2 Nephi 6
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 6

Si Jacob nag-asoy pag-usab sa kasaysayan sa mga Judeo: Ang pagkabihag sa mga taga-Babelonia ug ang pagbalik; ang pagpangalagad ug ang paglansang diha sa krus sa Usa nga Balaan sa Israel; ang panabang nadawat gikan sa mga Hentil; ug ang pagpahiuli sa mga Judeo sa ulahing mga adlaw sa diha nga sila motuo sa Mesiyas. Mga 559–545 B.C.

1 Ang mga pulong ni Jacob, igsoon nga lalaki ni Nephi, diin iyang gipamulong ngadto sa mga katawhan ni Nephi:

2 Tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako, si Jacob, nga gitawag sa Dios, ug gi-orden subay sa iyang balaan nga kapunongan, ug gipahinungod pinaagi sa akong igsoon nga lalaki nga si Nephi, nga inyong giisip nga usa ka ahari o usa ka tigpanalipod, ug kang kinsa kamo misalig sa inyong kahilwasan, tan-awa kamo nasayud nga ako namulong nganha kaninyo og hilabihan ka daghan nga mga butang.

3 Bisan pa niana, ako mamulong kaninyo pag-usab; kay ako matinguhaon alang sa kaayohan sa inyong mga kalag. Oo, ang akong kahingawa hilabihan alang kaninyo; ug kamo sa inyong kaugalingon nasayud nga kini mao sukad. Kay ako nag-awhag kaninyo uban sa tanan nga kakugi; ug ako nagtudlo kaninyo sa mga pulong sa akong amahan; ug ako namulong nganha kaninyo mahitungod sa tanan nga mga butang nga nahisulat, gikan sa pagkalalang sa kalibutan.

4 Ug karon, tan-awa, ako mamulong nganha kaninyo mahitungod sa mga butang nga anaa na ug kana nga moabut pa; busa, ako mobasa kaninyo sa mga pulong ni aIsaias. Ug sila mao ang mga pulong nga gitinguha sa akong igsoon nga ako kinahanglan mamulong nganha kaninyo. Ug ako mamulong nganha kaninyo alang sa inyong kaayohan, nga aron kamo makakat-on ug maghimaya sa ngalan sa inyong Dios.

5 Ug karon, ang mga pulong diin ako mobasa mao sila ang gipamulong ni Isaias mahitungod sa tanan nga balay ni Israel; busa, sila ipahisama nganha kaninyo, kay kamo gikan sa balay ni Israel. Ug adunay daghan nga mga butang diin gipamulong ni Isaias diin mahimo nga ipahisama nganha kaninyo, tungod kay kamo gikan sa balay ni Israel.

6 Ug karon, mao kini ang mga pulong: Sa aingon miingon ang Ginoong Dios: Tan-awa, Ako mopataas sa akong kamot ngadto sa mga Hentil, ug mopatindog sa akong bbandila ngadto sa mga katawhan; ug sila modala sa imong anak nga mga lalaki diha sa ilang mga bukton, ug ang ilang anak nga mga babaye pas-anon diha sa ilang mga abaga.

7 Ug ang mga hari mao ang ilang mga amahan nga tigmatuto, ug ilang mga rayna mao ang ilang inahan nga tigmatuto; moyukbo sila nganha kanimo nga ang ilang mga nawong paingon sa yuta, ug motilap sa abug sa imong mga tiil; ug ikaw masayud nga Ako mao ang Ginoo; kay sila dili maulaw nga amaghulat kanako.

8 Ug karon ako, si Jacob, mosulti sa dako nga bahin mahitungod niini nga mga pulong. Kay tan-awa, ang Ginoo mipakita kanako nga kadto kinsa tua sa aJerusalem, diin kita gikan, gipatay ug bgidala nga bihag.

