2 Nephi 1
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Ikaduhang Basahon ni Nephi

Ang asoy sa kamatayon ni Lehi. Mga igsoon nga lalaki ni Nephi misukol batok kaniya. Ang Ginoo nagpahimangno kang Nephi sa pagbiya paingon sa kamingawan. Ang iyang mga pagpanaw diha sa kamingawan, ug uban pa.

Kapitulo 1

Si Lehi nanagna sa usa ka yuta sa kalingkawasan—Ang iyang binhi pagatibulaagon ug hampakon kon sila mosalikway sa Usa nga Balaan sa Israel—Siya miawhag sa iyang mga anak nga lalaki sa pagsul-ob sa taming sa katarung. Mga 588–570 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga human ako, si Nephi, motapos sa pagpanudlo sa akong mga igsoon nga lalaki, ang among aamahan, si Lehi, namulong usab sa daghan nga mga butang ngadto kanila, ug gisaysay ngadto kanila, unsa ka mahinungdanon ang mga butang nga gihimo sa Ginoo alang kanila sa pagdala kanila gikan sa yuta sa Jerusalem.

2 Ug siya namulong ngadto kanila mahitungod sa ilang mga apagsukol diha sa katubigan, ug ang mga kalooy sa Dios sa pagluwas sa ilang mga kinabuhi, nga sila wala malunod sa dagat.

3 Ug siya usab namulong ngadto kanila mahitungod sa yuta sa saad, diin sila nakaangkon—unsa ka maloloy-on ang Ginoo sa pagpahimangno kanamo nga kami molayas gikan sa yuta sa Jerusalem.

4 Kay, tan-awa, miingon siya, ako nakakita ug apanan-awon, diin ako nasayud nga ang bJerusalem pagalaglagon; ug kon kami nagpabilin pa sa Jerusalem kami gayud usab cmamatay.

5 Apan, siya miingon, bisan pa sa among mga kasakit, kami nakabaton og usa ka ayuta sa saad, usa ka yuta nga bpinili labaw pa sa uban nga mga yuta; usa ka yuta diin ang Ginoong Dios mihimo og pakigsaad uban kanako nga kinahanglan mahimo nga usa ka yuta nga kabilin sa akong binhi. Oo, ang Ginoo mihimo og cpakigsaad niini nga yuta ngari kanako, ug sa akong mga anak sa kahangturan, ug usab kadtong tanan kinsa kinahanglan agakon gikan sa uban nga mga kanasuran pinaagi sa kamot sa Ginoo.

6 Busa, ako, si Lehi, nanagna sumala sa mga binuhatan sa Espiritu nga ania kanako, nga awalay makaanhi dinhi niini nga yuta gawas kon sila pagadad-on pinaagi sa kamot sa Ginoo.

7 Busa, kini nga ayuta gipahinungod ngadto kaniya kinsa iyang pagadad-on. Ug kon kini mao nga sila moalagad kaniya sumala sa mga sugo diin siya mihatag, kini mahimo nga usa ka yuta sa bkalingkawasan ngadto kanila; busa, sila dili madala ngadto sa pagkabihag; kon mao, kini mahitabo tungod sa kadautan; kay kon ang kadautan modagsang ctunglo kini nga yuta alang kanila, apan ngadto sa mga matarung kini pagapanalanginan sa kahangturan.

8 Ug tan-awa, kini kaalam nga kini nga yuta kinahanglan itago una gikan sa kasayuran sa uban nga mga kanasuran; kay tan-awa, daghan nga mga kanasuran mokatag sa mao nga yuta, nga wala nay dapit alang sa usa ka kabilin.

9 Busa, ako, si Lehi, nakabaton og usa ka saad, aog ingon kadto kinsa pagadad-on sa Ginoong Dios gikan sa yuta sa Jerusalem kinahanglan maghupot sa iyang mga sugo, sila bmouswag diha sa ibabaw niini nga yuta; ug sila panalipdan gikan sa uban nga mga kanasuran, nga sila mahimo nga makaangkon niini nga yuta nganha sa ilang mga kaugalingon. Ug kon mao nga sila cmaghupot sa mga sugo sila pagapanalanginan dinhi sa ibabaw sa yuta, ug walay usa nga mosamok kanila, ni mokuha sa yuta nga ilang kabilin; ug sila magpuyo nga luwas sa kahangturan.

