2 Nephi 30
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 30

Nakabig nga mga Hentil pagaiphon uban sa mga katawhan sa pakigsaad—Daghan nga mga Lamanite ug mga Judeo motuo sa pulong ug mahimo nga makapahimuot nga mga katawhan—Ang Israel ipahiuli ug ang mga dautan pagalaglagon. Mga 559–545 B.C.

1 Ug karon tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako mamulong nganha kaninyo; kay ako, si Nephi, dili makatugot nga kamo magdahum nga kamo labaw nga matarung kay sa mga Hentil. Kay tan-awa, gawas kon kamo maghupot sa mga sugo sa Dios kamong tanan sa ingon usab malaglag; ug tungod sa mga pulong nga gikapamulong kamo dili magdahum nga ang mga Hentil malaglag sa hingpit.

2 Kay tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga ingon sa ka daghan sa mga Hentil nga maghinulsol mao usab ang mga katawhan sa apakigsaad sa Ginoo; ug ingon sa ka daghan sa mga bJudeo nga dili maghinulsol isalikway; kay ang Ginoo dili makigsaad ni bisan kinsa gawas kini ngadto kanila nga cmaghinulsol ug motuo sa iyang Anak, kinsa mao ang Usa nga Balaan sa Israel.

3 Ug karon, ako managna og maingon og dugang mahitungod sa mga Judeo ug sa mga Hentil. Kay human ang basahon diin ako mamulong motungha, ug isulat ngadto sa mga Hentil, ug isilyo pagbalik ngadto sa Ginoo, adunay daghan nga amotuo sa mga pulong nga gisulat; ug bsila modala kanila ngadto sa salin sa atong binhi.

4 Ug unya ang salin sa atong binhi masayud mahitungod kanato, sa unsa nga paagi nga kita nakagawas gikan sa Jerusalem, ug nga sila mga kaliwat sa mga Judeo.

5 Ug ang ebanghelyo ni Jesukristo ipahayag taliwala akanila; busa, bsila ipahiuli ngadto sa ckasayuran sa ilang mga amahan, ug usab ngadto sa kasayuran ni Jesukristo, nga diha taliwala sa ilang mga amahan.

6 Ug unya sila malipay; kay sila masayud nga kini usa ka panalangin ngadto kanila gikan sa kamot sa Dios; ug ang ilang mga himbis sa kangitngit magsugod pagpangahulog gikan sa ilang mga mata; ug daghan nga mga kaliwatan ang dili molabay taliwala kanila, gawas kon sila mahimo nga usa ka putli ug usa ka amakapahimuot nga mga katawhan.

7 Ug mahinabo nga ang mga aJudeo nga nagkatibulaag usab bmosugod sa pagtuo diha kang Kristo; ug sila mosugod sa pagpundok diha sa ibabaw sa yuta; ug ingon sa ka daghan nga motuo diha kang Kristo mahimo usab nga usa ka makapahimuot nga mga katawhan.

8 Ug mahinabo nga ang Ginoong Dios mosugod sa iyang buhat taliwala sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, aron madala ang pagpahiuli sa iyang mga katawhan diha sa yuta.

9 Ug uban sa pagkamatarung ang aGinoong Dios bmohukom sa mga kabus, ug mobadlong uban sa kaangayan alang sa mga cmaaghup sa yuta. Ug siya mohampak sa yuta uban sa mando sa iyang ba-ba; ug uban sa gininhawa sa iyang mga ngabil siya mopatay sa mga dautan.

10 Kay ang apanahon diha-diha moabut nga ang Ginoong Dios mohimo og usa ka dako nga bpagkabahin taliwala sa mga katawhan, ug ang mga dautan siya molaglag; ug siya cmopanalipod sa iyang mga katawhan, oo, bisan kon kini mao nga siya kinahanglan dmolaglag sa dautan pinaagi sa kalayo.

11 Ug ang apagkamatarung mao ang bakus sa iyang bat-ang, ug ang pagkamatinud-anon ang bakus sa iyang hawak.

12 Ug unya ang lobo amopuyo uban sa nati nga karnero; ug ang leopardo modulog paghigda sa nati nga kanding, ug ang nati nga baka, ug ang nati nga leon, ug ang mga hayop nga linaming, mag-ipon; ug usa ka gamay nga bata moguyod kanila.

13 Ug ang baka ug ang uso mosibsib; ang ilang mga nati magdulog paghigda; ug ang leon mosibsib og kumpay sama sa toro.

14 Ug ang masuso nga bata magdula diha sa lungag sa malala nga bitin, ug ang linutas nga bata mobutang sa iyang kamot diha sa halwa sa mabangis nga bitin.

15 Sila dili mopasakit ni molaglag sa tanan kong balaan nga mga bukid; kay ang yuta mapuno sa kasayuran sa Ginoo ingon sa tubig nga mitabon sa dagat.

16 Busa, ang mga butang sa atanan nga mga kanasuran mahimo nga ipahibalo; oo, ang tanan nga mga butang bipahibalo ngadto sa mga katawhan.

17 Walay butang nga tinago nga dili aipadayag; walay binuhatan sa kangitngit nga dili ipakita sa kahayag; ug walay butang nga gibugkos dinhi sa yuta nga dili hubaron.

18 Busa, ang tanan nga mga butang nga gikapadayag na ngadto sa mga katawhan niana nga adlaw ipadayag; ug si Satanas awala nay gahum diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan, sulod sa dugay nga panahon. Ug karon, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako mohimo ug pagtapos sa akong mga pakigpulong.