2 Nephi 9
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 9

Ang mga Judeo pagapundukon sa tanan nila nga mga yuta sa saad—Pag-ula molukat sa tawo gikan sa Pagkapukan—Ang mga lawas sa mga patay mobangon gikan sa lubnganan, ug ang ilang mga espiritu gikan sa impyerno ug gikan sa paraiso—Sila pagahukman—Ang Pag-ula moluwas gikan sa kamatayon, sa impyerno, sa yawa, ug sa walay katapusan nga paghasol—Ang mga matarung kinahanglan pagaluwason ngadto sa gingharian sa Dios—Silot alang sa mga kasal-anan kinahanglan itakda—Ang Usa nga Balaan sa Israel mao ang tigbantay sa pultahan. Mga 559–545 B.C.

1 Ug karon, mga hinigugma kong mga kaigsoonan, ako mibasa niini nga mga butang aron unta kamo masayud mahitungod sa mga apakigsaad sa Ginoo nga siya mipakigsaad uban sa tanan nga balay ni Israel—

2 Nga siya nakapamulong ngadto sa mga Judeo, pinaagi sa ba-ba sa iyang balaan nga mga propeta, gani gikan sa sinugdanan hangtud karon, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud nga ang panahon moabut nga sila amahiuli sa tinuod nga simbahan ug panon sa Dios; sa panahon nga sila bmatigum pagbalik ngadto sa ckayutaan nga ilang panulundon, ug mapahiluna sa tanan nila nga mga yuta sa saad.

3 Tan-awa, mga hinigugma kong mga kaigsoonan, ako mamulong nganha kaninyo niini nga mga butang nga kamo magmaya, ug aihangad ang inyong mga ulo sa kahangturan, tungod sa mga panalangin diin ang Ginoong Dios motugyan diha sa inyong mga anak.

4 Kay ako nasayud nga kamo misiksik pag-ayo, daghan kaninyo, aron masayud sa mga butang nga umaabut; busa ako nasayud nga kamo nasayud nga ang atong unod madunot ug mamatay; bisan pa niana, sa atong amga lawas kita makakita sa Dios.

5 Oo, ako nasayud nga kamo nasayud nga sa lawas siya mopakita sa iyang kaugalingon ngadto niadto nga tua sa Jerusalem, diin kita nagagikan; kay kini angay nga kini kinahanglan maanaa kanila; kay kini gikinahanglan sa makagagahum nga aTiglalang nga siya motugot sa iyang kaugalingon nga moalagad ngadto sa tawo diha sa lawas, ug magpakamatay alang sa btanan nga mga tawo, nga ang tanan nga mga tawo mahimo nga moalagad ngadto kaniya.

6 Kay tungod ang kamatayon modangat ngadto sa tanan nga mga tawo, aron pagtuman sa maloloy-on nga alaraw sa makagagahum nga Tiglalang, gikinahanglan gayud nga adunay gahum sa pagkabanhaw, ug ang bpagkabanhaw kinahanglan gayud modangat ngadto sa tawo tungod sa cpagkapukan; ug ang pagkapukan modangat tungod sa kalapasan; ug tungod kay ang tawo mapukan sila disalikway gikan sa atubangan sa Ginoo.

7 Busa, kini nagkinahanglan gayud og walay kinutuban nga pag-ula—gawas kon kini usa ka awalay kinutuban nga bpag-ula kini nga madunuton dili makasul-ob og dili madunuton. Busa, ang cunang hukom nga midangat sa tawo kinahanglan nga dmagpabilin sa kahangturan. Ug kon mao, kini nga unod kinahanglan gayud nga mamatay aron madunot ug madugmok ngadto sa iyang inahan nga yuta, sa wala nay pagkabanhaw.

8 O ang akaalam sa Dios, ang iyang bkalooy ug cgrasya! Kay tan-awa, kon ang dlawas dili na mabanhaw ang atong mga espiritu mahimo nga mangalagad niadto nga anghel kinsa enapukan gikan sa atubangan sa Dios sa Kahangturan, ug nahimo nga fyawa, sa wala nay pagkabanhaw.

