2 Nephi 19
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 19

Si Isaias namulong ingon sa usa ka Mesiyas—Ang mga katawhan diha sa kangitngit makakita og usa ka dako nga kahayag—Nganhi kanato usa ka bata ang matawo—Siya mahimo nga Prinsipe sa Kalinaw ug maghari sa trono ni David—Itandi sa Isaias 9. Mga 559–545 B.C.

1 Bisan pa niana, ang kangiub dili mahisama ingon diha sa iyang kasamok, nga sa unang higayon siya sa gaan nga paagi misakit sa ayuta sa Zabulun, ug ang yuta sa Neptali, ug human niini mihimo og labaw nga mabug-at nga paagi sa pagsakit pinaagi sa agianan sa Pulang Dagat unahan sa Jordan diha sa Galilea nga mga nasud.

2 Ang mga katawhan nga naglakaw sa akangitngit nakakita og dako nga kahayag; sila nga nagpuyo sa yuta sa anino sa kamatayon, nganha kanila ang kahayag nagdan-ag.

3 Ikaw nagpadaghan sa mga nasud, ug anagdugang sa hingpit nga kalipay—sila naghingpit sa kalipay sa imong atubangan sumala sa hingpit nga kalipay sa ting-ani, ug ingon sa mga tawo nga nagmaya kon sila magbahin sa salin.

4 Kay ikaw mibuak sa yugo sa iyang alantuson, ug sa tukod sa iyang abaga, sa bunal sa iyang tigpanlupig.

5 Kay ang matag away sa manggugubat inubanan sa nagkaguliyang nga kasaba, ug mga saput nga natumog sa dugo; apan kini pagaubanan sa pagsunog ug pagsugnod sa kalayo.

6 Kay ngari kanato usa ka abata matawo, ngari kanato usa ka anak nga lalaki ihatag; ug ang bpanggamhanan kinahanglan nga maanaa sa iyang abaga; ug ang iyang ngalan pagatawgon og Katingalahan, Magtatambag, Ang cMakagagahum nga Dios, Ang dWalay Katapusan nga Amahan, Ang Prinsipe sa eKalinaw.

7 Sa paglambo sa apanggamhanan ug sa kalinaw bwalay pagkatapos, diha sa trono ni David, ug diha sa iyang gingharian sa pagmando niini, ug sa pagpatindog niini uban sa paghukom ug uban sa kaangayan gikan karon, bisan sa kahangturan. Ang kadasig sa Ginoo sa mga Panon magpahigayon niini.

8 Ang Ginoo nagpadala sa iyang pulong ngadto kang Jacob ug kini midan-ag diha sa aIsrael.

9 Ug ang tanan nga mga katawhan masayud, bisan si Ephraim ug ang mga lumulupyo sa Samaria, nga nag-ingon diha sa garbo ug sa pagkamapahitas-on sa kasingkasing:

10 Ang mga bato nga tisa nangahulog, apan kita motukod uban sa sinapsapan nga bato; mga sicomoro gipamutol, apan kita moilis kanila ngadto sa mga cedro.

11 Busa ang Ginoo moandam sa mga kaaway ni aResin batok kaniya, ug tipunon ang iyang mga kaaway;

12 Ang mga Sirianhon sa atubangan ug ang mga Filistehanon sa luyo; ug sila amolamoy sa Israel uban sa nagnganga nga ba-ba. Tungod niining tanan ang iyang bkasuko wala mahupay, apan ang iyang kamot gilugway sa gihapon.

13 Kay ang mga katawhan wala amoduol ngadto kaniya nga mao ang naghampak kanila, ni sila nangita sa Ginoo sa mga Panon.

14 Busa ang Ginoo moputol gikan sa Israel sa ulo ug sa ikog, sa sanga ug sa bugang sa usa lamang ka adlaw.

15 Ang tigulang, siya mao ang ulo; ug ang propeta nga nagtudlo og mga bakak, siya mao ang ikog.

16 Kay ang mga pangulo niini nga mga katawhan nakaaghat kanila aron masayop; ug sila nga nangulo kanila pagalaglagon.

17 Busa ang Ginoo walay hingpit nga kalipay diha sa ilang batan-on nga mga lalaki, ni akalooy sa ilang mga walay amahan ug sa mga biyuda; kay matag usa kanila usa ka nagpakaaron-ingnon ug usa ka tigbuhat og dautan, ug ang matag ba-ba nagsulti og bbinuang. Tungod niining tanan ang iyang kasuko wala mahupay, apan ang iyang ckamot gilugway sa gihapon.

18 Kay ang pagkadautan mosunog sama sa kalayo; kini molamoy sa mga sampinit ug mga tunok, ug mohaling sa mga kalibunan sa mga kalasangan, ug sila mosulbong ingon og aso nga misaka.

19 Pinaagi sa kaligutgot sa Ginoo sa mga Panon ang yuta pagangitngiton, ug ang mga katawhan maingon og sugnod sa kalayo; awalay tawo nga malooy sa iyang igsoon nga lalaki.

20 Ug siya moagaw sa dapit sa iyang tuo nga kamot ug gutumon; ug siya amokaon sa dapit sa iyang wala nga kamot ug sila dili mabusog; sila mokaon sa matag tawo sa unod sa iyang kaugalingon nga bukton—

21 Si aManases, bEphraim; ug si Ephraim, Manases; silang duha mobatok kang cJuda. Tungod niining tanan ang iyang kasuko dili mahupay, apan ang iyang kamot gilugway sa gihapon.