2 Nephi 14
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 14

Ang Zion ug ang iyang mga anak nga babaye pagatubson ug pagalimpyohan sa panahon sa kaliboan—Itandi sa Isaias 4. Mga 559–545 B.C.

1 Ug niana nga adlaw, pito ka mga babaye mogunit sa usa ka lalaki, mag-ingon: Kita mangaon sa atong kaugalingon nga pan, ug magsul-ob sa atong kaugalingon nga saput; lamang himoa nga kami tawgon pinaagi sa imong ngalan aron mawala ang among akaulaw.

2 Niana nga adlaw ang asanga sa Ginoo mahimo nga maanindot ug mahimayaon; ang bunga sa yuta mahimo nga hilabihan ka maayo ug matahum ngadto kanila nga sakop sa Israel.

3 Ug mahinabo, nga sila nga nahibilin sa Zion ug nagpabilin sa Jerusalem pagatawgon og balaan, matag usa nga gisulat taliwala sa mga buhi sa Jerusalem—

4 Sa apanahon nga ang Ginoo bmohugas sa kahugaw sa anak nga mga babaye sa Zion, ug molimpyo sa dugo sa Jerusalem gikan sa taliwala niini pinaagi sa espiritu sa paghukom ug pinaagi sa espiritu sa cpagsunog.

5 Ug ang Ginoo molalang diha sa matag pinuy-anan sa bukid sa Zion, ug diha sa iyang mga katiguman, usa ka apanganod ug aso sa panahon sa adlaw ug kahayag sa nagsiga nga kalayo sa panahon sa gabii; kay diha sa tanan nga himaya sa Zion mahimo nga usa ka panalipod.

6 Kay adunay usa ka tabernakulo alang sa usa ka landong sa panahon sa adlaw gikan sa kainit, ug alang sa usa ka dapit nga akapasilongan, ug usa ka tagoanan gikan sa unos ug gikan sa ulan.