9 Ug ang atong mga espiritu mahimo nga sama ngadto kaniya, ug kita mahimo nga mga yawa, mga aanghel ngadto sa usa ka yawa, nga bisalikway gikan sa atubangan sa atong Dios, ug magpabilin uban sa amahan sa mga cbakak, diha sa pagkauyamot, sama ngadto sa iyang kaugalingon; oo, niana nga binuhat kinsa dnaglingla sa atong unang mga ginikanan, kinsa emakabalhin sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka fanghel sa kahayag, ug pagkutaw sa mga katawhan ngadto sa gtinago nga mga kalihokan sa pagpatay ug sa tanan nga matang sa tinago nga mga buhat sa kangitngit.

10 O pagkawalay katapusan sa kaayo sa atong Dios, kinsa nag-andam og paagi aron kita makalingkawas gikan sa pagkupot niini nga makalilisang nga mangtas; oo, kana nga mangtas, akamatayon ug bimpyerno, diin ako mitawag og kamatayon sa lawas, ug usab kamatayon sa espiritu.

11 Ug tungod sa paagi sa akaluwasan sa atong Dios, ang Usa nga Balaan sa Israel, kini nga bkamatayon, diin ako namulong, nga mao ang temporal, motugyan sa iyang mga patay; diin nga kamatayon mao ang lubnganan.

12 Ug kini nga akamatayon diin ako namulong, nga mao ang kamatayon nga espirituhanon, motugyan sa iyang mga patay; kinsa nga espirituhanon nga kamatayon mao ang bimpyerno; busa, ang kamatayon ug ang impyerno motugyan sa ilang mga patay, ug ang impyerno motugyan sa iyang bihag nga mga espiritu, ug ang lubnganan kinahanglan motugyan sa iyang bihag nga mga lawas, ug ang mga lawas ug ang mga cespiritu sa mga tawo dipahiuli sa usa ngadto sa usa; ug kini pinaagi sa gahum sa pagkabanhaw sa Usa nga Balaan sa Israel.

13 O unsa kamahinungdanon sa alaraw sa atong Dios! Kay sa lain nga bahin, ang bparaiso sa Dios kinahanglan gayud motugyan sa mga espiritu sa mga matarung, ug ang lubnganan motugyan sa lawas sa matarung; ug ang espiritu ug ang lawas cmapahiuli pag-usab, ug ang tanan nga mga tawo mahimo nga dili madunot, ug dimortal, ug sila mao ang mga buhi nga mga kalag, magbaton og ehingpit nga fkahibalo sama kanato diha sa lawas, gawas nga ang atong kahibalo mahingpit.

14 Busa, kita makabaton og hingpit nga akahibalo sa tanan nato nga mga bkasaypanan, ug sa atong pagkahugaw, ug sa atong cpagkahubo; ug ang matarung makabaton og hingpit nga kahibalo sa ilang kamaya, ug sa ilang dpagkamatarung, ingon nga egisul-uban sa fkaputli, oo, gani sa gkupo sa pagkamatarung.

15 Ug mahinabo nga kon ang tanan nga mga tawo molabay na gikan niining unang kamatayon ngadto sa mahimayaon nga kinabuhi, ingon nga sila nahimo nga imortal, sila kinahanglan gayud moatubang sa ahukmanan sa Usa nga Balaan sa Israel; ug unya moabut ang bpaghukom, ug unya kinahanglan gayud sila nga pagahukman sumala sa balaan nga paghukom sa Dios.

16 Ug sa pagkatinuod, ingon nga ang Ginoo buhi, kay ang Ginoong Dios namulong niini, ug kini iyang apulong nga walay katapusan, diin dili gayud bmahanaw, nga sila kinsa mga matarung magpabilin nga mga matarung, ug sila kinsa mga cmahugaw magpabilin nga mga dmahugaw; busa, sila kinsa mga mahugaw mao ang eyawa ug ang iyang mga anghel; ug sila mopahilayo ngadto sa fwalay katapusan nga kalayo, nga giandam alang kanila; ug ang ilang kahasol ingon sa usa ka glim-aw sa kalayo ug asupre, kansang kasiga nagpadulong sa itaas hangtud sa kahangturan ug kini walay katapusan.

17 O ang pagkagamhanan ug ang akaangayan sa atong Dios! Kay siya mipalihok sa tanan niya nga mga pulong, ug sila miguwa sa iyang ba-ba, ug ang iyang balaod kinahanglan gayud nga matuman.