9 Bisan pa niana, ang Ginoo mipakita ngari kanako nga sila kinahanglan amobalik pag-usab. Ug mipakita usab siya ngari kanako nga ang Ginoong Dios, ang Usa nga Balaan sa Israel, mipakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila diha sa lawas; ug human siya mipakita sa iyang kaugalingon sila mohampak kaniya ug bmolansang kaniya sa krus, sumala sa mga pulong sa anghel kinsa namulong niini ngari kanako.

10 Ug human sila mopatig-a sa ilang mga kasingkasing ug magpatikig sa ilang mga liog batok sa Usa nga Balaan sa Israel, tan-awa, ang mga apaghukom sa Usa nga Balaan sa Israel modangat nganha kanila. Ug ang adlaw moabut nga sila hampakon ug sakiton.

11 Busa, human sila abuga ngadto ug nganhi, kay sa ingon miingon ang anghel, daghan ang masakit diha sa lawas, ug dili tugutan nga mamatay, tungod sa mga pag-ampo sa mga matinud-anon; sila pagakatagon, ug pagahampakon, ug pagadumtan; bisan pa niana, ang Ginoo magmaloloy-on ngadto kanila, nga sa diha anga sila moabut sa bkasayuran sa ilang Manunubos, sila cpagapundukon pag-usab ngadto sa mga yuta nga ilang kabilin.

12 Ug bulahan ang mga aHentil, sila nga gikasulat sa mga propeta; kay tan-awa, kon kini mao nga sila maghinulsol ug dili makig-away batok sa Zion, ug dili magpasakop sa ilang kaugalingon nianang gamhanan ug bsalawayon nga simbahan, sila maluwas; kay ang Ginoong Dios motuman sa iyang mga cpakigsaad diin siya mihimo ngadto sa iyang mga anak; ug tungod niini nga hinungdan ang mga propeta misulat niini nga mga butang.

13 Busa, sila nga makig-away batok sa Zion ug sa mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo motilap sa abug sa ilang mga tiil; ug ang mga katawhan sa Ginoo dili amaulaw. Kay ang mga katawhan sa Ginoo mao sila kinsa bnaghulat kaniya; kay sila naghulat pa gihapon sa pag-anhi sa Mesiyas.

14 Ug tan-awa, sumala sa mga pulong sa propeta, ang Mesiyas mosugod pag-usab sa iyang kaugalingon sa aikaduha nga higayon aron sa pagbawi kanila; busa, siya bmopakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila diha sa gahum ug sa dako nga himaya, ngadto sa ckalaglagan sa ilang mga kaaway, sa panahon nga kana nga adlaw moabut nga sila motuo diha kaniya; ug walay usa nga iyang laglagon nga motuo diha kaniya.

15 Ug sila nga dili motuo diha kaniya apagalaglagon, pinaagi sa bkalayo, ug pinaagi sa unos, ug pinaagi sa mga linog, ug pinaagi sa mga pagpabanaw sa dugo, ug pinaagi sa ckamatay, ug pinaagi sa gutom. Ug sila masayud nga ang Ginoo mao ang Dios, ang Usa nga Balaan sa Israel.

16 aKay kuhaon ba ang bihag gikan sa gamhanan, o ang mga ulipon bsumala sa balaod pagabuhian?

17 Apan sa ingon miingon ang Ginoo: Bisan ang mga aulipon sa gamhanan pagakuhaon, ug ang bihag sa mabangis pagaluwason; kay ang Dios nga bMakagagahum cmoluwas sa iyang mga katawhan sa pakigsaad. Kay sa ingon miingon ang Ginoo: Ako makig-away kanila nga nakig-away kaninyo—

18 Ug Ako mopakaon kanila nga modaug-daug kaninyo, uban sa ilang kaugalingon nga unod; ug hubgon sila sa ilang kaugalingon nga dugo ingon sa matam-is nga bino; ug ang tanan nga tawo masayud nga Ako ang Ginoo mao ang inyong Manluluwas ug ang inyong aManunubos, ang Usa nga bGamhanan ni Jacob.