2 Nephi 25
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 25

Si Nephi naghimaya diha sa pagkayano—Mga panagna ni Isaias masabtan sa katapusan nga mga adlaw—Ang mga Judeo mamauli gikan sa Babelon, molansang diha sa krus sa Mesiyas, ug pagakatagon ug pagasilutan—Sila ipahiuli kon sila motuo sa Mesiyas—Siya moanhi uná unom ka gatus ka mga tuig human si Lehi mobiya sa Jerusalem—Ang mga Nephite naghupot sa balaod ni Moises ug motuo kang Kristo, kinsa mao ang Usa nga Balaan sa Israel. Mga 559–545 B.C.

1 Karon ako, si Nephi, mosulti og ingon mahitungod sa mga pulong diin ako misulat, nga gipamulong pinaagi sa ba-ba ni Isaias. Kay tan-awa, si Isaias namulong og daghan nga mga butang nga mga amalisud alang sa daghan sa akong mga katawhan sa pagsabut; kay sila wala masayud mahitungod sa matang sa pagpanagna taliwala sa mga Judeo.

2 Kay ako, si Nephi, wala magtudlo kanila sa daghan nga mga butang mahitungod sa mga kinaiya sa Judeo; kay ang ilang mga abuhat mga buhat sa kangitngit, ug ang ilang mga kahimoan mga kahimoan nga salawayon.

3 Busa, ako magsulat ngadto sa akong mga katawhan, ngadto sa tanan niana nga modawat sukad karon niini nga mga butang nga ako misulat, nga sila masayud sa mga paghukom sa Dios, nga sila modangat ngadto sa tanan nga mga nasud, sumala sa pulong diin siya namulong.

4 Busa, patalinghug, O akong mga katawhan, nga sakop sa balay ni Israel, ug pamatia ang akong mga pulong; kay tungod ang mga pulong ni Isaias dili yano nganha kaninyo, bisan niana sila mga yano ngadto sa tanan nga napuno sa aespiritu sa bpanagna. Apan ako mohatag kaninyo og usa ka panagna, sumala sa espiritu nga ania kanako; busa ako managna sumala sa ckayano nga ania nag-uban kanako gikan sa panahon nga ako migawas gikan sa Jerusalem uban sa akong amahan; kay tan-awa, ang akong kalag mahimuot diha sa kayano ngadto sa akong mga katawhan, nga sila unta makakat-on.

5 Oo, ug ang akong kalag mahimuot diha sa mga pulong ni aIsaias, kay ako migawas gikan sa bJerusalem, ug ang akong mga mata nakakita sa mga butang sa mga Judeo, ug ako nasayud nga ang mga Judeo nakasabut sa mga butang sa mga propeta, ug walay lain nga mga katawhan nga nakasabut sa mga butang nga gipamulong ngadto sa mga Judeo sama ngadto kanila, gawas kon sila gitudloan sumala sa mga matang sa mga butang sa mga Judeo.

6 Apan tan-awa, ako, si Nephi, wala magtudlo sa akong mga anak sumala sa kinaiya sa mga Judeo; apan tan-awa, ako, sa akong kaugalingon, nakapuyo sa Jerusalem, busa nasayud ako mahitungod sa mga dapit nga nag-alirong niini; ug ako naghisgot ngadto sa akong mga anak mahitungod sa mga paghukom sa Dios, nga anahinabo taliwala sa mga Judeo, ngadto sa akong mga anak, sumala sa tanan nga gipamulong ni Isaias, ug ako wala mosulat kanila.

7 Apan tan-awa, ako mopadayon sa akong kaugalingon nga pagpanagna, sumala sa akong akayano; diin ako nasayud nga walay tawo nga masayop; bisan pa niana, niana nga mga adlaw nga ang mga panagna ni Isaias matuman ang mga tawo masayud sa pagkatinuod, sa mga panahon nga sila mahinabo.

8 Busa, sila abililhon ngadto sa mga katawhan, ug siya nga nagdahum nga sila dili, ngadto kanila ako makigsulti, ug pugngan ang mga pulong ngadto sa akong bkaugalingon nga mga katawhan; kay ako nasayud nga sila mahimo nga bililhon kaayo ngadto kanila sa ckatapusan nga mga adlaw; kay niana nga adlaw sila makasabut kanila; busa, alang sa ilang kaayohan ako nagsulat kanila.

9 Ug ingon nga ang usa ka kaliwatan analaglag taliwala sa mga Judeo tungod sa kadautan, mao usab nga sila nalaglag gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan sumala sa ilang mga kadautan; ug wala pay usa kanila nga nalaglag gawas nga kini bgipanagna ngadto kanila pinaagi sa mga propeta sa Ginoo.