18 Apan, tan-awa, ang matarung, ang mga asantos sa Usa nga Balaan sa Israel, sila kinsa nagtuo sa Usa nga Balaan sa Israel, sila kinsa nakaantus sa mga bkasakit sa kalibutan, ug wala panumbalinga ang kaulaw niini, sila cmakapanunod sa dgingharian sa Dios, nga giandam alang kanila egikan sa katukuran sa kalibutan, ug ang ilang hingpit nga kalipay mahingpit sa fkahangturan.

19 O pagkawalay katapusan sa kalooy sa atong Dios, ang Usa nga Balaan sa Israel! Kay siya amoluwas sa iyang mga santos gikan niana nga bmakalilisang nga mangtas ang yawa, ug kamatayon, ug cimpyerno, ug niana nga lim-aw sa kalayo ug asupre, diin mao ang walay katapusan nga paghasol.

20 O pagkawalay katapusan sa apagkabalaan sa atong Dios! Kay siya bnasayud sa tanan nga mga butang, ug walay butang nga siya wala mahibalo.

21 Ug siya mianhi sa kalibutan aron siya amoluwas sa tanan nga mga tawo kon sila mopatalinghug sa iyang tingog; kay tan-awa, siya miantus sa mga kasakit sa tanan nga mga tawo, oo, ang mga bkasakit sa tanan nga mga buhi nga binuhat, mga lalaki, mga babaye, ug mga bata, nga nahisakop sa banay ni cAdan.

22 Ug siya miantus niini aron mabanhaw ang tanan nga mga tawo, nga silang tanan makabarug sa atubangan kaniya sa adlaw sa dako nga paghukom.

23 Ug siya misugo sa tanan nga mga tawo nga sila kinahanglan gayud nga amaghinulsol, ug bmagpabunyag sa iyang ngalan, magbaton og hugot nga pagtuo diha sa Usa nga Balaan sa Israel, o sila dili maluwas sa gingharian sa Dios.

24 Ug kon sila dili mohinulsol ug dili motuo sa iyang angalan, ug dili mopabunyag diha sa iyang ngalan, ug bmolahutay sa katapusan, sila kinahanglan gayud cpanghimarauton; kay ang Ginoong Dios, ang Usa nga Balaan sa Israel, nakapamulong niini.

25 Busa, siya mihatag og abalaod; ug kon bwalay balaod nga gihatag walay pagsilot; ug kon walay pagsilot walay paghukom; ug kon walay paghukom ang mga kalooy sa Usa nga Balaan sa Israel makapanag-iya kanila, tungod sa pag-ula; kay sila giluwas pinaagi sa iyang gahum.

26 Kay ang apag-ula motagbaw sa mga gipangayo sa iyang bkaangayan diha niadtong tanan kinsa wala cikahatag ang dbalaod ngadto kanila, nga sila maluwas gikan niana nga makalilisang nga mangtas, kamatayon ug impyerno, ug sa yawa, ug sa lim-aw sa kalayo ug asupre, diin mao ang walay katapusan nga paghasol; ug sila mapahiuli ngadto sa Dios kinsa naghatag kanila og ekinabuhi, diin mao ang Usa nga Balaan sa Israel.

27 Apan alaot ngadto kaniya nga ang abalaod gikahatag, oo, nga anaa ang tanan nga mga sugo sa Dios, sama kanato, ug nga maglapas kanila, ug mag-usik-usik sa mga adlaw sa iyang pagsulay, kay makalilisang ang iyang kahimtang!

28 O kanang maliputon nga alaraw sa usa ka dautan! O ang bpagkakawang, ug ang pagkahuyang, ug ang kabuang sa mga tawo! Kon sila cmakinaadmanon sila nagtuo nga sila dmaalamon, ug sila dili mopatalinghug ngadto sa etambag sa Dios, kay sila misalikway niini, nagdahum nga sila nasayud sa ilang mga kaugalingon, busa, ang ilang kaalam mga binuang ug kini dili mapahimuslan kanila. Ug sila malaglag.

