3 Nephi 4
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 4

Ang mga kasundalohan sa Nephite mibuntog sa mga tulisan ni Gadianton—Si Giddianhi gipatay, ug ang iyang sumusunod, si Zemnarihah, gibitay—Ang mga Nephite midayeg sa Ginoo tungod sa ilang mga kadaugan. Mga A.D. 19–22.

1 Ug nahinabo nga sa ulahi nga bahin sa ikanapulo ug walo nga tuig kadto nga mga kasundalohan sa mga tulisan nangandam alang sa pakig-away, ug misugod sa pagsulong ug sa pag-asdang gikan sa mga bungtod ug gikan sa tanan nga mga bukid, ug sa kamingawan, ug sa ilang mga kota, ug sa ilang tinago nga mga dapit, ug misugod sa pagpanag-iya sa mga yuta, kadto nga mga yuta sa habagatan ug kadto nga mga yuta sa amihanan, ug misugod sa pagpanag-iya sa tanan nga mga yuta diin agibiyaan sa mga Nephite, ug ang mga dakbayan diin gibiyaan nga awaaw.

2 Apan tan-awa, walay mga mabangis nga mananap ni mga ihalas nga mga mananap niadto nga mga yuta diin gibiyaan sa mga Nephite, ug walay mga mananap sa pangayam alang sa mga tulisan gawas kini diha sa kamingawan.

3 Ug ang mga tulisan dili mabuhi gawas kini diha sa mga kamingawan, tungod sa ilang panginahanglan sa pagkaon; kay ang mga Nephite mibiya sa ilang mga yuta nga awaaw, mipundok sa ilang mga panon ug sa ilang mga kahayopan ug sa ilang tanan nga mga kabuhian, ug sila anaa sa usa ka pundok.

4 Busa, walay higayon sa mga tulisan sa pagpanglungkab ug sa pagkuha sa pagkaon, gawas kini sila mogula sa dayag nga pakig-away batok sa mga Nephite; ug ang mga Nephite ingon nga anaa sa usa ka pundok, ug nakaangkon og dako nga gidaghanon, ug nakaandam alang sa ilang mga kaugalingon ug mga tagana, ug mga kabayo ug mga baka, ug mga panon sa matag matang, nga sila unta mabuhi sulod sa pito ka mga tuig, diha diin nga panahon sila nangandoy sa paglaglag sa mga tulisan gikan sa nawong sa yuta; ug sa ingon ang ikanapulo ug walo nga tuig milabay.

5 Ug nahinabo nga sa ikanapulo ug siyam nga tuig si Giddianhi nakakita nga kinahanglan nga sila makig-away batok sa mga Nephite, kay walay paagi nga sila mabuhi gawas kini sa pagpanglungkab ug pagpanulis ug pagbuno.

6 Ug sila wala mangahas sa pagkatag sa ilang mga kaugalingon diha sa ibabaw sa yuta nga sa ingon sila makapasanay og mga lugas, basin pa unya og ang mga Nephite mosulong kanila ug mopatay kanila; busa si Giddianhi mihatag og kamandoan ngadto sa iyang mga kasundalohan nga niini nga tuig sila kinahanglan mosulong aron sa pagpakig-away batok sa mga Nephite.

7 Ug nahinabo nga sila misulong aron sa pagpakig-away; ug kini diha sa ikaunom nga bulan; ug tan-awa, mahinungdanon ug makalilisang ang adlaw nga sila misulong aron sa pagpakig-away; ug sila nagbakus subay sa paagi sa mga tulisan; ug sila adunay panit sa karnero nga gibakus sa ilang mga bat-ang, ug sila gitina sa dugo, ug ang ilang mga ulo gikagisan ug sila adunay panagang sa ulo nganha kanila; ug dako ug makalilisang ang panagway sa ilang mga kasundalohan ni Giddianhi, tungod sa ilang kalasag, ug tungod kay sila gitina sa dugo.

8 Ug nahinabo nga ang mga kasundalohan sa mga Nephite, sa diha nga sila nakakita sa panagway sa kasundalohan ni Giddianhi, ang tanan natumba sa yuta, ug sila mipataas sa ilang mga pangamuyo ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, nga siya mopanalipod kanila ug moluwas kanila gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway.

