2 Nephi 11
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 11

Si Jacob nakakita sa iyang Manunubos—Ang balaod ni Moises naghulagway kang Kristo ug nagmatuod nga siya moabut. Mga 559–545 B.C.

1 Ug karon, si aJacob namulong og daghan pa nga mga butang ngadto sa akong mga katawhan niana nga panahon; bisan pa niana, kini lamang nga mga butang ang akong bipasulat, kay ang mga butang diin ako misulat igo na alang kanako.

2 Ug karon ako, si Nephi, mosulat pa og dugang mga pulong ni aIsaias, kay ang akong kalag nahimuot sa iyang mga pulong. Kay ako mopasunod sa iyang mga pulong ngadto sa akong mga katawhan, ug ako mopadala kanila ngadto sa tanan kong mga anak, kay siya sa pagkatinuod nakakita sa akong bManunubos, gani sama nga ako nakakita kaniya.

3 Ug ang akong igsoon, si Jacob, anakakita usab kaniya ingon sa akong pagkakita kaniya; busa, ako mopadala sa ilang mga pulong ngadto sa akong mga anak aron sa pagmatuod ngadto kanila nga ang akong mga pulong tinuod. Busa, pinaagi sa mga pulong sa btulo, ang Dios miingon, akong tukuron ang akong pulong. Bisan pa niana, ang Dios mipadala og dugang pa nga mga saksi, ug siya nagpamatuod sa tanan niya nga mga pulong.

4 Tan-awa, ang akong kalag nahimuot diha sa apagpamatuod ngadto sa akong mga katawhan sa kamatuoran sa bpag-anhi ni Kristo; kay, kay tungod niini nga katuyoan ang cbalaod ni Moises gikahatag; ug ang tanan nga mga butang diin gikahatag sa Dios gikan sa sinugdanan sa kalibutan, ngadto sa tawo, mao ang naghulagway kaniya.

5 Ug usab ang akong kalag nahimuot diha sa mga apakigsaad sa Ginoo diin siya mihimo ngadto sa atong mga amahan; oo, ang akong kalag nahimuot diha sa iyang grasya, ug sa iyang kaangayan, ug gahum, ug kalooy diha sa mahinungdanon ug mahangturon nga laraw sa kaluwasan gikan sa kamatayon.

6 Ug ang akong kalag nahimuot diha sa pagpamatuod ngadto sa akong mga katawhan nga agawas kon si Kristo moanhi ang tanan nga mga tawo malaglag.

7 Kay kon walay Kristo awalay Dios; ug kon walay Dios wala usab kita, kay wala usab unta ang bpaglalang. Apan adunay usa ka Dios, ug siya mao ang Kristo, ug siya moanhi sa kahingpitan sa iyang kaugalingon nga panahon.

8 Ug karon ako mosulat sa uban nga mga pulong ni Isaias, nga si kinsa sa akong mga katawhan ang nakakita niini nga mga pulong unta mobayaw sa ilang mga kasingkasing ug magmaya alang sa tanan nga mga tawo. Karon mao kini ang mga pulong, ug kamo makapasunod kanila nganha kaninyo ug ngadto sa tanan nga mga tawo.