10 Apan tan-awa, kon ang panahon moabut nga sila mokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, human sila makadawat sa mga mahinungdanon nga panalangin gikan sa kamot sa Ginoo—nga nakaangkon sa kasayuran sa paglalang sa yuta, ug tanan nga mga tawo, tungod sa ilang kasayuran sa mahinungdanon ug kahibulongan nga mga buhat sa Ginoo gikan sa paglalang sa kalibutan; nga adunay gahum nga gihatag kanila sa pagbuhat sa tanan nga mga butang pinaagi sa hugot nga pagtuo; nga naghupot sa tanan nga mga sugo gikan sa sinugdanan, ug gidala pinaagi sa iyang walay kinutuban nga kaayo dinhi niining bililhon nga yuta sa saad—tan-awa, ako moingon, kon ang adlaw moabut nga sila mosalikway sa Usa nga Balaan sa Israel, ang tinuod nga aMesiyas, ilang Manunubos ug ilang Dios, tan-awa, ang mga paghukom kaniya nga makiangayon ipahamtang diha kanila.

11 Oo, siya modala sa auban nga mga kanasuran ngadto kanila, ug siya mohatag ngadto kanila og gahum, ug siya mokuha gikan kanila sa mga yuta nga ilang gipanag-iya, ug siya mohimo nga sila bpagatibulaagon ug pagahampakon.

12 Oo, ingon nga ang usa ka kaliwatan pulihan sa lain adunay mga apagpaagas sa dugo, ug dako nga pagsilot modangat taliwala kanila; busa, akong anak nga mga lalaki, ako manghinaut nga kamo mahinumdom; oo, ako manghinaut nga kamo mopatalinghug sa akong mga pulong.

13 O nga kamo mahigmata; mahigmata gikan sa usa ka lawom nga pagkatulog, oo, gani gikan sa espirituhanon nga akamatayon, ug iwakli ang mga makalilisang nga bhigot nga migapos kaninyo, diin mao ang higot nga migapos sa mga katawhan, nga sila pagabihagon ngadto sa walay katapusan nga cbung-aw sa pagkauyamot ug pagkaalaot.

14 Pagmata! ug bangon gikan sa abug, ug patalinghugi ang mga pulong sa usa ka nagkurog nga aginikanan, kansang mga bahin sa lawas inyo unya nga ipahimutang sa mabugnaw ug mahilum nga blubnganan, gikan diin walay magpapanaw nga makabalik; pila na lamang ka mga adlaw ug ako cmamatay.

15 Apan tan-awa, ang Ginoo amitubos sa akong kalag gikan sa impyerno; ako nakakita sa iyang himaya, ug ako giliyokan sa kahangturan sa mga bbukton sa iyang cgugma.

16 Ug ako nagtinguha nga kamo mahinumdom sa pagtuman sa mga abalaod ug sa mga paghukom sa Ginoo; tan-awa, kini ang mihasol sa akong kalag gikan sa sinugdanan.

17 Ang akong kasingkasing nabug-atan sa kasubo matag karon ug unya, kay ako nahadlok, basin tungod sa katig-a sa inyong mga kasingkasing ang Ginoo nga inyong Dios mopakita sa kahingpitan sa iyang akasuko nganha kaninyo, nga kamo bipahimulag ug laglagon sa kahangturan;

18 O, nga usa ka tunglo modangat diha kaninyo sulod sa adaghan nga mga kaliwatan; ug kamo pagaduawon pinaagi sa espada, pinaagi sa kagutom, ug pagadumtan, ug pagadad-on sumala sa kabubut-on ug pagkabihag sa byawa.

19 O akong anak nga mga lalaki, nga kini nga mga butang dili unta modangat nganha kaninyo, apan nga kamo mahimo unta nga pinili ug apinalabi nga mga katawhan sa Ginoo. Apan tan-awa, ang iyang kabubut-on matuman; kay ang iyang mga bpamaagi mao ang matarung sa kahangturan.

20 Ug siya miingon nga: aSanglit kamo maghupot sa akong mga bsugo kamo cmouswag sa yuta; apan sanglit kamo wala maghupot sa akong mga sugo kamo ipahimulag gikan sa akong atubangan.

