2 Nephi 2
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 2

Ang katubsanan moabut pinaagi sa Balaan nga Mesiyas—Ang kagawasan sa pagpili kinahanglanon sa panginabuhi ug kauswagan—Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo—Mga tawo gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon. Mga 588–570 B.C.

1 Ug karon, Jacob, ako mamulong nganha kanimo: Ikaw ang akong akamagulangan nga anak sa mga adlaw sa akong kalisdanan didto sa kamingawan. Ug tan-awa, sa imong pagkabata ikaw nag-antus sa mga kasakit ug hilabihan nga kasubo, tungod sa kapintas sa imong igsoon nga mga lalaki.

2 Bisan pa niana, Jacob, akong kamagulangan nga anak sa kamingawan, ikaw nasayud sa pagkagamhanan sa Dios; ug siya nagpahinungod sa imong mga kasakit alang sa imong kaayohan.

3 Busa, bulahan ang imong kalag, ug ikaw magpuyo nga luwas uban sa imong igsoon nga lalaki, si Nephi; ug ang imong mga adlaw igahin sa pag-alagad sa Dios. Busa, ako nasayud nga ikaw natubos na, tungod sa pagkamatarung sa imong Manunubos; kay ikaw nakasabut nga diha sa kahingpitan sa panahon siya moabut nga magdala sa kaluwasan ngadto sa mga tawo.

4 Ug ikaw anakakita diha sa imong kabatan-on sa iyang himaya; busa, ikaw bulahan ingon kanila ngadto kinsa siya moalagad diha sa lawas; kay ang Espiritu managsama, kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Ug ang agianan giandam gikan sa pagkapukan sa tawo, ug ang kaluwasan bwalay bayad.

5 Ug ang mga tawo gitudloan sa igo nga sila amasayud sa maayo gikan sa dautan. Ug ang balaod gihatag ngadto sa mga tawo. Ug pinaagi sa balaod walay tawo nga bhatagan og kaangayan; o, pinaagi sa balaod ang mga tawo cisalikway. Oo, pinaagi sa temporal nga balaod sila ipahimulag; ug usab, sa espirituhanon nga balaod sila malaglag gikan niana diin maayo ug sila mahimo nga mauyamot sa kahangturan.

6 Busa, ang akatubsanan moabut pinaagi sa atong Balaan nga bMesiyas; kay siya puno sa cgrasya ug kamatuoran.

7 Tan-awa, siya mihalad sa iyang kaugalingon sa usa ka asakripisyo alang sa sala, sa pagtuman sa katuyoan sa balaod, sa tanan niadto kinsa adunay usa ka masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu; ug nga wala nay lain nga ang bkatuyoan sa balaod mahimo nga matuman.

8 Busa, unsa ka dako ang pagkamahinungdanon sa paghimo niini nga mga butang nga masayran ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, aron sila masayud nga walay tawo nga makapuyo nga buhi atubangan sa Dios, agawas pinaagi sa mga maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas, kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi sumala sa unod, ug gikuha pag-usab pinaagi sa gahum sa Espiritu, nga siya unta makapahinabo sa bpagkabanhaw sa mga patay, ingon nga mao ang unang mabanhaw.

9 Busa, siya ang unang mga bunga ngadto sa Dios, tungod kay siya ang anangamuyo alang sa tanan nga mga katawhan; ug sila nga mituo kaniya maluwas.

