3 Nephi 25
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 25

Sa Ikaduhang Pag-anhi ang mga mapagarbuhon ug dautan pagasunugon ingon sa dagami—Si Elijah mobalik sa dili pa kanang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw—Itandi sa Malaquias 4. Mga A.D. 34.

1 Kay tan-awa, ang adlaw moabut nga amosunog sama sa hudno; ug ang tanan nga bmapagarbuhon, oo, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, mahisama sa dagami; ug ang adlaw nga moabut mosunog kanila, miingon ang Ginoo sa mga Panon, nga kini dili magbilin kanila ni gamut o sanga.

2 Apan nganha kaninyo nga nagtahud sa akong ngalan ang aAnak sa Pagkamatarung mobarug uban sa pagpang-ayo diha sa iyang mga pako; ug kamo mopadayon ug bmotubo maingon sa mga cnati nga baka sa toril.

3 Ug kamo amoyatak sa mga dautan; kay sila ingon sa mga abo sa ilawom sa inyong mga tiil sa adlaw nga Ako mohimo niini, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

4 Hinumduman ninyo ang balaod ni Moises, ang akong sulugoon, nga Ako misugo ngadto kaniya didto sa aHoreb alang sa tibuok Israel, uban sa mga sugo ug mga paghukom.

5 Tan-awa, Ako mopadala kaninyo ni aElijah ang propeta sa dili pa moabut ang mahinungdanon ug makalilisang nga badlaw sa Ginoo;

6 Ug siya amopabalik sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya Ako moabut ug mohampak sa yuta uban sa usa ka tunglo.