9 Ug nahinabo nga sa diha nga ang mga kasundalohan ni Giddianhi nakakita niini sila misugod sa pagsinggit uban sa usa ka makusog nga tingog, tungod sa ilang hingpit nga kalipay, kay sila nagtuo nga ang mga Nephite natumba uban ang kahadlok tungod sa kalisang sa ilang mga kasundalohan.

10 Apan niini nga butang sila nahigawad, kay ang mga Nephite wala mahadlok kanila; apan sila anahadlok sa ilang Dios ug nangamuyo kaniya alang sa panalipod; busa, sa diha nga ang mga kasundalohan ni Giddianhi midasmag nganha kanila sila andam sa pagsugat kanila; oo, diha sa kalig-on sa Ginoo sila midawat kanila.

11 Ug ang panag-away misugod dinhi niining ikaunom nga bulan; ug dako ug makalilisang ang panag-away diha niana, oo, dako ug makalilisang ang pamatay diha niana, nga sa ingon wala pay nahibaloan nga hilabihan ka dako nga pamatay taliwala sa tanan nga mga katawhan ni Lehi sukad sa iyang pagbiya sa Jerusalem.

12 Ug bisan pa sa mga apanghulga ug mga panumpa diin si Giddianhi mihimo, tan-awa, ang mga Nephite mibuntog kanila, hangtud nga sila misibug gikan sa ilang atubangan.

13 Ug nahinabo nga si aGidgiddoni mimando nga ang iyang mga kasundalohan mogukod kanila hangtud sa mga utlanan sa kamingawan, ug nga sila dili moluwas ni bisan kinsa nga mahulog ngadto sa ilang mga kamot diha sa agianan; ug sa ingon sila migukod kanila ug mipatay kanila, hangtud sa mga utlanan sa kamingawan, gani hangtud nga sila nakatuman sa kamandoan ni Gidgiddoni.

14 Ug nahinabo nga si Giddianhi, kinsa mibarug ug nakig-away uban ang kaisug, gigukod sa iyang paglayas; ug ingon nga gikapoy tungod sa tumang pakig-away siya naapsan ug gipatay. Ug sa ingon mao ang katapusan ni Giddianhi ang tulisan.

15 Ug nahinabo nga ang mga kasundalohan sa mga Nephite mibalik pag-usab ngadto sa ilang dapit nga tagoanan. Ug nahinabo nga kining ikanapulo ug siyam nga tuig milabay, ug ang mga tulisan wala na mosulong pag-usab aron sa pagpakig-away; ni sila mibalik pag-usab diha sa ikakawhaan nga tuig.

16 Ug diha sa kawhaan ug unang tuig sila wala mosulong aron sa pagpakig-away, apan sila mibalik sa tanan nga mga dapit aron paglibut sa mga katawhan ni Nephi; kay sila nagtuo nga kon sila makababag sa mga katawhan ni Nephi gikan sa ilang mga yuta, ug moliyok kanila sa matag kilid, ug kon sila makababag kanila gikan sa tanan nila nga mga kahigayunan sa gawas, nga sila makahimo kanila sa pagtugyan sa ilang mga kaugalingon sumala sa ilang mga tinguha.

17 Karon sila mitudlo ngadto sa ilang mga kaugalingon og lain nga pangulo kansang ngalan mao si Zemnarihah; busa mao kini si Zemnarihah ang misugo nga kini nga paglibut mahinabo.

18 Apan tan-awa, kini usa ka bintaha ngadto sa mga Nephite; kay kini dili mahimo sa mga tulisan sa paglibut og igo nga gidugayon aron adunay bisan unsa nga kahimoan nganha sa mga Nephite, tungod sa daghan nga mga tagana diin sila miandam,

19 Ug tungod sa ka kulang sa mga tagana taliwala sa mga tulisan; kay tan-awa, sila wala gayud gawas sa mga karne alang sa ilang kabuhian, diin nga karne sila mikuha diha sa kamingawan;

20 Ug nahinabo nga ang aihalas nga mga mananap nagkanihit diha sa kamingawan nga sa ingon ang mga tulisan hapit na mamatay uban sa kagutom.

