2 Nephi 26
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 26

Si Kristo mangalagad ngadto sa mga Nephite—Si Nephi nakakita sa kalaglagan sa iyang mga katawhan—Sila mamulong gikan sa abug—Ang mga Hentil motukod og mini nga mga simbahan ug tinago nga mga kalihokan—Ang Ginoo nagdili sa mga tawo sa paghimo sa panapi sa mga pari. Mga 559–545 B.C.

1 Ug human si Kristo amabanhaw gikan sa mga patay, siya bmagpakita sa iyang kaugalingon nganha kaninyo, akong mga anak, ug akong hinigugma nga mga kaigsoonan; ug ang mga pulong diin siya mamulong nganha kaninyo mahimo nga cbalaod diin kamo mobuhat.

2 Kay tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga ako nakakita nga daghan nga mga kaliwatan ang molabay, ug adunay dagko nga mga gubat ug mga panagbingkil taliwala sa akong mga katawhan.

3 Ug human ang Mesiyas moabut adunay mga atimailhan nga ihatag ngadto sa akong mga katawhan sa iyang bpagkatawo, ug usab sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw; ug mahinungdanon ug makalilisang kana nga adlaw ngadto sa mga dautan, kay sila mamatay; ug sila mamatay tungod kay sila misalikway sa mga propeta, ug sa mga santos, ug mibato kanila, ug mibuno kanila; busa ang pangamuyo sa cdugo sa mga santos mosaka ngadto sa Dios gikan sa yuta batok kanila.

4 Busa, tanan kadto kinsa mga mapagarbuhon, ug nga nagbuhat og dautan, ang adlaw nga moabut amosunog kanila, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon, kay sila mahisama sa dagami.

5 Ug sila nga mopatay sa mga propeta, ug sa mga santos, ang kahiladman sa yuta amolamoy kanila, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon; ug mga bkabukiran motabon kanila, ug mga alimpulos modala kanila, ug mga dagko nga gambalay modat-og kanila ug modugmok kanila og pino ug mogaling kanila ngadto sa abug.

6 Ug sila duawon sa mga dugdog, ug sa mga kilat, ug sa mga linog, ug sa tanan nga matang sa mga kalaglagan, kay ang kalayo sa kasuko sa Ginoo mapukaw batok kanila, ug sila mahisama sa dagami, ug ang adlaw nga moabut mougdaw kanila, nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon.

7 O ang kasakit, ug ang kahasol sa akong kalag tungod sa pagkawala sa namatay kong mga katawhan! Kay ako, si Nephi, nakakita niini, ug kini hapit mougdaw kanako sa atubangan sa Ginoo; apan ako kinahanglan gayud mangamuyo ngadto sa akong Dios: Ang imong mga paagi amakiangayon.

8 Apan tan-awa, ang mga matarung nga nagpatalinghug ngadto sa mga pulong sa mga propeta, ug wala molaglag kanila, apan naglantaw sa umaabut ngadto kang Kristo uban ang pagkamakanunayon alang sa mga timailhan nga gikahatag, bisan pa sa tanan nga apagpanggukod—tan-awa, sila mao kadto nga bdili mamatay.

9 Apan ang Anak sa Pagkamatarung amopakita ngadto kanila; ug siya bmoalim kanila, ug sila makaangkon og ckalinaw uban kaniya, hangtud dtulo ka mga kaliwatan ang molabay, ug daghan sa eikaupat nga kaliwatan molabay diha sa pagkamatarung.

10 Ug sa dihang kini nga mga butang milabay diha-diha nga akalaglagan ang midangat sa akong mga katawhan; kay, bisan pa sa mga kasakit sa akong kalag, ako nakakita niini; busa, ako nasayud nga kini mahinabo; ug sila mibaligya sa ilang mga kaugalingon alang sa walay hinungdan; kay, kay ang ganti sa ilang garbo ug sa ilang kabuang sila moani ug kalaglagan; tungod kay sila nagpahaylo sa yawa ug mipili sa mga buhat sa kangitngit kay sa kahayag, busa sila kinahanglan gayud nga manaog ngadto sa bimpyerno.