29 Apan ang pagkamakinaadmanon maayo kon sila amopatalinghug ngadto sa mga btambag sa Dios.

30 Apan alaot ngadto sa adunahan, kinsa mga aadunahan sa mga butang sa kalibutan. Kay tungod sila mga adunahan sila mitamay sa mga bkabus ug sila migukod sa mga maaghup ug ang ilang mga kasingkasing anaa sa ilang mga bahandi; busa, ang ilang bahandi mao ang ilang dios. Ug tan-awa, ang ilang bahandi mahanaw usab uban kanila.

31 Ug alaot ngadto sa mga bungol nga dili amaminaw; kay sila malaglag.

32 Alaot ngadto sa mga buta nga dili makakita; kay sila malaglag usab.

33 Alaot ngadto sa nagpatig-a sa kasingkasing kay ang pagkaamgo sa ilang pagkadautan ang mohampak kanila sa katapusang adlaw.

34 Alaot ngadto sa abakakon, kay siya ihulog ngadto sa bimpyerno.

35 Alaot ngadto sa mamumuno kinsa amopatay sa tinuyo, kay siya bmamatay.

36 Alaot ngadto kanila kinsa naghimo og mga amalaw-ay nga buhat kay sila ihulog sa impyerno.

37 Oo, alaot ngadto niadto nga anagsimba sa mga dios-dios, kay ang yawa sa tanan nga mga yawa mahimuot kanila.

38 Ug, sa katapusan, alaot sa tanan ngadto kinsa namatay diha sa ilang mga sala; kay sila amobalik ngadto sa Dios, ug mosud-ong sa iyang panagway, ug magpabilin diha sa ilang mga kasal-anan.

39 O, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, hinumdumi ang pagkamakalilisang diha sa paglapas batok niana nga Balaang Dios, ug usab ang pagkamakalilisang sa pagtugyan ngadto sa mga pagkamadanihon sa usa nga amaliputon. Hinumdumi, ang bpagkakalibutanon sa hunahuna mao ang ckamatayon, ug ang pagka-espirituhanon sa hunahuna mao ang dkinabuhing edayon.

40 O, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pamati sa akong mga pulong. Hinumdumi ang pagkawalay katapusan nianang Usa nga Balaan sa Israel. Ayaw pag-ingon nga ako nakasulti og sakit nga mga butang batok kaninyo; kay kon kamo mag-ingon, kamo nagbiay-biay batok sa akamatuoran; kay ako nakasulti sa mga pulong sa inyong Magbubuhat. Ako nasayud nga ang mga pulong sa kamatuoran bmasakit batok sa tanan nga kahugawan; apan ang matarung dili mahadlok kanila, kay sila nahigugma sa kamatuoran ug dili matarug.

41 O unya, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, aduol kamo sa Ginoo, ang Usa nga Balaan. Hinumdumi nga ang iyang mga dalan mga matarung. Tan-awa, ang bdalan sa tawo cmapig-ot, apan kini gihan-ay sa usa ka matul-id nga agianan sa iyang atubangan, ug ang magbalantay sa dganghaan mao ang Usa nga Balaan sa Israel; ug wala siya mogamit og sulugoon didto; ug walay lain nga agianan gawas kon kini sa ganghaan; kay siya dili malimbongan, kay ang Ginoong Dios mao ang iyang ngalan.

42 Ug kinsa kadto nga motuktok, ngadto kaniya siya moabli; ug ang mga amaalamon, ug ang mga makinaadmanon, ug sila nga mga adunahan, kinsa bmapagarbuhon tungod sa ilang mga kahibalo, ug mga kaalam, ug ilang mga katigayunan—oo, sila mao ang iyang gipanghimaraut; ug gawas kon sila mosalikway niini nga mga butang, ug maghunahuna sa ilang mga kaugalingon nga mga cbuang atubangan sa Dios, ug dmagpaubos ngadto sa kinahiladman sa pagkamapainubsanon, siya dili moabli ngadto kanila.

43 Apan ang mga butang sa maalamon ug mabuot apagataguon gikan kanila sa kahangturan—oo, kana nga kalipay giandam alang sa mga santos.

