2 Nephi 3
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 3

Si Jose sa Ehipto nakakita sa mga Nephite pinaagi sa iyang panan-awon—Siya nanagna kang Joseph Smith, ang manalagna sa ulahing mga adlaw; kang Moises, kinsa moluwas sa Israel; ug ang pagtungha sa Basahon ni Mormon. Mga 588–570 B.C.

1 Ug karon ako mamulong nganha kanimo, Joseph, akong akamanghuran. Ikaw natawo sa kamingawan sa akong mga kasakit; oo, sa mga adlaw sa akong labing dako nga kasubo ikaw gihimugso sa imong inahan.

2 Ug hinaut unta ang Ginoo mopahinungod usab nganha kanimo niini nga ayuta, diin mao ang usa ka labing bililhon nga yuta, ingon nga imong panulundon ug panulundon sa imong mga binhi uban sa imong igsoon nga mga lalaki, alang sa imong kasiguroan sa kahangturan, kon kini mao nga ikaw mohupot sa mga sugo sa Usa nga Balaan sa Israel.

3 Ug karon, Joseph, akong kamanghuran, kinsa ako midala gikan sa kamingawan sa akong mga kasakit, unta ang Ginoo manalangin kanimo sa kahangturan, kay ang imong binhi dili hingpit nga apagalaglagon.

4 Kay tan-awa, ikaw ang bunga sa akong mga kaliwat; ug ako usa ka kaliwat ni aJose kinsa gidala nga bbihag didto sa Ehipto. Ug mahinungdanon ang mga pakigsaad sa Ginoo diin siya mihatag ngadto kang Jose.

5 Busa, si Jose tinuod gayud nga anakakita sa atong mga adlaw. Ug siya nakadawat og usa ka saad gikan sa Ginoo, nga gikan sa bunga sa iyang mga kaliwat ang Ginoong Dios mopasanay og usa ka bmatarung nga csanga ngadto sa balay ni Israel; dili ang Mesiyas, apan usa ka sanga diin pagaputlon, bisan pa niana, pagahinumduman diha sa mga pakigsaad sa Ginoo nga ang dMesiyas ikapakita ngadto kanila sa ulahing mga adlaw, diha sa gahum sa espiritu, ngadto sa pagdala kanila gikan sa ekangitngit ngadto sa kahayag—oo, gikan sa mangiub nga pagkawalay alamag ug gikan sa pagkabihag ngadto sa kagawasan.

6 Kay si Jose nagpamatuod gayud, nag-ingon: Usa ka amanalagna ang pasanayon sa Ginoo nga akong Dios, kinsa mao ang usa ka pinili nga manalagna ngadto sa bunga sa akong mga bkaliwat.

7 Oo, si Jose sa tinuod nag-ingon: Sa ingon miingon ang Ginoo ngari kanako: Usa ka pinili nga amanalagna Ako mopasanay gikan sa bunga sa imong mga kaliwat; ug siya pagatahuron pag-ayo taliwala sa bunga sa imong mga bat-ang. Ug ngadto kaniya Ako mohatag og sugo nga siya mohimo og usa ka buhat alang sa bunga sa imong mga bat-ang, iyang mga kabanay, diin mahimo nga labing bililhon ngadto kanila, gani sa pagdala kanila ngadto sa kasayuran sa mga pakigsaad nga Ako mihimo sa imong mga amahan.

8 Ug Ako mohatag ngadto kaniya og usa ka sugo nga siya adili mohimo og lain nga buhat, gawas sa mga buhat diin Ako misugo kaniya. Ug Ako mohimo kaniya nga halangdon sa akong mga mata; kay siya mibuhat sa akong buhat.

9 Ug siya mahimo nga bantugan sama ngadto kang aMoises, kinsa Ako nag-ingon nga Ako mopasanay nganha kanimo, sa bpagluwas sa akong mga katawhan, O balay ni Israel.

10 Ug si Moises Ako mipasanay, sa pagluwas sa akong mga katawhan gikan sa yuta sa Ehipto.

11 Apan usa ka manalagna Ako mopasanay gikan sa bunga sa imong mga kaliwat; ug ngadto kaniya Ako mohatag og agahum sa pagdala sa akong pulong ngadto sa binhi sa imong mga kaliwat—ug dili lamang sa pagdala sa akong pulong, miingon ang Ginoo, apan ngadto sa pagdani kanila sa akong pulong, diin maanaa kanila.

12 Busa, ang bunga sa imong mga kaliwat amosulat; ug ang bunga sa mga kaliwat ni bJuda cmosulat; ug kana diin mahisulat sa bunga sa imong mga kaliwat, ug usab kadto nga mahisulat sa bunga sa mga kaliwat ni Juda, magkahiusa, ngadto sa dpagsupak sa sayop nga mga doktrina ug pagtapos sa mga panagbingkil, ug pagpahiluna sa kalinaw taliwala sa bunga sa imong mga kaliwat, ug epagdala kanila sa fkasayuran sa ilang mga amahan sa ulahing mga adlaw, ug usab ngadto sa kasayuran sa akong mga pakigsaad, miingon ang Ginoo.