10 Busa, kini gikasulti ngadto kanila mahitungod sa kalaglagan nga modangat diha kanila, diha-diha gayud human sa pagbiya sa akong amahan gikan sa Jerusalem; bisan pa niana, sila nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing; ug sumala sa akong pagpanagna sila agilaglag, gawas kanila nga bgidala sa pagkabihag ngadto sa Babelon.

11 Ug karon niini ako namulong tungod sa espiritu nga ania kanako. Ug bisan pa nga sila nadala sila mamauli pag-usab, ug manag-iya sa yuta sa Jerusalem; busa, aipahiuli sila pag-usab ngadto sa yuta sa ilang kabilin.

12 Apan, tan-awa, sila makabaton og mga gubat, ug mga hungihong sa mga gubat; ug sa pag-abut sa adlaw nga ang aBugtong Anak sa Amahan, oo, bisan ang Amahan sa langit ug sa yuta, mopakita ngadto kanila diha sa lawas, tan-awa, sila mosalikway kaniya, tungod sa ilang kadautan, ug katig-a sa ilang mga kasingkasing, ug sa katikig sa ilang mga liog.

13 Tan-awa, sila amolansang kaniya sa krus; ug human siya ipahimutang sa blubnganan sulod sa ctulo ka mga adlaw siya dmobangon gikan sa mga patay, uban ang pagpang-ayo diha sa iyang mga pako; ug tanan kadto kinsa motuo sa iyang ngalan maluwas sa gingharian sa Dios. Busa, ang akong kalag malipay nga managna mahitungod kaniya, kay ako enakakita sa iyang adlaw, ug ang akong kasingkasing mopalambo sa iyang balaan nga ngalan.

14 Ug tan-awa kini mahinabo nga human ang aMesiyas mobangon gikan sa mga patay, ug magpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga katawhan, kutob sa motuo sa iyang ngalan, tan-awa, ang Jerusalem bpagalaglagon pag-usab; kay pagkaalaot ngadto kanila nga makig-away batok sa Dios ug sa mga katawhan sa iyang simbahan.

15 Busa, ang mga aJudeo bpagakatagon taliwala sa tanan nga mga nasud; oo, ug ang cBabelon usab pagalaglagon; busa, ang mga Judeo pagakatagon pinaagi sa uban nga mga nasud.

16 Ug human sila pagakatagon, ug ang Ginoong Dios mosilot kanila pinaagi sa uban nga mga nasud sulod sa pipila ka mga kaliwatan, oo, gani gikan sa kaliwatan ngadto sa umaabut nga kaliwatan hangtud nga sila madasig sa apagtuo kang Kristo, ang Anak sa Dios, ug sa pag-ula, nga walay kinutuban alang sa tanan nga katawhan—ug kon kana nga adlaw moabut nga sila motuo kang Kristo, ug mosimba sa Amahan sa iyang ngalan, uban ang maputli nga mga kasingkasing ug limpyo nga mga kamot, ug dili na magpaabut pa og lain nga Mesiyas, dan, niana nga panahon, ang adlaw moabut nga kinahanglan gayud nga sila motuo niini nga mga butang.

17 Ug ang Ginoo mopahiluna sa iyang kamot pag-usab sa ikaduha nga higayon aron sa apagpahiuli sa iyang mga katawhan gikan sa ilang pagkawala ug pagkapukan nga kahimtang. Busa, siya mopadayon sa paghimo og usa ka bkahibulongan nga buhat ug usa ka katingalahan taliwala sa mga katawhan.

18 Busa, siya modala sa iyang mga apulong ngadto kanila, kansang mga pulong mao ang bmohukom kanila sa katapusan nga adlaw, kay sila ihatag kanila alang sa katuyoan sa cpagmatuod kanila sa tinuod nga Mesiyas, kinsa gisalikway kanila; ug ngadto sa pagmatuod kanila nga sila dili na magpaabut og lain pa nga Mesiyas nga moabut, kay wala nay moabut, gawas kon kini usa ka mini nga dMesiyas nga mangilad sa mga katawhan; kay usa lamang ang Mesiyas nga gikasulti sa mga propeta, ug kana nga Mesiyas mao siya kinsa isalikway sa mga Judeo.

19 Kay sumala sa mga pulong sa mga propeta, ang aMesiyas moabut bunom ka gatus ka mga tuig gikan sa panahon nga ang akong amahan mibiya sa Jerusalem; ug sumala sa mga pulong sa mga propeta, ug usab sa pulong sa canghel sa Dios, ang iyang ngalan mao si Jesukristo, ang Anak sa Dios.

