3 Nephi 23
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 23

Si Jesus miuyon sa mga pulong ni Isaias—Siya misugo sa mga katawhan sa pagsiksik sa mga propeta—Ang mga pulong ni Samuel ang Lamanite mahitungod sa Pagkabanhaw gidugang sa ilang mga talaan. Mga A.D. 34.

1 Ug karon, tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan amosiksik niini nga mga butang nga makugihon. Oo, usa ka sugo Ako mihatag nganha kaninyo nga kamo mosiksik niini nga mga butang; kay mahinungdanon ang mga pulong ni bIsaias.

2 Kay sa pagkatinuod siya namulong bahin sa tanan nga mga butang mahitungod sa akong mga katawhan nga sakop sa balay ni Israel; busa kini kinahanglan nga siya mosulti usab ngadto sa mga Hentil.

3 Ug ang tanan nga mga butang diin siya namulong nahimo kaniadto ug mahimo sa aumaabut, gani sumala sa mga pulong nga siya namulong.

4 Busa pamati ngadto sa akong mga pulong; isulat ang mga butang diin Ako misulti kaninyo; ug sumala sa panahon ug sa kabubut-on sa Amahan sila moadto ngadto sa mga Hentil.

5 Ug si bisan kinsa ang mopatalinghug ngadto sa akong mga pulong, ug maghinulsol ug magpabunyag, ang mao maluwas. Siksika ang mga apropeta, kay adunay daghan nga magpamatuod niini nga mga butang.

6 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Jesus nakaingon niini nga mga pulong siya miingon ngadto kanila pag-usab, human siya makapatin-aw sa tanan nga mga kasulatan ngadto kanila diin sila nakadawat, siya miingon ngadto kanila: Tan-awa, uban nga mga kasulatan diin Ako buot nga kamo mosulat wala pa ninyo maangkon.

7 Ug nahinabo nga siya miingon ngadto kang Nephi: Dad-a ngari ang talaan diin ikaw mitipig.

8 Ug sa diha nga gidala ni Nephi ang mga talaan, mipahiluna kanila sa iyang atubangan, siya mitan-aw ngadto kanila ug miingon:

9 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako misugo sa akong sulugoon nga si aSamuel, ang Lamanite, nga siya mopamatuod ngadto niini nga mga katawhan, nga sa adlaw nga ang Amahan mohimaya sa iyang ngalan ngari kanako adunay bdaghan nga mga csantos kinsa dmabanhaw gikan sa mga patay, ug magpakita ngadto sa kadaghanan, ug mangalagad ngadto kanila. Ug siya miingon ngadto kanila: Dili ba kini mao?

10 Ug ang iyang mga tinun-an mitubag kaniya ug miingon: Oo, Ginoo, si Samuel nanagna sumala sa imong mga pulong, ug ang tanan natuman.

11 Ug si Jesus miingon ngadto kanila: Sa unsa nga hinungdan nga kamo wala mosulat niini nga butang, nga daghan nga mga santos nga nabanhaw ug nagpakita ngadto sa kadaghanan ug nangalagad ngadto kanila?

12 Ug nahinabo nga si Nephi nahinumdom nga kini nga butang wala ikasulat.

13 Ug kini nahinabo nga si Jesus misugo nga kini isulat; busa kini nahisulat sumala sa iyang sugo.

14 Ug karon nahinabo nga human si Jesus anakapatin-aw sa tanan nga mga kasulatan ngadto sa usa ka tibuok nga mensahe, diin sila misulat, siya misugo kanila nga sila kinahanglan motudlo sa mga butang nga siya mipatin-aw ngadto kanila.