2 Nephi 27
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 27

Kangitngit ug hingpit nga pagbiya sa kamatuoran ang motabon sa tibuok yuta sa katapusan nga mga adlaw—Ang Basahon ni Mormon motungha—Tulo ka mga saksi ang magpamatuod sa basahon—Ang maalamon nga tawo moingon nga siya dili makabasa sa basahon nga sinilyohan—Ang Ginoo mobuhat og usa ka kahibulongan nga buhat ug usa ka katingalahan—Itandi sa Isaias 29. Mga 559–545 B.C.

1 Apan, tan-awa, sa akatapusan nga mga adlaw, o sa mga adlaw sa mga Hentil—oo, tan-awa ang tanan nga mga nasud sa mga Hentil ug sa mga Judeo usab, sila nga moanhi dinhi niini nga yuta ug kadto kinsa anaa sa uban nga mga yuta, oo, bisan diha sa tanan nga mga kayutaan sa kalibutan, tan-awa, sila mahubog sa pagkadautan ug sa tanan nga matang sa pagkasalawayon—

2 Ug sa panahon nga moabut kana nga adlaw sila pagaduawon sa Ginoo sa mga Panon, uban sa dugdog ug uban sa linog, ug uban sa dako nga kasaba, ug uban sa unos, ug uban sa bagyo, ug uban sa anagdilaab nga kalayo nga molamoy.

3 Ug ang tanan nga mga anasud nga bnakig-away batok sa Zion, ug nga nakapaguol kaniya, mahimo nga ingon sa usa ka damgo sa usa ka panan-awon sa kagabhion; oo, kini maingon ngadto kanila, bisan ingon ngadto sa usa ka gutom nga tawo nga nagdamgo, ug tan-awa siya mikaon apan siya nahigmata ug ang iyang kalag walay sulod; o maingon ngadto sa usa ka uhaw nga tawo nga nagdamgo, ug tan-awa siya miinom apan siya nahigmata ug tan-awa siya nagluya, ug ang iyang kalag adunay gana; oo, bisan ang pundok sa mga katawhan sa tanan nga mga nasud mahimo nga nakig-away batok sa Bukid sa Zion.

4 Kay tan-awa, tanan kamo nga nagbuhat og kadautan, hunong sa inyong kaugalingon ug katingala, kay kamo mosinggit, ug mominatay; oo, kamo mahubog apan dili uban sa alak, kamo magsusapinday apan dili tungod sa maisug nga ilimnon.

5 Kay tan-awa, ang Ginoo nagbu-bu nganha kaninyo sa espiritu sa lawom nga pagkatulog. Kay tan-awa, kamo mipiyong sa inyong mga mata, ug kamo misalikway sa mga propeta; ug ang inyong mga magmamando, ug ang mga manalagna siya milubong tungod sa inyong kadautan.

6 Ug mahinabo nga ang Ginoong Dios modala nganha akaninyo sa mga pulong sa usa ka bbasahon, ug sila mao ang mga pulong kanila nga nahikatulog.

7 Ug tan-awa ang basahon apagasilyohan; ug diha sa basahon mao ang usa ka bpagpadayag gikan sa Dios, gikan sa sinugdanan sa kalibutan ngadto sa ckatapusan niini.

8 Busa, tungod sa mga butang nga agisilyohan, ang mga butang nga gisilyohan bdili ihatag sa adlaw sa mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon sa mga katawhan. Busa ang basahon itago gikan kanila.

9 Apan ang basahon itugyan ngadto sa usa ka atawo, ug siya ang mohatud sa mga pulong sa basahon, nga mao ang mga pulong niadto nga nahikatulog diha sa abug, ug siya ang mohatag niini nga mga pulong ngadto sa blain;

10 Apan ang mga pulong nga gisilyohan siya dili motugyan, ni siya motugyan sa basahon. Kay ang basahon pagasilyohan pinaagi sa gahum sa Dios, ug ang pagpadayag nga gisilyohan pagatagoan diha sa basahon hangtud sa kaugalingon nga tukma nga panahon sa Ginoo, nga sila motungha; kay tan-awa, sila magpadayag sa tanan nga mga butang gikan sa katukuran sa kalibutan hangtud sa katapusan niini.