21 Ug ang mga Nephite mipadayon sa pagmartsa sa adlaw ug sa gabii, ug misulong diha sa ilang mga kasundalohan ug mipatay kanila sa tinaglibo ug mga tignapulo ka mga kaliboan.

22 Ug sa ingon nahimo nga laraw sa mga katawhan ni Zemnarihah sa pagsibug gikan sa ilang tinguha, tungod sa dako nga kalaglagan diin midangat kanila sa magabii ug sa maadlaw.

23 Ug nahinabo nga si Zemnarihah mimando ngadto sa iyang mga katawhan nga sila mosibug sa ilang mga kaugalingon gikan sa paglibut, ug momartsa ngadto sa kinalay-an nga mga bahin sa yuta sa amihanan nga bahin.

24 Ug karon, si Gidgiddoni ingon nga nasayud sa ilang laraw, ug nasayud sa ilang kahuyang tungod sa panginahanglan sa pagkaon, sa dako nga pamatay nga nahimo taliwala kanila, busa siya mipadala sa iyang kasundalohan sa panahon sa kagabhion, ug mibabag sa agianan sa ilang pagsibug, ug mibutang sa iyang mga kasundalohan diha sa agianan sa ilang dangpanan.

25 Ug kini sila mibuhat sa panahon sa kagabhion, ug miuna pagmartsa didto sa unahan sa mga tulisan, aron sa pagkaugma, samtang ang mga tulisan nagsugod na sa pagmartsa, sila sugaton pinaagi sa mga kasundalohan sa mga Nephite sa ilang atubangan ug sa ilang pangulahian.

26 Ug ang mga tulisan kinsa tua sa habagatan gibabagan usab sa ilang mga dapit nga dangpanan. Ug kining tanan nga mga butang nahimo pinaagi sa mando ni Gidgiddoni.

27 Ug dihay daghan nga mga kaliboan nga mitugyan sa ilang mga kaugalingon ingon nga mga binilanggo ngadto sa mga Nephite, ug ang nahibilin kanila gipamatay.

28 Ug ang ilang pangulo, si Zemnarihah, gidakop ug gibitay sa kahoy, oo, gani ngadto sa tumoy niana hangtud nga siya namatay. Ug human nga sila mibitay kaniya hangtud nga siya namatay sila miputol sa kahoy ngadto sa yuta, ug misinggit uban sa makusog nga tingog, nag-ingon:

29 Hinaut pa unta nga ang Ginoo mopanalipod sa iyang mga katawhan diha sa pagkamatarung ug diha sa pagkabalaan sa kasingkasing, nga sila makahimo sa pagtumba ngadto sa yuta sa tanan kinsa nagtinguha sa pagpatay kanila tungod sa gahum ug tinago nga mga kalihokan, gani ingon niining tawo nga gitumba ngadto sa yuta.

30 Ug sila nalipay ug misinggit pag-usab uban sa usa ka tingog, nag-ingon: Hinaut pa unta nga ang aDios ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob, mopanalipod niini nga mga katawhan diha sa pagkamatarung, hangtud unya nga sila bmotawag sa ngalan sa ilang Dios alang sa panalipod.

31 Ug nahinabo nga sila nagdungan, ang tanan ingon og usa sa pag-awit, ug sa apagdayeg sa ilang Dios tungod sa mahinungdanon nga butang diin siya mihimo alang kanila, sa pagpanalipod kanila gikan sa pagkahulog ngadto sa mga kamot sa ilang mga kaaway.

32 Oo, sila misinggit: aHosanna ngadto sa Labing Halangdon nga Dios. Ug sila misinggit: Bulahan ang ngalan sa Ginoong Dios nga bLabing Makagagahum, ang Labing Halangdon nga Dios.

33 Ug ang ilang mga kasingkasing naghingapin uban sa hingpit nga kalipay, ngadto sa pagtubod sa daghan nga mga luha, tungod sa ka dako sa kaayo sa Dios sa pagluwas kanila gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway; ug sila nasayud niini tungod sa ilang paghinulsol ug sa ilang pagpaubos nga sila giluwas gikan sa walay katapusan nga kalaglagan.