2 Nephi 21
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 21

Ang kaliwatan ni Jese (si Kristo) maghukom diha sa pagkamatarung—Ang kasayuran sa Dios motabon sa yuta sa panahon sa Kaliboan—Ang Ginoo magpatindog og usa ka bandila ug pundukon ang Israel—Itandi sa Isaias 11. Mga 559–545 B.C.

1 Ug adunay motungha nga usa ka asaha gikan sa bkaliwatan ni cJese, ug usa ka sanga ang moturok gikan sa iyang mga gamut.

2 Ug ang aEspiritu sa Ginoo mokunsad diha kaniya, ang espiritu sa kaalam ug salabutan, ang espiritu sa pagtambag ug gahum, ang espiritu sa kasayuran ug ang kahadlok sa Ginoo;

3 Ug makapahimo kaniya nga dali nga makasabut diha sa kahadlok sa Ginoo; ug dili siya amaghukom sumala sa nakita sa iyang mga mata, ni mobadlong sumala sa nadungog sa iyang mga dunggan.

4 Apan uban sa apagkamatarung siya bmohukom sa mga cmaaghup, ug mohukom sa kaangayan sa mga maaghup sa yuta; ug siya mohampak sa yuta pinaagi sa pulong sa iyang ba-ba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil siya mopatay sa mga dautan.

5 Ug ang pagkamatarung mao ang gibakus sa iyang hawak, ug ang pagkamatinud-anon mao ang gibakus sa iyang apagmando.

6 Ang lobo usab mopuyo uban sa nati nga karnero, ug ang leopardo modulog paghigda sa nati nga kanding, ug ang nati nga baka ug ang nati nga leon ug ang mga hayop nga linaming mag-ipon; ug usa ka gamay nga bata moguyod kanila.

7 Ug ang baka ug ang uso mosibsib; ang ilang mga nati magdulog paghigda; ug ang leon mosibsib og kumpay sama sa toro.

8 Ug ang masuso nga bata magdula diha sa lungag sa amalala nga bitin, ug ang linutas nga bata mobutang sa iyang kamot diha sa halwa sa bmabangis nga bitin.

9 Sila adili mopasakit ni molaglag sa tanan kong balaan nga mga bukid, kay ang yuta mapuno sa bkasayuran sa Ginoo, ingon sa mga tubig nga mitabon sa dagat.

10 Ug aniana nga adlaw adunay busa ka kaliwat ni Jese, nga magbarug ingon og bandila sa mga katawhan; cngadto niini ang mga dHentil mangita; ug ang iyang pahulayan mahimayaon.

11 Ug mahinabo niana nga adlaw nga ang Ginoo magpahigayon sa iyang kamot pag-usab sa aikaduha nga higayon aron sa pagbawi sa salin sa iyang mga katawhan nga mahibilin, gikan sa Asiria, ug gikan sa Ehipto, ug gikan sa Parthia, ug gikan sa Cush, ug gikan sa Elam, ug gikan sa Shinar, ug gikan sa Hamath, ug gikan sa mga pulo sa dagat.

12 Ug siya mopatindog og usa ka abandila alang sa mga nasud, ug mopundok sa mga bsinalikway sa Israel, ug cmopundok sa nagkatibulaag sa Juda gikan sa upat ka mga suok sa yuta.

13 Ang akasina ni Ephraim usab mobiya, ug ang mga kaaway ni Juda ipahimulag; ang Ephraim dili na bmasina ni cJuda, ug si Juda dili na mohasol ni Ephraim.

14 Apan sila amosulong sa mga bakilid sa mga Filistehanon paingon sa kasadpan; sila mangawat kanila sa silangan; sila mobakyaw sa ilang mga kamot diha sa Edom ug sa Moab; ug ang mga anak ni Ammon mosunod kanila.

15 Ug ang Ginoo sa hingpit amolaglag sa dila sa dagat sa Ehipto; ug uban sa iyang gamhanan nga hangin siya mouyog sa iyang kamot ibabaw sa suba, ug mohampak niini diha sa pito ka mga sapa, ug mohimo sa mga tawo sa pagtabok sa uga nga tumbanan.

16 Ug adunay alapad nga dalan alang sa salin sa iyang mga katawhan nga mahibilin, gikan sa Asiria, sama kini ngadto sa Israel sa adlaw nga siya mogawas gikan sa yuta sa Ehipto.