10 Ug tungod sa pagpangamuyo alang sa atanan, ang tanan nga mga tawo moduol ngadto sa Dios; busa, sila mobarug sa iyang atubangan, aron bpagahukman kaniya pinasubay sa kamatuoran ug cpagkabalaan diin anaa kaniya. Busa, ang mga katuyoan sa balaod nga ang Usa nga Balaan mihatag, ngadto sa pagpahamtang sa silot nga gipauban, diin nga silot nga gipauban mao ang tugbang niana nga kalipay nga gipauban, aron sa pagtubag sa mga katuyoan sa dpag-ula

11 Kay kini gikinahanglan gayud, nga adunay akatugbang sa tanan nga mga butang. Kay kon wala pa, akong kamagulangan nga anak sa kamingawan, ang pagkamatarung dili gayud mapahinabo, ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan ni ang pagkauyamot, ni ang pagkamaayo ni ang pagkangil-ad. Busa, ang tanan nga mga butang kinahanglan malangkob ngadto sa usa; busa, kon kini usa lamang ka lawas kini kinahanglan magpabilin nga walay kapuslanan, nga walay kinabuhi ni kamatayon, ni pagkadunot o walay pagkadunot, kalipay ni pagkauyamot, ni pagbati ni pagkawalay pagbati.

12 Busa, kini kinahanglan gayud nga malalang alang sa usa ka butang nga walay kapuslanan; Busa wala untay akatuyoan diha sa tumong sa iyang pagkalalang. Busa, kini nga butang kinahanglan gayud nga mokawang sa kaalam sa Dios ug sa iyang walay katapusan nga mga katuyoan, ug usab sa gahum, ug sa kalooy, ug sa bkaangayan sa Dios.

13 Ug kon ikaw moingon nga walay balaod, ikaw moingon usab nga awalay sala. Kon ikaw moingon nga walay sala, ikaw moingon usab nga walay pagkamatarung. Ug kon walay pagkamatarung walay kalipay. Ug kon walay pagkamatarung ni kalipay walay silot ni pagkauyamot. Ug kon wala kining mga butanga, walay Dios. Ug kon bwalay Dios kita wala usab, ni ang yuta; kay wala untay paglalang sa mga butang, ni palihukon ni pagaaghaton; busa, ang tanan nga mga butang mahanaw.

14 Ug karon, akong anak nga mga lalaki, ako mamulong nganha kaninyo niini nga mga butang alang sa inyong kaayohan ug kasayuran; kay adunay Dios, ug siya amilalang sa tanan nga mga butang, sa mga langit ug sa yuta, ug tanan nga mga butang nga anaa kanila, mga butang nga palihukon ug mga butang nga baghaton sa pagpalihok.

15 Ug sa pagpahigayon sa iyang walay katapusan nga mga akatuyoan sa sangputanan sa tawo, human siya makalalang sa atong unang mga ginikanan, ug sa kahayopan sa umahan ug sa mga langgam sa kahanginan, ug diha sa katapusan, tanan nga butang nga nalalang, gikinahanglan gayud nga adunay usa ka katugbang; gani ang bgidili nga cbunga dkaatbang sa kahoy sa kinabuhi; ang usa tam-is ug ang lain pait.

16 Busa, ang Ginoong Dios mihatag ngadto sa tawo nga siya amolihok alang sa iyang kaugalingon. Busa, ang tawo dili makalihok alang sa iyang kaugalingon gawas kini siya bpagadanihon sa usa o sa lain.

17 Ug ako, si Lehi, sumala sa mga butang diin ako mibasa, kinahanglan gayud nga magdahum nga usa ka aanghel sa Dios, sumala niana nga nahisulat na, bnahulog gikan sa langit; busa, siya nahimo nga usa ka cyawa, nagtinguha niana diin dautan sa atubangan sa Dios.

18 Ug tungod sa iyang nahulog gikan sa langit, ug nahimo nga uyamut sa kahangturan, siya usab anagtinguha sa kauyamot sa tanan nga mga katawhan. Busa, siya miingon ngadto kang bEva, oo, gani kadto nga karaan nga bitin, kinsa mao ang yawa, kinsa mao ang amahan sa tanan nga mga cbakak, gani siya miingon: Kaon sa gidili nga bunga, ug dili ka mamatay, apan mahimo ka nga sama sa Dios, dmasayud sa maayo ug sa dautan.

19 Ug human si Adan ug si Eva amakakaon sa gidili nga bunga, sila gihinginlan gikan sa tanaman sa bEden, aron sa pag-ugmad sa yuta.