13 Ug gikan sa kahuyang siya pagalig-unon, niana nga adlaw nga ang akong buhat pagasugdan taliwala sa tanan kong mga katawhan, ngadto sa pagpahiuli kanimo, O balay ni Israel, miingon ang Ginoo.

14 Ug sa ingon nanagna si Jose, nag-ingon: Tan-awa, kana nga manalagna panalanginan sa Ginoo; ug sila nga nagtinguha sa pagpakaulaw kaniya pagalaglagon sa hingpit; kay kini nga saad, diin ako nakadawat gikan sa Ginoo, sa bunga sa akong mga kaliwat, matuman gayud. Tan-awa, ako makatino sa katumanan niini nga saad;

15 Ug ang iyang angalan pagatawgon sama kanako; ug kini sama sa bngalan sa iyang amahan. Ug mahisama siya kanako; kay ang butang, nga ipagawas sa Ginoo diha sa iyang kamot, pinaagi sa gahum sa Ginoo modala sa akong mga katawhan ngadto sa kaluwasan.

16 Oo, sa ingon nanagna si Jose: Ako makatino niini nga butang, gani ingon nga ako makatino sa saad ni Moises; kay ang Ginoo miingon ngari kanako, Ako amopanalipod sa imong binhi sa kahangturan.

17 Ug ang Ginoo miingon: Ako mopasanay og usa ka Moises; ug Ako mohatag og gahum ngadto kaniya pinaagi sa sungkod; ug Ako mohatag kaniya og paghukom pinaagi sa pagsulat. Gani Ako dili moluag sa iyang dila, nga siya mamulong og daghan, kay Ako dili mohimo kaniya nga gamhanan sa pagpamulong. Apan Ako amosulat ngadto kaniya sa akong balaod, pinaagi sa tudlo sa akong kaugalingon nga kamot; ug Ako mohimo kaniya nga usa ka btigpama-ba.

18 Ug ang Ginoo usab miingon ngari kanako: Ako mopasanay ngadto sa bunga sa imong mga kaliwat; ug Ako mohimo og usa ka tigpama-ba alang kaniya. Ug Ako, tan-awa, Ako mohatag ngadto kaniya nga siya mosulat sa sinulat sa bunga sa imong mga kaliwat, ngadto sa bunga sa imong mga kaliwat; ug ang tigpama-ba sa imong mga bat-ang mao ang mopadayag niini.

19 Ug ang mga pulong diin siya mosulat mao ang mga pulong nga angay sa akong kaalam nga modangat ngadto sa abunga sa imong mga kaliwat. Ug kini ingon nga ang bunga sa imong mga kaliwat mituaw ngadto kanila bgikan sa abug; kay Ako nasayud sa ilang hugot nga pagtuo.

20 Ug sila amituaw gikan sa abug; oo, bisan pa sa paghinulsol ngadto sa ilang mga kabanay, gani bisan human sa daghan nga mga kaliwatan nga milabay. Ug nahinabo nga ang ilang pagtuaw mipadayon, sumala sa kayano sa ilang mga pulong.

21 Tungod sa ilang hugot nga pagtuo ang ilang mga apulong migula gikan sa akong ba-ba ngadto sa ilang mga kabanay nga mao ang mga bunga sa imong mga kaliwat; ug diha sa kahuyang sa ilang mga pulong Ako molig-on ngadto sa ilang hugot nga pagtuo, ngadto sa paghinumdom sa akong pakigsaad diin Ako mihimo ngadto sa inyong mga amahan.

22 Ug karon, tan-awa, akong anak Joseph, sa ingon niini nga paagi ang akong amahan sa kanhiay nga panahon ananagna.

23 Busa, tungod niini nga pakigsaad ikaw napanalanginan; kay ang imong mga binhi dili pagalaglagon, kay sila mopatalinghug sa mga pulong sa basahon.

24 Ug adunay usa ka gamhanan nga mobarug diha kaninyo, kinsa mobuhat sa daghan nga kaayohan, sa pulong ug sa buhat, ingon nga himan sa mga kamot sa Dios, uban sa hugot nga pagtuo, pagbuhat sa mga gamhanan nga mga milagro, ug mohimo sa mahinungdanon nga butang sa panan-aw sa Dios, ngadto sa katumanan sa pagpahiuli ngadto sa balay ni Israel, ug ngadto sa binhi sa imong igsoon nga mga lalaki.

25 Ug karon, bulahan ikaw, Joseph. Tan-awa, ikaw bata pa, busa patalinghug sa mga pulong sa imong igsoon nga lalaki, si Nephi, ug matuman nganha kanimo sumala sa mga pulong diin akong gipamulong. Hinumdumi ang mga pulong sa himatyon mo nga amahan. Amen.