2 Nephi 32
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 32

Mga anghel mamulong pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo—Mga tawo kinahanglan gayud nga mag-ampo ug makaangkon og kahibalo alang sa ilang kaugalingon gikan sa Espiritu Santo. Mga 559–545 B.C.

1 Ug karon, tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako nagdahum nga ingon og nagpalandong kamo diha sa inyong mga kasingkasing mahitungod niana nga inyong pagabuhaton human kamo makasulod sa agianan. Apan, tan-awa, ngano nga kamo nagpalandong niini nga mga butang sa inyong mga kasingkasing?

2 Wala ba kamo mahinumdom nga ako miingon nganha kaninyo nga human kamo amakadawat sa Espiritu Santo kamo makapamulong sa mga bpinulongan sa mga anghel? Ug karon, unsaon ninyo pagpamulong sa pinulongan sa mga anghel gawas kon kini pinaagi sa Espiritu Santo?

3 Ang mga aanghel mamulong pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo; busa, sila namulong sa mga pulong ni Kristo. Busa, ako moingon nganha kaninyo, bpagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton.

4 Busa, karon nga human ako makapamulong niini nga mga pulong, kon kamo dili makasabut kanila kini nahimo tungod kay kamo wala amangutana, ni kamo motuktok; busa, kamo wala madala ngadto sa kahayag, apan malaglag diha sa kangitngit.

5 Kay tan-awa, pag-usab ako moingon nganha kaninyo nga kon kamo mosulod pinaagi sa agianan, ug modawat sa Espiritu Santo, kini mopakita nganha kaninyo sa tanan nga mga butang nga kinahanglan inyong buhaton.

6 Tan-awa, kini mao ang doktrina ni Kristo, ug wala nay lain nga doktrina nga ihatag hangtud human siya mopakita sa iyang kaugalingon nganha kaninyo diha sa lawas. Ug kon siya amopakita sa iyang kaugalingon nganha kaninyo diha sa lawas, ang mga butang nga iyang ipamulong nganha kaninyo kinahanglan kamo mobuhat.

7 Ug karon ako, si Nephi, dili na mamulong og daghan; ang Espiritu mipahunong sa akong pagpamulong, ug ako magpabilin nga magbangutan tungod sa apagkawalay pagtuo, ug sa pagkadautan, ug sa pagkawalay alamag, ug sa pagkatikig og liog sa mga tawo; kay sila dili mangita sa kasayuran, ni mosabut sa mahinungdanon nga kasayuran, kon kini ihatag ngadto kanila sa kayano, bisan ingon sa bkayano nga mahimo sa usa ka pulong.

8 Ug karon, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako nakasabut nga kamo nagpalandong pa gihapon diha sa inyong mga kasingkasing; ug kini nakapasubo kanako nga ako kinahanglan gayud nga mamulong mahitungod niini nga butang. Kay kon kamo mopatalinghug ngadto sa Espiritu nga magtudlo sa usa ka tawo sa apag-ampo kamo masayud nga kamo kinahanglan gayud nga mag-ampo; kay ang bdautan nga espiritu dili motudlo sa usa ka tawo sa pag-ampo, apan motudlo kaniya nga siya dili gayud kinahanglan mag-ampo.

9 Apan tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga kamo kinahanglan gayud nga amag-ampo sa kanunay, ug dili mawad-an sa paglaum; nga kamo dili magbuhat sa bisan unsa nga butang ngadto sa Ginoo gawas nga ang una ninyo nga buhaton mao ang pag-ampo ngadto sa Amahan diha sa bngalan ni Kristo, aron siya mopahinungod sa inyong binuhatan nganha kaninyo, nga ang inyong binuhatan mahimo unta nga ckaayohan sa inyong kalag.