20 Ug sila nanganak; oo, gani ang abanay sa tibuok yuta.

21 Ug ang mga adlaw sa mga akatawhan gilugwayan, sumala sa kabubut-on sa Dios, nga sila unta bmaghinulsol samtang diha sa lawas; busa, ang ilang kahimtang nahimo nga usa ka kahimtang sa cpagsulay, ug ang ilang panahon gilugwayan, sumala sa mga sugo diin ang Ginoong Dios mihatag ngadto sa mga katawhan. Kay siya mihatag og sugo nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud nga maghinulsol; kay siya mipakita sa tanan nga mga tawo nga sila dnahisalaag, tungod sa kalapasan sa ilang mga ginikanan.

22 Ug karon, tan-awa, kon si Adan wala pa unta makalapas siya dili unta mapukan, apan siya magpabilin unta sa tanaman sa Eden. Ug ang tanan nga mga butang nga nalalang magpabilin unta sa mao nga kahimtang human sila malalang; ug sila tingali unta nagpabilin sa kahangturan, ug walay katapusan.

23 Ug sila dili unta makabaton og mga aanak; busa sila unta magpabilin diha sa usa ka kahimtang nga walay sala, walay hingpit nga kalipay, tungod kay sila wala makasinati sa pagkauyamot; walay gihimo nga maayo, kay sila wala makasinati og sala.

24 Apan tan-awa, ang tanan nga mga butang nahimo diha sa kaalam kaniya kinsa anasayud sa tanan nga mga butang.

25 Si aAdan bnapukan aron ang mga tawo mahimo; ug ang mga tawo cnaingon, nga unta sila makabaton og dhingpit nga kalipay.

26 Ug ang aMesiyas moanhi sa kahingpitan sa panahon, nga aron siya bmotubos sa mga katawhan gikan sa pagkapukan. Ug tungod kay sila natubos gikan sa pagkapukan sila nahimo nga cgawasnon sa kahangturan, nasayud sa maayo gikan sa dautan; sa pagbuhat alang sa ilang mga kaugalingon ug nga dili pagaaghaton, gawas kon kini mao ang silot sa dbalaod sa mahinungdanon ug katapusan nga adlaw, sumala sa mga sugo nga gihatag sa Dios.

27 Busa, ang mga tawo agawasnon sumala sa unod; ug ang tanan nga mga butang gihatag kanila diin angay ngadto sa tawo. Ug sila gawasnon sa bpagpili sa kalingkawasan ug sa ckinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga Tigpataliwala sa tanan nga mga tawo, o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon, sumala sa pagkabihag ug sa gahum sa yawa; kay siya nagtinguha nga ang tanan nga mga tawo unta mahimo nga mauyamot sama ngadto kaniya.

28 Ug karon, akong anak nga mga lalaki, ako unta manghinaut nga kamo mosalig sa halangdon nga aTigpataliwala, ug mopatalinghug ngadto sa iyang mahinungdanon nga mga sugo; ug magmatinud-anon sa iyang mga pulong, ug mopili sa kinabuhi nga dayon, sumala sa kabubut-on sa Balaang Espiritu;

29 Ug dili mopili sa walay katapusan nga kamatayon, sumala sa kabubut-on sa tawo ug sa dautan nga anaa niana, nga naghatag sa espiritu sa yawa og gahum sa apagbihag, aron pagdala kaninyo ngadto sa bimpyerno, nga siya mohari ibabaw kaninyo sa iyang kaugalingon nga gingharian.

30 Ako namulong niining pipila ka mga pulong nganha kaninyong tanan, akong anak nga mga lalaki, sa katapusan nga mga adlaw sa akong pagsulay; ug ako mipili sa maayo nga bahin, sumala sa mga pulong sa propeta. Ug wala akoy lain nga tuyo gawas sa walay katapusan nga kaayohan sa inyong mga kalag. Amen.