2 Nephi 22
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 22

Sa adlaw sa kaliboan ang tanan nga mga tawo magdayeg sa Ginoo—Siya mopuyo uban kanila—Itandi sa Isaias 12. Mga 559–545 B.C.

1 Ug niana nga adlaw kamo moingon: O Ginoo, ako modayeg kanimo; bisan ikaw nasuko kanako ang imong kasuko nahupay, ug ikaw mohupay kanako.

2 Tan-awa, ang Dios mao ang akong kaluwasan; ako amosalig, ug dili mahadlok; kay ang Ginoong bJehova mao ang akong kusog ug ang akong awit; siya usab nahimo nga akong kaluwasan.

3 Busa, uban ang hingpit nga kalipay ikaw motimba og atubig gikan sa mga tabay sa kaluwasan.

4 Ug niana nga adlaw ikaw moingon: aDaygon ang Ginoo, tawag sa iyang ngalan, ipadayag ang iyang mga kahimoan taliwala sa iyang mga katawhan, paghimo og pahibalo nga ang iyang ngalan gihimaya.

5 aMag-awit ngadto sa Ginoo; kay siya nakabuhat og hamili nga mga butang; kini nasayran sa tibuok yuta.

6 aSinggit ug suliyaw, kamo nga nagpuyo sa Zion; kay dungganan ang Usa nga Balaan sa Israel diha sa inyong taliwala.