2 Nephi 7
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 7

Si Isaias namulong ingon sa usa ka Mesiyas—Ang Mesiyas pagahatagan sa pinulongan sa mga makinaadmanon—Siya motugyan sa iyang buko-buko ngadto sa mga tigbunal—Siya dili ipaubos—Itandi sa Isaias 50. Mga 559–545 B.C.

1 Oo, sa ingon miingon ang Ginoo: Nakabiya ba Ako kaninyo, o nakasalikway ba Ako kaninyo sa kahangturan? Kay sa ingon miingon ang Ginoo: Hain ang kalig-unan sa panagbulag sa kaminyoon sa inyong inahan? Kang kinsa Ako mipiyal kaninyo, o hain sa akong mga nagpautang Ako mibaligya kaninyo? Oo, ngadto kang kinsa Ako mibaligya kaninyo? Tan-awa, tungod sa inyong mga kadautan kamo amibaligya sa inyong mga kaugalingon, ug tungod sa inyong mga kalapasan ang inyong inahan gisalikway.

2 Busa, sa panahon nga Ako miabut, walay tawo; sa panahon nga Ako amitawag, oo, walay usa nga mitubag. O balay ni Israel, ang akong bukton gipamub-an ba nga kini dili makatubos, o Ako wala bay gahum sa pagluwas? Tan-awa, sa akong pagbadlong Ako mipauga sa bdagat, Ako mihimo sa ilang mga csuba nga usa ka kamingawan ug sa ilang disda nga mabaho tungod kay ang mga tubig nauga, ug sila namatay tungod sa kauhaw.

3 Ako misul-ob sa mga kalangitan uban sa akangitngit, ug Ako mihimo sa bsako nga ilang tabon.

4 Ang Ginoong Dios mihatag kanako og apinulongan sa mga makinaadmanon, nga Ako makahibalo unsaon pagsulti ang usa ka pulong sa panahon nganha kaninyo, O balay ni Israel. Kon kamo gikapoy siya nagmata buntag ngadto sa buntag. Siya nagpukaw sa akong dunggan aron makadungog ingon sa mga makinaadmanon.

5 Ang Ginoong Dios miabli sa akong adunggan, ug ako wala magmasupilon, ni mitalikod.

6 Ako mitugyan sa akong buko-buko ngadto sa mga atigbunal, ug ang akong mga aping ngadto kanila nga moibut sa buhok. Ako wala motago sa akong nawong gikan sa kaulaw ug sa pagtamay.

7 Kay ang Ginoong Dios motabang kanako, busa dili ako mapaubos. Busa ako mipahiluna sa akong nawong ingon sa usa ka santik, ug ako nasayud nga ako dili maulawan.

8 Ug ang Ginoo duol, siya mihatag og kaangayan kanako. Kinsa ang makig-away uban kanako? Manindog kita og dungan. Kinsa ang akong kaaway? Paduola siya kanako, ug ako mohampak kaniya uban sa kusog sa akong ba-ba.

9 Kay ang Ginoong Dios motabang kanako. Ug tanan sila kinsa amohukom kanako, tan-awa, tanan sila magkatigulang ingon sa usa ka saput, ug ang anunogba mokaon kanila.

10 Kinsa taliwala kaninyo ang nahadlok sa Ginoo, nga mituman sa atingog sa iyang sulugoon, kinsa nagsunod diha sa kangitngit ug walay kahayag?

11 Tan-awa tanan kamo nga nagdagkot og kalayo, nga naglibut sa inyong kaugalingon uban sa mga aligato, nagsunod sa kahayag sa ainyong kalayo ug diha sa mga aligato nga inyong gidagkot. Kini maangkon ninyo gikan sa akong kamot—kamo mohigda diha sa kasubo.