44 O, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, hinumdumi ang akong mga pulong. Tan-awa, ako mohubo sa akong mga saput, ug ako moyabyab kanila sa inyong atubangan; ako mag-ampo sa Dios sa akong kaluwasan nga siya motan-aw kanako sa atibuok niyang mahait nga mga mata; busa, kamo masayud diha sa katapusan nga adlaw, kanus-a ang tanan nga mga tawo pagahukman sa ilang mga buhat, nga ang Dios sa Israel misaksi nga ako bmiyabyab sa inyong mga kadautan gikan sa akong kalag, ug nga ako mobarug nga may kahayag sa iyang atubangan, ug ako cnakalingkawas na sa inyong dugo.

45 O, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, biya gikan sa inyong mga sala; iyabyab ang mga akadena kaniya nga mogapos kaninyo og hugot; duol ngadto niana nga Dios kinsa mao ang blig-on nga sukaranan sa inyong kaluwasan.

46 Andama ang inyong mga kalag alang niana nga mahimayaon nga adlaw diin ang akaangayan mahatag ngadto sa mga matarung, sama sa adlaw sa bpaghukom, nga dili kamo mokulo uban sa makalilisang nga kahadlok; nga kamo dili makahinumdom sa inyong makalilisang nga ckasaypanan diha sa kahingpitan, ug mapugos sa pagsinggit: Balaan, balaan ang imong mga paghukom, O Ginoong Dios nga dLabing Makagagahum—apan ako nasayud sa akong kasaypanan; ako nakalapas sa imong balaod, ug ang akong mga kalapasan ako lamang; ug ang yawa nakapanag-iya kanako, nga ako usa ka bihag ngadto sa iyang makalilisang nga pagkauyamot.

47 Apan tan-awa, akong mga kaigsoonan, kini angay ba nga ako kinahanglan mopukaw kaninyo ngadto sa makalilisang nga kamatuoran niini nga mga butang? Ako mohasol ba sa inyong mga kalag kon ang inyong mga hunahuna putli? Ako molipud-lipod ba nganha kaninyo sumala sa katin-aw sa kamatuoran kon kamo giluwas gikan sa sala?

48 Tan-awa, kon kamo mga balaan, ako mamulong nganha kaninyo mahitungod sa pagkabalaan; apan kay kamo dili balaan, ug kamo mitan-aw kanako ingon nga usa ka magtutudlo, kini kinahanglan gayud nga ako amotudlo kaninyo sa mga sangputanan sa bsala.

49 Tan-awa, ang akong kalag nagdumot sa sala, ug ang akong kasingkasing nahinangop diha sa pagkamatarung; ug ako amodayeg sa balaan nga ngalan sa akong Dios.

50 Duol, akong mga kaigsoonan; matag usa nga giuhaw, duol ngari sa mga atubig; ug siya nga walay salapi, duol palit ug kaon; oo, duol palit og bino ug gatas nga wala magkinahanglan og bsalapi ug walay presyo.

51 Busa, ayaw paggasto og salapi alang niana nga walay bili, ni ang inyong akahago niana nga dili makatagbaw. Patalinghug sa kakugi, ug hinumdumi ang mga pulong diin ako namulong; ug duol ngadto sa Usa nga Balaan sa Israel, ug bpagbusog kamo niana nga dili mahanaw, ni madunot, ug himoa nga mahinangop ang inyong kalag sa kabuhong.

52 Tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, hinumdumi ang mga pulong sa inyong Dios; pag-ampo ngadto kaniya sa kanunay maadlaw, ug apagpasalamat sa iyang balaan nga ngalan magabii. Himoa ang inyong mga kasingkasing nga magmalipayon.

53 Ug tan-awa unsa ka mahinungdanon ang mga apakigsaad sa Ginoo, ug unsa ang pagkawalay katapusan sa iyang pagpakig-angay ngadto sa mga katawhan; ug tungod sa iyang pagkagamhanan, ang iyang grasya ug bkalooy, siya misaad ngari kanato nga ang atong mga binhi dili sa hingpit malaglag, sumala sa pagkatawhanon, apan siya manalipod kanila; ug sa umaabut nga mga kaliwatan sila mahimo nga usa ka matarung nga csanga ngadto sa balay ni Israel.

54 Ug karon, akong mga kaigsoonan, ako mamulong nganha kaninyo og daghan pa; apan sa sunod nga adlaw ako mopadayag nganha kaninyo sa nahibilin kong mga pulong. Amen.