2 Nephi 12
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 12

Si Isaias nakakita sa templo sa ulahing mga adlaw, pagkapundok sa Israel, ug sa kaliboan nga paghukom ug kalinaw—Ang mga mapagarbuhon ug ang mga dautan ipaubos sa Ikaduha nga Pag-anhi—Itandi sa Isaias 2. Mga 559–545 B.C.

1 Ang apulong nga nakita ni bIsaias, ang anak ni Amoz, mahitungod sa Juda ug Jerusalem:

2 Ug mahinabo nga sa katapusan nga mga adlaw, sa panahon nga ang abungtod diin ang bbalay sa Ginoo pagatukuron sa tumoy sa mga cbukid, ug ipataas ibabaw sa mga kabungturan, ug ang tanan nga mga kanasuran mag-ambahan paingon ngadto niini.

3 Ug daghan nga mga katawhan ang moadto ug moingon, Duol kamo, ug motungas kita ngadto sa bukid sa Ginoo, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob; ug siya motudlo kanato sa iyang mga pamaagi, ug kita amosubay sa iyang mga dalan; kay gikan sa Zion mogawas ang bbalaod, ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem.

4 Ug siya ang amohukom sa mga kanasuran, ug mobadlong sa daghan nga mga katawhan: ug sila mohimo sa ilang mga espada nga mga daro, ug ang ilang mga bangkaw ngadto sa mga kuhit—ang nasud dili moalsa sa espada batok sa nasud, ni sila makakat-on pa og gubat.

5 O balay ni Jacob, duol kamo ug magsunod kita diha sa kahayag sa Ginoo; oo, duol, kay kamong tanan anahisalaag, matag usa sa iyang mga dautan nga paagi.

6 Busa, O Ginoo, ikaw mibiya sa imong mga katawhan, ang balay ni Jacob, tungod kay sila anapuno pag-usab sa mga kinaiya gikan sa silangan, ug mipatalinghug sa mga mananagna sama sa mga bFilistehanon, ug sila cmilingaw sa ilang mga kaugalingon diha sa mga anak sa mga langyaw.

7 Ang ilang yuta usab puno sa pilak ug sa bulawan, ni adunay pagkatapos sa ilang mga bahandi; ang ilang yuta puno usab sa mga kabayo, ni adunay pagkatapos sa ilang mga karwahe.

8 Ang ilang yuta usab puno sa mga adios-dios; sila nagsimba sa binuhat sa ilang kaugalingon nga mga kamot; kana nga hinimo sa ilang kaugalingon nga mga tudlo.

9 Ug ang dautan nga tawo adili moyukbo, ug ang dungganan nga tawo dili magpaubos sa iyang kaugalingon, busa, ayaw siya og pasayloa.

10 O kamo nga mga dautan, sulod kamo sa bato, ug atago kamo sa abug, kay ang kahadlok ngadto sa Ginoo ug ang himaya sa iyang pagkaharianon mao ang mohampak kaninyo.

11 Ug mahinabo nga ang mapahitas-on nga panagway sa tawo ipaubos, ug ang pagkahambog sa mga tawo lumpagon, ug ang Ginoo lamang ang himayaon niana nga adlaw.

12 Kay ang aadlaw sa Ginoo sa mga Panon sa dili madugay moabut diha sa tanan nga mga kanasuran, oo, diha sa matag usa; oo, diha sa mga bmapagarbuhon ug mapahitas-on, ug matag usa kinsa tigpataas sa kaugalingon, ug siya ipaubos.

13 Oo, ang adlaw sa Ginoo moabut diha sa mga cedro sa Libano, kay sila mapahitas-on ug tigpataas sa kaugalingon; ug diha sa tanan nga mga tugas sa Basan;

14 Ug diha sa tanan nga tag-as nga bukid, ug diha sa tanan nga mga kabungturan, ug diha sa tanan nga mga kanasuran nga tigpataas sa kaugalingon, ug diha sa matag katawhan;

15 Ug diha sa tanan nga tag-as nga tore, ug diha sa tanan nga gilig-on nga paril;

16 Ug diha sa tanan nga mga barko sa adagat, ug diha sa tanan nga mga barko sa Tarsis, ug diha sa tanan nga mga makahimuot nga hulagway.

17 Ug ang pagkamapahitas-on sa tawo ipaubos ug ang pagkahambog sa mga tawo lumpagon; ug ang Ginoo lamang mao ang himayaon aniana nga adlaw.

18 Ug ang mga dios-dios siya gayud molaglag sa hingpit.

19 Ug sila motago sa mga lungag sa dagko nga bato, ug sa sulod sa mga langub sa yuta, kay ang kahadlok ngadto sa Ginoo modangat nganha kanila ug ang himaya sa iyang pagkaharianon mao ang mohampak kanila, sa diha nga siya molihok aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta.

20 Niana nga adlaw ang tawo amolabay sa iyang mga dios-dios nga pilak, ug sa iyang mga dios-dios nga bulawan, diin siya mihimo alang sa iyang kaugalingon nga pagsimba, ngadto sa mga ilaga ug mga kabug;

21 Aron moadto didto sa mga pangpang sa mga dagko nga bato, ug didto sa mga kinatumyan sa gansang-gansangon nga mga dagko nga bato, kay ang kahadlok ngadto sa Ginoo modangat nganha kanila ug ang pagkaharianon sa iyang himaya mohampak kanila, sa diha nga siya mobarug aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta.

22 Biya kamo gikan sa atawo, kansang gininhawa anaa sa iyang ilong; kay diin siya mahimo nga adunay tulubagon?