11 Kay ang espiritu sa Ginoo dili kanunay amopuyo uban sa tawo. Ug sa panahon nga ang Espiritu mohunong sa pagpuyo uban sa tawo busa moabut ang diha-diha nga kalaglagan, ug mao kini ang nakaguol sa akong kalag.

12 Ug ingon nga ako namulong mahitungod sa apagdani sa mga bJudeo, nga si Jesus mao cgayud ang Kristo, kini kinahanglan nga ang mga Hentil madani usab nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa Kahangturan;

13 Ug nga siya magpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan kinsa motuo kaniya, pinaagi sa gahum sa aEspiritu Santo; oo, ngadto sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulongan, ug mga katawhan, magbuhat ug gamhanan nga mga milagro, mga timailhan, ug mga katingalahan, taliwala sa mga katawhan sumala sa ilang hugot nga pagtuo.

14 Apan tan-awa, ako managna nganha kaninyo mahitungod sa akatapusan nga mga adlaw; mahitungod sa mga adlaw nga ang Ginoong Dios bmodala niini nga mga butang ngadto sa mga katawhan.

15 Human ang akong binhi ug ang binhi sa akong igsoon nga mga lalaki mokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo, ug pagahampakon pinaagi sa mga Hentil; oo, human ang Ginoong Dios mopahiluna og kampo batok kanila, ug moliyok batok kanila uban sa usa ka tungtonganan, ug mopatindog og mga kota batok kanila; ug human sila madala ubos diha sa abug, bisan nga sila dili buot, gani ang mga pulong sa mga matarung isulat, ug ang mga pag-ampo sa mga matinud-anon pagadunggon, ug tanan kadto kinsa mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo dili mahikalimtan.

16 Alang niadto kinsa pagalaglagon amamulong ngadto kanila gikan sa yuta, ug ang ilang pinulongan hagawhaw gikan sa abug, ug ang ilang tingog mahisama sa usa ka espiritista; kay ang Ginoong Dios mohatag ngadto kaniya og gahum, nga siya mohong-hong mahitungod kanila, bisan kini ingon og gikan sa yuta; ug ang ilang pinulongan mohong-hong gikan sa abug.

17 Kay sa ingon miingon ang Ginoong Dios: Sila amosulat sa mga butang nga pagabuhaton taliwala kanila, ug sila pagasulaton ug pagasilyohan diha sa usa ka basahon, ug kadto kinsa mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo dili makapanag-iya kanila, kay sila bnagtinguha sa paglaglag sa mga butang sa Dios.

18 Busa, sama niadto kinsa nalaglag gilaglag diha-diha; ug ang dako nga pundok sa ilang mga mabangis mahisama og atahup nga molabay—oo, sa ingon miingon ang Ginoong Dios: Kini mahinabo diha dayon, sa kalit—

19 Ug mahinabo, nga kadto kinsa mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo apagahampakon pinaagi sa kamot sa mga Hentil.

20 Ug ang mga Hentil gibayaw sa agarbo sa ilang mga mata, ug bnapandol, tungod sa pagkadako sa ilang cbabag, nga sila nakatukod og daghan nga mga dsimbahan; bisan pa niana, sila mipaubos sa gahum ug sa mga milagro sa Dios, ug nagwali ngadto sa ilang mga kaugalingon sa ilang kaugalingon nga kaalam ug sa ilang kaugalingon nga ekinaadman, nga sila unta makaangkon og mga bahandi ug fmanlupig diha sa mga kabus.

21 Ug adunay daghan nga mga simbahan nga natukod nga mao ang hinungdan sa mga akasina, ug mga panagbangi, ug dautan nga tuyo.

22 Ug aduna usab kining atinago nga mga kalihokan, bisan ingon sa mga panahon sa karaan, sumala sa mga kalihokan sa yawa, kay siya mao ang magtutukod sa tanan niini nga mga butang; oo, ang magtutukod sa pagbuno, ug ang mga buhat sa kangitngit; oo, ug siya naggiya kanila pinaagi sa liog uban sa linino nga pisi, hangtud nga siya makahigot kanila uban sa iyang malig-on nga mga pisi sa kahangturan.