20 Ug karon, akong mga kaigsoonan, ako mamulong og yano aron dili kamo masayop. Ug ingon nga buhi ang Ginoong Dios nga anagdala sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, ug naghatag ngadto kang Moises og gahum nga siya bmoalim sa mga nasud human sila mapaaki sa malala nga mga bitin, kon sila mopunting sa ilang mga mata ngadto sa cbitin nga siya mipatindog sa ilang atubangan, ug usab mihatag kaniya og gahum nga siya mihampak sa ddagko nga bato ug ang tubig migawas; oo, tan-awa ako moingon nganha kaninyo, nga kini nga mga butang mga tinuod, ug ingon nga buhi ang Ginoong Dios, walay lain nga engalan nga gihatag ubos sa langit gawas nga kini mao si Jesukristo, nga ako misulti, diin ang tawo mahimo nga maluwas.

21 Busa, tungod niini nga hinungdan ang Ginoong Dios nagsaad ngari kanako nga kini nga mga butang diin ako amisulat ampingan ug tipigan, ug ihatag ngadto sa akong binhi, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, aron ang saad unta matuman ngadto kang Jose, nga ang iyang binhi dili gayud bmamatay samtang ang yuta magbarug pa.

22 Busa, kini nga mga butang mohangtud gikan sa mga kaliwatan ngadto sa kaliwatan samtang magbarug pa ang yuta; ug sila magpadayon sumala sa kabubut-on ug kahimuot sa Dios; ug ang mga nasud nga nag-angkon kanila apagahukman diha kanila sumala sa mga pulong nga nahisulat.

23 Kay kami nagkugi sa pagsulat, aron sa apagdasig sa among mga anak, ug usab sa among mga kaigsoonan, sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Dios; kay kami nasayud nga pinaagi sa bgrasya kami maluwas, human sa tanan nga atong cmabuhat.

24 Ug, bisan pa kami mituo diha kang Kristo, kami anaghupot sa balaod ni Moises, ug naglantaw sa umaabut uban ang pagkamakanunayon ngadto kang Kristo, hangtud nga ang balaod matuman.

25 Kay, kay niini nga katuyoan ang balaod gikahatag; busa ang abalaod nahimo nga bpatay ngari kanamo, ug kami nahimo nga buhi diha kang Kristo tungod sa among hugot nga pagtuo; bisan pa niana kami naghupot sa balaod tungod sa mga sugo.

26 Ug kami anaghisgot mahitungod kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw mahitungod kang Kristo, kami bnanagna mahitungod kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga canak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa dkapasayloan sa ilang mga sala.

27 Busa, kami namulong mahitungod sa balaod aron ang among mga anak mahimo nga masayud sa ka patay sa balaod; ug sila, pinaagi sa pagkasayud sa ka patay sa balaod, molantaw unta sa umaabut ngadto niana nga kinabuhi nga anaa diha kang Kristo, ug masayud sa unsa nga katuyoan ang balaod gikahatag. Ug human ang balaod matuman diha kang Kristo, nga sila dili kinahanglan magpatig-a sa ilang mga kasingkasing batok kaniya sa panahon nga ang balaod kinahanglan mawala na.

28 Ug karon tan-awa, akong mga katawhan, kamo mga atikig og liog nga mga katawhan; busa, ako namulong og yano nganha kaninyo, nga kamo dili masayop sa pagsabut. Ug ang mga pulong diin ako namulong mobarug nga usa ka bpagpamatuod batok kaninyo; kay sila igo na nga cmagtudlo ni bisan kinsa nga tawo sa matarung nga paagi; kay ang matarung nga paagi mao ang pagtuo diha kang Kristo ug dili molimud kaniya; kay sa paglimud kaniya kamo usab naglimud sa mga propeta ug sa balaod.

29 Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga ang matarung nga paagi mao ang pagtuo diha kang Kristo, ug dili molimud kaniya; ug si Kristo mao ang Usa nga Balaan sa Israel; busa kamo kinahanglan nga moyukbo kaniya, ug mosimba kaniya uban sa tanan ninyo nga agahum, hunahuna, ug kusog, ug sa tibuok ninyo nga kalag; ug kon kamo mobuhat niini kamo dili gayud isalikway.

30 Ug, tungod kay kini mahimo nga mahinungdanon, kamo kinahanglan nga maghupot sa mga kahimoan ug mga aordinansa sa Dios hangtud ang balaod matuman nga gikahatag ngadto ni Moises.