2 Nephi 18
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 18

Si Kristo mahisama sa usa ka bato nga makapandol ug usa ka dako nga bato sa kasuko—Pangitaa ang Ginoo, dili ang honghong sa espiritista—Balik ngadto sa balaod ug ngadto sa pagpamatuod alang sa paggiya—Itandi sa Isaias 8. Mga 559–545 B.C.

1 Dugang pa niini, ang pulong sa Ginoo miingon ngari kanako: Pagkuha og dako nga papel nga linukot, ug isulat diha niini ginamit ang dagang sa tawo, mahitungod ni aMaher-shalal-hash-baz.

2 Ug ako mikuha ngari kanako og matinud-anon nga mga asaksi aron sa pagsulat, si Uria ang pari, ug si Zacarias ang anak nga lalaki ni Jeberechias.

3 Ug ako miadto sa usa ka babaye nga apropeta; ug siya nanamkon ug nanganak og usa ka anak nga lalaki. Unya ang Ginoo miingon ngari kanako: Tawga ang iyang ngalan ug Maher-shalal-hash-baz.

4 Kay tan-awa, ang abata bdili makaangkon sa kasayuran sa pagsangpit, Akong amahan, ug akong inahan, sa dili pa ang kaadunahan sa Damasco ug ang csalin sa Samaria dagiton ngadto sa hari sa Asiria.

5 Ang Ginoo misulti usab ngari kanako pag-usab, nag-ingon:

6 Kay tungod kini nga mga katawhan nagdumili sa pagdawat sa mga tubig sa aSiloa nga nagdagayday sa hilum, ug nagmaya diha kang bResin ug sa kang Remalias nga anak nga lalaki;

7 Karon busa, tan-awa, ang Ginoo mopadala nganha akanila sa mga tubig sa suba, kusog ug daghan, bisan ang hari sa Asiria ug tanan niya nga kahimayaan; ug siya mosanap sa tanan niya nga mga kanal, ug moawas sa tanan niya nga mga daplin.

8 Ug siya amoagi lahus sa Juda; siya moawas ug mobaha, siya mosanap gani hangtud sa liog; ug ang pagbukhad sa iyang mga pako mopuno sa gilapdon sa imong yuta, O bEmmanuel.

9 aPaghiusa kamo, O kamo nga mga katawhan, ug kamo pagabuak-buakon; ug paminaw kamong tanan sa layo nga mga kanasuran; pangandam sa inyong mga kaugalingon, ug kamo pagabuak-buakon; pangandam sa inyong mga kaugalingon, ug kamo pagabuak-buakon.

10 Pagtinambagay, ug kini moabut nga makawang; isulti ang pulong, ug kini dili makabarug; akay ang Dios uban kanato.

11 Kay ang Ginoo misulti sa ingon ngari kanako uban sa usa ka makusganon nga kamot, ug misugo kanako nga ako dili molakaw sa dalan niini nga mga katawhan, nag-ingon:

12 Ayaw kamo pagsulti, Usa ka apanag-abin, ngadto sa tanan kinsa kini nga mga katawhan moingon, Usa ka panag-abin; ni mahadlok kamo sa ilang kahadlok, ni mahadlok.

13 Santosa ang Ginoo sa mga Panon sa iyang kaugalingon, ug himoa siya nga imong akahadlok, ug himoa siya nga imong kalisangan.

14 Ug siya mahimo nga usa ka asantuwaryo; apan usa ka bbato nga makapandol, ug usa ka dako nga bato sa kasuko ngadto sa duha ka mga balay ni Israel, alang sa usa ka maisug nga ilimnon ug usa ka laang ngadto sa mga lumulupyo sa Jerusalem.

15 Ug daghan taliwala kanila ang amapandol ug mapukan, ug mabuak, ug masulod sa laang, ug mabihag.

16 Ibugkos ang pagpamatuod, isilyo ang abalaod taliwala sa akong mga tinun-an.

17 Ug ako maghulat sa Ginoo, nga anagtago sa iyang nawong gikan sa balay ni Jacob, ug ako mangita kaniya.

18 Tan-awa, ako ug ang mga anak kinsa ang Ginoo naghatag kanako mao ang alang sa mga atimailhan ug sa mga kahibulongan diha sa Israel gikan sa Ginoo sa mga Panon, diin nagpuyo sa Bukid sa Zion.

19 Ug sa diha nga sila mosulti nganha kaninyo: Pangita ngadto kanila nga mga aespiritista, ug ngadto sa mga bbarangan nga naghong-hong ug nagyamyam—cdili ba ang mga katawhan mangita ngadto sa ilang Dios alang sa mga buhi aron mamati dgikan sa mga patay?

20 Ngadto sa balaod ug sa pagpamatuod; ug kon asila dili mosulti pinasubay niini nga pulong, kini tungod kay wala ang kahayag kanila.

21 Ug asila moagi lahus niini nga pagasakiton sa hilabihan ug pagagutumon; ug mahinabo nga sa ilang kagutom, sila magbagulbol, ug motunglo sa ilang hari ug sa ilang Dios, ug mohangad.

22 Ug sila motan-aw ngadto sa yuta ug tan-awa kasamok, ug kangitngit, kangiub sa kasakit, ug pagaabugon ngadto sa kangitngit.