23 Kay tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako moingon nganha kaninyo nga ang Ginoong Dios dili magbuhat diha sa kangitngit.

24 Dili siya maghimo og bisan unsa gawas kon kini alang sa kaayohan sa kalibutan; kay siya anahigugma sa kalibutan, gani siya mitugyan sa iyang kaugalingon nga kinabuhi aron siya makadani sa btanan nga mga tawo ngadto kaniya. Busa, siya walay gisugo nga sila dili moambit sa iyang kaluwasan.

25 Tan-awa, siya nga nagtuaw ngadto kang bisan kinsa, nag-ingon: Palayo gikan kanako? Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, Ayaw; apan siya miingon: aDuol ngari kanako tanan kamo nga mga lumulupyo sa yuta, bpalit og gatas ug dugos, walay bayad ug walay presyo.

26 Tan-awa, siya nagsugo ba kang bisan kinsa nga sila mobiya gikan sa mga tigumanan, o gikan sa mga balay nga alampoan? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Wala.

27 Siya nagsugo ba kang bisan kinsa nga sila dili moambit sa iyang akaluwasan? Tan-awa ako moingon nganha kaninyo, Wala; apan siya bmihatag niini nga walay bayad alang sa tanan nga mga tawo; ug siya nagsugo sa iyang mga katawhan nga sila moawhag sa tanan nga mga tawo sa cpaghinulsol.

28 Tan-awa, ang Ginoo nagsugo ba kang bisan kinsa nga sila dili moambit sa iyang kaayo? Tan-awa ako moingon nganha kaninyo, Wala; apan ang atanan nga mga tawo adunay kahigayunan ang usa sama ngadto sa uban, ug walay usa nga gidid-an.

29 Siya nagsugo nga walay mga apanapi sa mga pari; kay, tan-awa, ang panapi sa mga pari mao nga ang mga tawo mowali ug mopahiluna sa ilang mga kaugalingon ingon og usa ka kahayag ngadto sa kalibutan, nga sila makaangkon og bahandi ug bpagdayeg sa kalibutan; apan sila wala magtinguha sa kaayohan sa Zion.

30 Tan-awa, ang Ginoo nagdili niini nga mga butang; busa, ang Ginoong Dios naghatag og usa ka sugo nga ang tanan nga mga tawo magbaton og gugma nga putli kansang agugma nga putli tiunay nga bgugma. Ug gawas kon sila walay gugma nga putli sila sama sa wala hiilhi. Busa, kon sila adunay gugma nga putli sila dili motugot nga ang mga mamumuo sa Zion mamatay.

31 Apan ang mga mamumuo sa aZion maghago alang sa Zion; kay kon sila maghago alang sa bsalapi sila malaglag.

32 Ug usab, ang Ginoong Dios amisugo nga ang mga tawo dili magbuno, nga sila dili mamakak; nga sila dili mangawat; nga sila dili mosangpit sa ngalan sa Ginoo nga ilang Dios sa bwalay kapuslanan; nga sila dili masina; nga sila dili magbaton og dautan nga tuyo; nga sila dili magbingkil-bingkil sa usag usa; nga sila dili magbuhat ug malaw-ay nga mga buhat; ug nga sila dili magbuhat sa bisan hain niini nga mga butang; kay kinsa kadto nga magbuhat kanila malaglag.

33 Kay walay ingon niini nga kadautan nga nagagikan sa Ginoo; kay siya nagbuhat niana nga maayo taliwala sa mga katawhan; ug siya wala magbuhat sa bisan unsa gawas nga kini yano ngadto sa mga katawhan; ug siya nagdapit kanilang tanan sa pagduol ngadto kaniya ug sa pag-ambit sa iyang kaayo; ug siya wala amaglimud kang bisan kinsa nga moduol ngadto kaniya, itum ug puti, ulipon ug gawasnon, lalaki ug babaye; ug siya naghinumdom sa mga bluog; ug ang ctanan managsama ngadto sa Dios, Judeo ug Hentil.