3 Nephi 14
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 14

Si Jesus nagsugo: Ayaw paghukom; pangayo sa Dios; pagbantay sa mini nga mga propeta—Siya misaad sa kaluwasan ngadto niadto kinsa mobuhat sa kabubut-on sa Amahan—Itandi sa Mateo 7. Mga A.D. 34.

1 Ug karon nahinabo nga sa diha nga si Jesus nakapamulong niini nga mga pulong siya miatubang pag-usab sa pundok sa mga katawhan, ug mibuka sa iyang ba-ba ngadto kanila pag-usab, nag-ingon: Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, Ayaw apaghukom, nga kamo dili pagahukman.

2 aKay sa bisan unsa nga paghukom nga kamo mihukom, kamo pagahukman; ug sa bisan unsa nga sukod kamo magsukod, kini mao ang isukod kaninyo pagbalik.

3 Apan ngano nga motan-aw kamo sa puling nga anaa sa mata sa inyong igsoon, apan wala maghunahuna nga adunay babag nga kahoy sa inyong kaugalingon nga mata?

4 O sa unsa nga paagi kamo moingon ngadto sa inyong igsoon: Kuhaon ko ang puling sa imong mata—ug tan-awa, ang babag nga kahoy anaa sa imong kaugalingon nga mata?

5 Kamo mga maut, unaha pagkuha ang ababag nga kahoy sa inyong kaugalingon nga mata; ug unya kamo makakita pag-ayo sa pagkuha sa puling gikan sa mata sa inyong igsoon.

6 Ayaw ihatag ang mga butang nga abalaan ngadto sa mga iro, ni ilabay ang inyong mga perlas ngadto sa mga baboy, basin ug sila motunob-tunob kanila sa ilang mga tiil, ug unya moatubang ug mokunis-kunis kaninyo.

7 aPangayo, ug kini ihatag nganha kaninyo; pangita, ug kamo makakaplag; tuktok, ug kini pagaablihan nganha kaninyo.

8 Kay ang matag usa nga mangayo, makadawat; ug siya nga mangita, makakaplag; ug ngadto kaniya nga motuktok, pagaablihan.

9 O unsa nga matang sa pagkatawo kamo, kinsa, kon ang iyang anak mangayo og pan, mohatag kaniya og usa ka bato?

10 O kon siya mangayo og isda, siya mohatag ba kaniya og bitin?

11 Kon kamo, ingon nga dautan, mahibalo nga mohatag sa mga maayo nga gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan kinsa anaa sa langit nga mohatag sa mga maayo nga butang ngadto kanila nga mangayo kaniya?

12 Busa, ang tanan nga mga butang nga buot ninyo nga buhaton sa mga tawo nganha kaninyo, abuhata kini ngadto kanila, kay mao kini ang balaod ug ang mga propeta.

13 Sulod kamo sa ahigpit nga ganghaan; kay blapad ang ganghaan, ug dako ang agianan, diin nagpaingon ngadto sa kalaglagan, ug dihay daghan kinsa mosulod niini;

14 Tungod kay higpit ang aganghaan, ug bpig-ot ang agianan, nga paingon sa kinabuhi, ug cdiyutay lamang ang makakaplag niini.

15 Pagbantay sa amini nga mga propeta, kinsa moduol kaninyo nga magsul-ob sa saput sa karnero, apan diay sa sulod nila sila mga lobo nga manunukob.

16 Kamo makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang mga tawo mamu-po ba sa mga ubas nga tunukon, o igos sa kudyapa?

17 Bisan pa ang matag maayo nga kahoy mohatag og maayo nga bunga; apan ang dautan nga kahoy mohatag og dautan nga bunga.

18 Ang usa ka maayo nga kahoy dili mohatag og dautan nga bunga, ni ang usa ka dautan nga kahoy mohatag og maayo nga bunga.

19 Ang matag kahoy nga dili amohatag og maayo nga bunga putlon, ug isugnod ngadto sa kalayo.

20 Busa, kamo masayud kanila pinaagi sa ilang mga abunga.

21 Dili tanan nga moingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit; apan siya nga nagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan kinsa anaa sa langit.

22 Daghan ang amoingon kanako niana nga adlaw: Ginoo, Ginoo, kami wala ba managna pinaagi sa imong ngalan, ug pinaagi sa imong ngalan makahingilin sa mga yawa, ug pinaagi sa imong ngalan makahimo og daghan nga katingalahan nga mga buhat?

23 Ug unya Ako mopadayag ngadto kanila: Ako wala gayud amakaila kaninyo; bpalayo gikan kanako, kamo nga nagbuhat og dautan.

24 Busa, kinsa kadto nga nakadungog niining akong mga pulong ug nagbuhat kanila, Ako motandi kaniya sa usa ka maalamon nga tawo, kinsa nagtukod sa iyang balay diha ibabaw sa usa ka abato

25 Ug mibundak ang aulan, ug miabut ang mga lunop, ug mihuros ang mga hangin, ug mihampak niana nga balay; apan kini wala bmatumba, tungod kay kini gitukod diha ibabaw sa usa ka bato.

26 Ug ang tanan nga nakadungog sa akong gipamulong ug dili mobuhat niini ikatandi siya ngadto sa usa ka tawo nga buang, nga nagtukod sa iyang balay diha ibabaw sa abalas

27 Ug mibundak ang ulan, ug miabut ang mga lunop, ug mihuros ang mga hangin, ug mihampak niana nga balay; ug kini natumba, ug hilabihan ang pagkahugno niini.