3 Nephi 9
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 9

Diha sa kangitngit ang tingog ni Kristo nagpadayag sa kalaglagan sa daghan nga mga katawhan ug mga dakbayan tungod sa ilang pagkadautan—Siya usab nagpadayag sa iyang pagkabalaan, nagpahibalo nga ang balaod ni Moises natuman na, ug nagdapit sa mga tawo nga moduol ngadto kaniya ug maluwas. Mga A.D. 34.

1 Ug nahinabo nga dihay usa ka atingog nga nadungog taliwala sa tanan nga mga lumulupyo sa yuta, diha sa ibabaw sa tibuok niini nga yuta, nga nagsinggit;

2 Alaot, alaot, alaot ngadto niini nga mga katawhan; aalaot ngadto sa mga lumulupyo sa tibuok yuta gawas kon sila maghinulsol; kay ang yawa bnagkatawa, ug ang iyang mga anghel nalipay, tungod sa gipatay nga ambongan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa akong mga katawhan; ug kini tungod sa ilang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon nga sila napukan!

3 Tan-awa, kana nga gamhanan nga dakbayan nga Zarahemla Ako mipasunog niini sa kalayo, ug ang lumulupyo diha niana.

4 Ug tan-awa, kana nga gamhanan nga dakbayan nga Moroni Ako mipaunlod niini sa kahiladman sa dagat, ug ang mga lumulupyo diha niana aron malumos.

5 Ug tan-awa, kanang gamhanan nga dakbayan nga Moronihah Ako mitabon niini sa yuta, ug ang mga lumulupyo diha niana, aron sa pagtago sa ilang mga kadautan ug sa ilang mga pagkasalawayon gikan sa akong nawong, aron ang dugo sa mga propeta ug sa mga santos dili na gayud modangat ngari kanako batok kanila.

6 Ug tan-awa, ang dakbayan sa Gilgal Ako mipaunlod niini, ug ang lumulupyo diha niana aron ilubong sa kahiladman sa yuta;

7 Oo, ug ang dakbayan sa Onihah ug ang mga lumulupyo diha niana, ug ang dakbayan sa Mocum ug ang mga lumulupyo diha niana, ug ang dakbayan sa Jerusalem ug ang mga lumulupyo diha, ug niana ang mga atubig Ako mipasaka niini puli niana, aron sa pagtago sa ilang mga pagkadautan ug sa mga pagkasalawayon gikan sa akong nawong, aron ang dugo sa mga propeta ug sa mga santos dili na gayud modangat ngari kanako batok kanila.

8 Ug tan-awa, ang dakbayan sa Gadianhi, ug ang dakbayan sa Gadiomnah, ug ang dakbayan sa Jacob, ug ang dakbayan sa Gimgimno, kining tanan Ako mipaunlod niini, ug naghimo og mga abungtod ug mga walog sa mga dapit puli niana; ug ang mga lumulupyo diha niana Ako milubong sa kahiladman sa yuta, aron sa pagtago sa ilang pagkadautan ug pagkasalawayon gikan sa akong nawong, aron ang dugo sa mga propeta ug sa mga santos dili na gayud modangat ngari kanako batok kanila.

9 Ug tan-awa, kanang gamhanan nga dakbayan sa Jacobugath, diin gipuy-an sa mga katawhan ni hari Jacob, Ako mipasunog niini uban sa kalayo tungod sa ilang mga sala ug sa ilang pagkadautan, diin milabaw sa tanan nga pagkadautan sa tibuok yuta, tungod sa ilang mga atinago nga mga pagbuno ug mga kalihokan; kay sila mao ang milaglag sa kalinaw sa akong mga katawhan ug sa panggamhanan sa yuta; busa Ako mipasunog niini, aron sa bpaglaglag kanila gikan sa akong atubangan, aron ang dugo sa mga propeta ug sa mga santos dili na gayud modangat ngari kanako batok kanila.