11 Ug ang adlaw moabut nga ang mga pulong sa basahon nga gisilyohan pagabasahon diha sa ibabaw sa atup sa mga kabalayan; ug sila basahon pinaagi sa gahum ni Kristo; ug ang tanan nga mga butang aipadayag ngadto sa mga katawhan bisan hain taliwala sa mga katawhan, nga bisan kanus-a mahimo ngadto sa katapusan sa yuta.

12 Busa, niana nga adlaw nga ang basahon itugyan ngadto niana nga tawo kang kinsa ako namulong, ang basahon pagatagoan gikan sa mga mata sa kalibutan, nga walay lain nga mga mata nga makakita niini gawas niining atulo ka mga bsaksi nga makakita niini, pinaagi sa gahum sa Dios, gawas kaniya kang kinsa ang basahon itugyan; ug sila magpamatuod sa kamatuoran sa basahon ug sa mga butang nga anaa niini.

13 Ug walay lain nga makakita niini, gawas sa pipila sumala sa kabubut-on sa Dios, sa pagpamatuod sa iyang pulong ngadto sa mga katawhan; kay ang Ginoong Dios nag-ingon nga ang mga pulong sa matinud-anon kinahanglan mamulong ingon nga kini agikan sa patay.

14 Busa, ang Ginoong Dios magpadayon sa pagpatungha sa mga pulong sa basahon; ug diha sa mga ba-ba sa ingon ka daghan nga mga saksi nga iyang nakita nga maayo siya motukod sa iyang pulong; ug alaot ngadto kaniya nga amosalikway sa pulong sa Dios!

15 Apan tan-awa, kini mahinabo nga ang Ginoong Dios moingon ngadto kaniya kang kinsa siya motugyan sa basahon: Dawata kini nga mga pulong nga wala silyohi ug itugyan sila ngadto sa lain, nga siya mopakita kanila ngadto sa maalamon, mag-ingon: aBasaha kini, ako mohangyo kanimo. Ug ang maalamon moingon: Dad-a dinhi ang basahon, ug ako mobasa kanila.

16 Ug karon, tungod sa himaya sa kalibutan ug aron amakaangkon og bahandi nga sila moingon niini, ug dili alang sa himaya sa Dios.

17 Ug ang tawo moingon: Ako dili makadala sa basahon kay kini gisilyohan.

18 Unya ang maalamon moingon: Dili ako makabasa niana.

19 Busa mahinabo, nga ang Ginoong Dios motugyan pag-usab sa basahon ug ang mga pulong niana ngadto kaniya nga dili maalamon; ug ang tawo nga dili maalamon moingon: Ako dili maalamon.

20 Unya ang Ginoong Dios moingon ngadto kaniya: Ang maalamon dili mobasa kanila, kay sila nagsalikway kanila, ug Ako makahimo pagbuhat sa akong kaugalingon nga buhat; busa ikaw mobasa sa mga pulong diin Ako mohatag kanimo.

21 Ayaw og ahilabti ang mga butang nga gisilyohan, kay Ako mopagula kanila sa akong kaugalingon nga panahon; kay Ako mopakita ngadto sa mga katawhan nga Ako makahimo sa pagbuhat sa akong kaugalingon nga buhaton.

22 Busa, kon ikaw nakabasa sa mga pulong diin Ako misugo kanimo, ug nakakuha sa mga asaksi diin Ako misaad nganha kanimo, niana ikaw mosilyo sa basahon pag-usab, ug motago niini ngari kanako, nga Ako unta mopatunhay sa mga pulong nga ikaw wala pa makabasa, hangtud nga Ako makakita diha sa akong kaugalingon nga kaalam sa pagpadayag sa tanan nga mga butang ngadto sa mga katawhan.

