3 Nephi 22

Kapitulo 22

Sa katapusan nga mga adlaw, ang Zion ug ang iyang mga ugsok pagatukuron, ug ang Israel pagapundukon diha sa kalooy ug kalumo—Sila modaug—Itandi sa Isaias 54. Mga A.D. 34.

1 Ug unya kana nga gisulat mahinabo: Pag-awit, O babaye nga dili manganak, ikaw nga wala manganak; tuaw ngadto sa apag-awit, ug singgit sa makusog, kamo nga wala mag-antus sa pagpanganak; kay labi pa nga daghan ang mga anak sa biniyaan kay sa mga anak sa kinasal nga asawa, miingon ang Ginoo.

2 Padak-i ang dapit sa inyong tolda, ug ipabukhad kanila ang mga tabil sa inyong mga pinuy-anan; ayaw pagbilin, ilugway ang inyong mga higot ug lig-una ang inyong mga aistaka;

3 Kay kamo mogula sa tuo nga kamot ug sa wala, ug ang inyong mga binhi makapanunod sa mga aHentil ug mohimo sa mga biniyaan nga mga dakbayan nga mapuy-an.

4 Ayaw kahadlok, kay kamo dili maulaw; ni kamo malibug, kay kamo dili apakaulawan; kay kamo makalimot sa kaulawan sa inyong pagkabatan-on, ug dili makahinumdom sa kaulawan sa inyong pagkabatan-on, ug ang pagtamay sa inyong pagkabiyuda dili ninyo mahinumduman.

5 Kay ang inyong magbubuhat, ang inyong bana, ang Ginoo sa mga Panon mao ang iyang ngalan; ug ang inyong Manunubos, ang Usa nga Balaan sa Israel—ang Dios sa tibuok nga yuta siya pagatawgon.

6 Kay ang Ginoo nagtawag kaninyo nga ingon sa usa ka babaye nga biniyaan ug naguol diha sa espiritu, ug asawa sa pagkabatan-on, sa diha nga kamo gisalikway, miingon ang inyong Dios.

7 Kay sa mubo nga panahon Ako mobiya kaninyo, apan uban sa dako nga mga kalooy Ako mopundok kaninyo.

8 Sa gamay nga kasuko Ako motago sa akong nawong gikan kaninyo sa mubo nga panahon, apan uban sa walay katapusan nga pagkamabination, Ako adunay akalooy kaninyo, miingon ang Ginoo nga inyong Manunubos.

9 Kay akini, ang mga btubig ni Noe ngari kanako, kay sa ingon nga Ako nanumpa nga ang mga tubig ni Noe dili na molunop sa yuta, busa Ako manumpa nga Ako dili na masuko kaninyo.

10 Kay ang mga abukid mobiya ug ang mga bungtod mopahawa, apan ang akong pagkamabination dili bmobiya gikan kaninyo, ni ang akong pakigsaad sa kalinaw isalikway, miingon ang Ginoo nga adunay kalooy diha kaninyo.

11 O kamo nga gisakit, nga gikuso-kuso sa bagyo, ug wala mahupay! Tan-awa, Ako mobutang sa inyong mga abato uban sa maanindot nga mga bulok, ug mopahiluna sa inyong mga tukuranan, uban sa mga sapiro.

12 Ug Ako mohimo sa inyong mga bintana nga mga rubi, ug sa inyong mga ganghaan nga mga karbungko, ug sa tanan ninyo nga mga utlanan sa mahalon nga mga bato.

13 Ug ang atanan ninyo nga mga anak pagatudloan mahitungod sa Ginoo; ug hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak.

14 Diha sa apagkamatarung kamo pagatukuron; kamo ipahilayo sa mga pagdaug-daug, kay kamo dili mahadlok, ug ang kalisang dili magpaduol kaninyo.

15 Tan-awa, sa pagkatinuod sila magpundok batok kaninyo, dili pinaagi kanako; ug kinsa kadto nga magpundok batok kaninyo mapukan alang sa inyong kaayohan.

16 Tan-awa, Ako milalang sa panday sa puthaw nga mohuyop sa mga karbon diha sa kalayo, ug makahimo og himan alang sa iyang buhat; ug Ako milalang sa tig-usik-usik aron sa paglaglag.

17 Walay hinagiban nga gibuhat batok kaninyo nga mouswag; ug ang matag dila nga mobiay-biay batok kaninyo aron sa paghukom inyong pagahukman. Ug mao kini ang panulundon sa mga sulugoon sa Ginoo, ug ang ilang pagkamatarung ania kanako, miingon ang Ginoo.