21 Ug karon nga ang akong kalag unta makabaton og hingpit nga kalipay diha kaninyo, ug nga ang akong kasingkasing mobiya unta niini nga kalibutan uban ang kalipay tungod kaninyo, nga ako unta dili madala uban sa kaguol ug kasubo ngadto sa lubnganan, bangon gikan sa abug, akong anak nga mga lalaki, ug amagpakalalaki, ug hugot diha sa bpanaghiusa sa hunahuna ug diha sa panaghiusa sa kasingkasing, magkahiusa sa tanan nga mga butang, nga kamo dili madala sa pagkabihag;

22 Nga kamo dili tungluhon sa masakit nga tunglo; ug usab, nga kamo dili mahiagum sa kasuko sa usa ka amakiangayon nga Dios, ngadto sa kalaglagan, oo, ang walay katapusan nga kalaglagan sa kalag ug lawas.

23 Pagmata, akong anak nga mga lalaki, isul-ob ang ataming sa pagkamatarung. Iwakli ang mga kadena nga naggapos kaninyo, gawas kamo gikan sa kangiub, ug bangon gikan sa abug.

24 Ayaw na kamo pagsukol batok sa inyong igsoon nga lalaki, kansang mga panglantaw mahimayaon, ug kinsa naghupot sa mga sugo sukad sa panahon nga kita mibiya sa Jerusalem, ug kinsa mao ang himan sa mga kamot sa Dios, sa pagdala kanato ngadto sa yuta sa saad; kon dili pa tungod kaniya, kita nangamatay unta sa agutom diha sa kamingawan; bisan pa niana, kamo nagtinguha sa bpaghunos sa iyang kinabuhi; oo, ug siya nag-antus sa hilabihan nga kasubo tungod kaninyo.

25 Ug ako nahadlok sa hilabihan ug nangurog tungod kaninyo, basin unya siya mag-antus pag-usab; kay tan-awa, kamo mipasangil kaniya nga siya nagtinguha sa gahum ug akatungod ibabaw kaninyo; apan ako nasayud nga siya wala magtinguha sa gahum ni katungod ibabaw kaninyo, apan siya nagtinguha sa himaya sa Dios, ug sa inyong kaugalingon nga kaayohan sa kahangturan.

26 Ug kamo nagbagulbol tungod kay siya wala maglipud-lipod nganha kaninyo. Kamo miingon nga siya migamit og akaisug; kamo miingon nga siya nasuko kaninyo; apan tan-awa, ang iyang kaisug mao ang kaisug sa gahum sa pulong sa Dios, diin anaa diha kaniya; ug nga ang inyong gitawag nga kasuko mao ang kamatuoran, sumala niana nga anaa sa Dios, diin siya dili makapugong, nagpakita og walay kahadlok mahitungod sa inyong kadautan.

27 Ug gikinahanglan nga ang agahum sa Dios mag-uban kaniya bisan ngadto sa iyang pagsugo kaninyo nga kamo kinahanglan mosunod. Apan tan-awa, kini dili siya, apan kini mao ang bEspiritu sa Ginoo diin anaa kaniya, diin cmibuka sa iyang ba-ba sa paglitok nga siya dili makatak-om niini.

28 Ug karon akong anak nga mga lalaki, Laman, ug usab Lemuel, ug Sam, ug usab akong anak nga mga lalaki kinsa anak nga mga lalaki ni Ishmael, tan-awa, kon kamo mopatalinghug ngadto sa tingog ni Nephi kamo dili malaglag. Ug kon kamo mopatalinghug ngadto kaniya, ako magbilin kaninyo og usa ka apanalangin, oo, gani ang akong unang panalangin.

29 Apan kon kamo dili mopatalinghug ngadto kaniya ako mobawi sa akong aunang panalangin, oo, gani ang akong panalangin, ug kini ipahimutang diha kaniya.

30 Ug karon, Zoram, ako mamulong nganha kanimo: Tan-awa, ikaw usa ka asulugoon ni Laban; bisan pa niana, ikaw gidala gikan sa yuta sa Jerusalem, ug ako nasayud nga ikaw mao ang usa ka tinuod nga higala sa akong anak, si Nephi, sa kahangturan.

31 Busa, tungod kay ikaw matinud-anon ang imong binhi panalanginan auban sa iyang binhi, nga sila magpuyo sa kauswagan sa taas nga panahon dinhi sa ibabaw niini nga yuta; ug walay bisan unsa, gawas kini sa kadautan taliwala kanila, ang makadaot o makasamok sa ilang kauswagan dinhi sa ibabaw sa yuta sa kahangturan.

32 Busa, kon ikaw maghupot sa mga sugo sa Ginoo, ang Ginoo mopahinungod niini nga yuta alang sa kasiguroan sa imong binhi uban sa binhi sa akong anak.