23 Kay tan-awa, Ako mao ang Dios; ug Ako mao ang usa ka Dios sa mga amilagro; ug Ako mopakita ngadto sa kalibutan nga Ako bsama sa kagahapon, sa karon, ug sa kahangturan; ug Ako dili mobuhat taliwala sa mga katawhan gawas kini csumala sa ilang hugot nga pagtuo.

24 Ug mahinabo pag-usab nga ang Ginoo moingon ngadto kaniya nga mobasa sa mga pulong nga itugyan kaniya:

25 aTungod kay kini nga mga katawhan mipaduol ngari kanako pinaagi sa ilang ba-ba, ug pinaagi sa ilang mga ngabil bnagtahud kanako, apan nagpahilayo sa ilang mga kasingkasing gikan kanako, ug ang ilang kahadlok kanako gitudlo pinaagi sa mga clagda sa mga tawo—

26 Busa, Ako mopadayon sa pagbuhat og akahibulongan nga buhat taliwala niini nga mga katawhan, oo, usa ka bkahibulongan nga buhat ug usa ka katingalahan, kay ang kaalam sa ilang mga maalamon ug makinaadmanon mahanaw, ug ang salabutan sa ilang mga mabinantayon pagatagoan.

27 Ug aalaot ngadto kanila nga nagtinguha pag-ayo sa pagtago sa ilang pagpakigtambag gikan sa Ginoo! Ug ang ilang mga buhat anaa sa kangitngit; ug sila moingon: Kinsa ang nakakita kanamo, ug kinsa ang nakaila kanamo? Ug sila moingon usab: Sa pagkatinuod, ang inyong pagtuis sa mga butang pagaisipon ingon og yuta sa bmamumuhat og kolon. Apan tan-awa, Ako mopakita ngadto kanila, miingon ang Ginoo sa mga Panon, nga Ako nasayud sa tanan nila nga mga buhat. Kay moingon ba ang buhat ngadto sa nagbuhat niini, siya wala maghimo kanako? O ang butang nga giumol moingon ba sa nag-umol niini, siya walay salabutan?

28 Apan tan-awa, miingon ang Ginoo sa mga Panon: Ako mopakita ngadto sa mga katawhan nga gani kini sa mubo pa nga panahon ug ang Libano mahimo nga usa ka mabungahon nga umahan; ug ang mabungahon nga umahan pagaisipon nga ingon og usa ka lasang.

29 aUg niana nga adlaw ang bungol makadungog sa mga pulong sa basahon, ug ang mga mata sa buta makakita gikan sa kangiub ug gikan sa kangitngit.

30 Ug ang mga amaaghup usab molambo, ug ang ilang bhingpit nga kalipay maanaa sa Ginoo, ug ang mga kabus diha sa mga tawo maglipay nganha sa Usa nga Balaan sa Israel.

31 Kay sa pagkatinuod ingon nga ang Ginoo buhi sila makakita nga ang usa ka amakalilisang pagadad-on ngadto sa pagkahanaw, ug ang mabiay-biayon maugdaw, ug ang tanan nga nagbantay sa kadautan ipahimulag;

32 Ug sila nga naghimo sa usa ka tawo nga asad-an tungod sa usa ka pulong, ug nagbutang og laang alang kaniya nga nagbadlong diha sa bganghaan, ug cmisalikway sa makiangayon alang sa usa ka butang nga walay hinungdan.

33 Busa, sa ingon miingon ang Ginoo, kinsa nagtubos kang Abraham, mahitungod sa balay ni Jacob: Si Jacob dili sa karon maulaw, ni ang iyang nawong karon maluspad.

34 Apan kon siya amakakita sa iyang mga anak, ang buhat sa akong mga kamot, sa taliwala kaniya, sila mosantos sa akong ngalan, ug mosantos sa Usa nga Balaan ni Jacob, ug motahud sa Dios sa Israel.

35 Sila usab nga anasayop diha sa espiritu moabut sa pagkasabut, ug sila nga nagbagulbol bmakakat-on sa doktrina.