Zenock namulong mahitungod niini nga mga butang, tungod kay sila nagpamatuod ilabi na gayud mahitungod kanato, kinsa mao ang salin sa ilang mga binhi.

17 Tan-awa, ang atong amahan nga si Jacob usab, nagpamatuod mahitungod sa usa ka asalin sa binhi ni Jose. Ug tan-awa, dili ba kita usa ka salin sa binhi ni Jose? Ug kini nga mga butang nga nagpamatuod kanato, wala ba kini mahisulat nganha sa mga palid nga tumbaga diin ang atong amahan nga si Lehi midala gikan sa Jerusalem?

18 Ug nahinabo nga sa pagkatapos sa katloan ug ikaupat nga tuig, tan-awa, ako mopakita nganha kaninyo nga ang mga katawhan ni Nephi kinsa naluwas, ug usab kadto kinsa gitawag og mga Lamanite, kinsa naluwas, nakabaton og dako nga kalooy nga gipakita ngadto kanila, ug daghan nga mga panalangin gibu-bu ngadto sa ilang mga ulo hangtud nga diha human sa apagkayab ni Kristo ngadto sa langit siya sa pagkatinuod nagpakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila—

19 aNagpakita sa iyang lawas ngadto kanila, ug nangalagad ngadto kanila; ug usa ka asoy sa iyang pangalagad ihatag human niini. Busa niini nga panahon ako mohimo og panapos sa akong gipamulong.