10 Ug tan-awa, ang dakbayan sa Laman, ug ang dakbayan sa Josh, ug ang dakbayan sa Gad, ug ang dakbayan sa Kishkumen, Ako mipasunog uban sa kalayo, ug ang mga lumulupyo diha niana, tungod sa ilang pagkadautan sa pagsalikway sa mga propeta, ug sa pagbato niadto kinsa Ako mipadala aron sa pagpadayag ngadto kanila mahitungod sa ilang mga pagkadautan ug sa ilang mga pagkasalawayon.

11 Ug tungod kay sila misalikway kanilang tanan, nga walay nahibilin nga matarung taliwala kanila, Ako mipakanaog og akalayo ug milaglag kanila, aron ang ilang pagkadautan ug pagkasalawayon matago unta gikan sa akong nawong, aron ang dugo sa mga propeta ug sa mga santos kinsa Ako mipadala taliwala kanila dili na unta magtuaw ngari kanako bgikan sa yuta batok kanila.

12 Ug adaghan nga dagko nga mga kalaglagan Ako mihimo nga moabut niini nga yuta, ug diha niini nga mga katawhan, tungod sa ilang pagkadautan ug sa ilang mga pagkasalawayon.

13 O kamong tanan analuwas tungod kay kamo labaw nga matarung kay kanila, dili ba kamo mobalik ngari kanako, ug maghinulsol sa inyong mga sala, ug makabig, nga aron unta Ako bmoayo kaninyo?

14 Oo, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon kamo amoduol ngari kanako kamo makaangkon og bkinabuhi nga dayon. Tan-awa, ang akong cbukton sa kalooy gitunol nganha kaninyo, ug kinsa kadto nga moduol Ako modawat kaniya; ug bulahan kadto kinsa moduol ngari kanako.

15 Tan-awa, Ako mao si Jesukristo ang anak sa Dios. Ako ang anaglalang sa mga langit ug sa yuta, ug sa tanan nga mga butang nga anaa diha kanila. Ako uban sa Amahan sukad sa sinugdanan. bAko anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako; ug ngari kanako ang Amahan mihimaya sa iyang ngalan.

16 Ako miabut ngadto sa akong kaugalingon, ug ang akong kaugalingon wala amodawat kanako. Ug ang mga kasulatan mahitungod sa akong pag-anhi natuman.

17 Ug kutob sa modawat kanako, ngadto kanila Ako anaghatag nga mahimo nga mga anak sa Dios; ug bisan pa niana Ako mohatag kutob sa motuo sa akong ngalan, kay tan-awa, pinaagi kanako ang bkatubsanan moabut, ug dinhi kanako ang cbalaod ni Moises natuman.

18 Ako ang akahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan. Ako mao ang bAlpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan.

19 Ug kamo adili na mohalad ngari kanako nga magpaagas og dugo; oo, ang inyong mga sakripisyo ug ang inyong sinunog nga mga halad pagahunungon, kay Ako dili modawat sa bisan unsa sa inyong mga sakripisyo ug sa inyong sinunog nga mga halad.

20 Ug kamo mohalad og usa ka asakripisyo ngari kanako nga usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu. Ug kinsa kadto nga moduol ngari kanako uban ang usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu, kaniya Ako bmobunyag uban sa kalayo ug uban sa Espiritu Santo, gani ang mga Lamanite, tungod sa ilang hugot nga pagtuo ngari kanako sa panahon sa ilang pagkakabig, gibunyagan uban sa kalayo ug uban sa Espiritu Santo, ug sila wala masayud niini.

21 Tan-awa, Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagdala sa katubsanan ngadto sa kalibutan, aron sa pagluwas sa kalibutan gikan sa sala.

22 Busa, kinsa kadto nga amaghinulsol ug moduol ngari kanako ingon sa usa ka gamay nga bbata, kaniya Ako modawat, kay ingon niana ang gingharian sa Dios. Tan-awa, kay ingon niana Ako cmotugyan sa akong kinabuhi, ug modawat niini pag-usab; busa paghinulsol, ug duol ngari kanako kamo nga mga lumulupyo sa yuta, ug maluwas.