Alma 7
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga pulong ni Alma diin siya misulti ngadto sa mga katawhan sa Gideon, sumala sa iyang kaugalingon nga talaan.

Naglangkob sa kapitulo 7.

Kapitulo 7

Si Kristo matawo kang Maria—Siya mohubad sa mga higot sa kamatayon ug mopas-an sa mga sala sa iyang mga katawhan—Kadto kinsa mohinulsol, mabunyagan, ug maghupot sa mga sugo makabaton og kinabuhi nga dayon—Kahugawan dili makapanunod sa gingharian sa Dios—Pagkamapainubsanon, hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli gikinahanglan. Mga 83 B.C.

1 Tan-awa akong hinigugma nga mga kaigsoonan, nagtan-aw nga ako gitugutan sa pagduol nganha kaninyo, busa ako mangahas sa apakigsulti kaninyo sa akong pinulongan; oo, pinaagi sa akong kaugalingon nga ba-ba, nagtan-aw nga kini ang unang higayon nga ako makapamulong nganha kaninyo pinaagi sa mga pulong sa akong ba-ba, ako nga sa kinatibuk-an napugngan diha sa bhukmanan, ingon nga adunay daghan nga mga buluhaton nga sa ingon ako dili makaduol nganha kaninyo.

2 Ug gani ako dili unta makaduol karon niini nga panahon kon wala pa ang hukmanan aikatugyan ngadto sa lain, aron sa paghari puli kanako; ug ang Ginoo sa dako nga kalooy mitugot nga ako moduol nganha kaninyo.

3 Ug tan-awa, ako mianhi nga may dako nga mga paglaum ug dako nga tinguha nga ako kinahanglan makakita nga kamo nagpaubos sa inyong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios, ug nga kamo nagpadayon sa pagpangaliya sa iyang grasya, nga ako kinahanglan makakita nga kamo mga walay tulubagon sa atubangan kaniya, nga ako kinahanglan makakita nga kamo wala diha sa makahahadlok nga kalisud nga ang atong mga kaigsoonan aduna sa Zarahemla.

4 Apan bulahan ang ngalan sa Dios nga siya mitugot kanako sa pagkasayud, oo, mihatag ngari kanako sa hilabihan ka dako nga hingpit nga kalipay sa kasayuran nga sila natukod pag-usab sa pamaagi sa iyang pagkamatarung.

5 Ug ako misalig, sumala sa Espiritu sa Dios diin ania kanako, nga ako usab makabaton og hingpit nga kalipay ibabaw kaninyo; bisan pa niana ako wala magtinguha nga ang akong hingpit nga kalipay ibabaw kaninyo kinahanglan moabut tungod sa hilabihan ka daghan nga mga kasakit ug mga kasubo diin ako nahiagum tungod sa mga kaigsoonan didto sa Zarahemla, kay tan-awa, ang akong hingpit nga kalipay miabut ibabaw kanila human makasinati sa daghan nga kasakit ug kasubo.

6 Apan tan-awa, ako misalig nga kamo wala diha sa kahimtang sa hilabihan ka walay pagtuo ingon sa inyong mga kaigsoonan; ako misalig nga kamo wala mabayaw sa garbo sa inyong mga kasingkasing; oo, ako misalig nga kamo wala mobutang sa inyong mga kasingkasing diha sa mga katigayunan ug sa mga kawang nga mga butang sa kalibutan; oo, ako misalig nga kamo dili amosimba sa mga dios-dios, apan nga kamo mosimba sa tinuod ug sa bbuhi nga Dios, ug nga molantaw kamo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, uban ang walay katapusan nga hugot nga pagtuo, diin moabut.

7 Kay tan-awa, ako moingon nganha kaninyo adunay daghan nga mga butang nga moabut; ug tan-awa, adunay usa ka butang nga labaw ka mahinungdanon kay kanilang tanan—kay tan-awa, ang apanahon dili na layo nga ang Manunubos mabuhi ug moanhi taliwala sa iyang mga katawhan.

8 Tan-awa, ako dili moingon nga siya moanhi taliwala kanato niana nga panahon sa iyang pagpuyo diha sa iyang mortal nga tabernakulo; kay tan-awa, ang Espiritu wala magsulti ngari kanako nga kini kinahanglan mao ang mahitabo. Karon kalabut niini nga butang ako wala masayud; apan niini dako ako og kasayuran, nga ang Ginoong Dios adunay gahum sa pagbuhat sa tanan nga mga butang sumala sa iyang pulong.

9 Apan tan-awa, ang Espiritu nag-ingon og daghan ngari kanako, nag-ingon: Isangyaw ngadto niini nga mga katawhan, mag-ingon—aPaghinulsol kamo, ug pag-andam sa agianan sa Ginoo, ug paglakaw diha sa iyang mga dalan, nga tul-id; kay tan-awa, ang gingharian sa langit duol na, ug ang Anak sa Dios bmoanhi dinhi sa ibabaw sa yuta.

10 Ug tan-awa, siya amatawo kang bMaria, didto sa Jerusalem diin mao ang cyuta sa atong mga kagikanan, siya ingon nga usa ka dbirhen, usa ka bililhon ug pinili nga tawo, kinsa gilandongan ug egipanamkon pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, ug manganak og usa ka bata nga lalaki, oo, gani ang Anak sa Dios.

11 Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga sakit ug mga akasakit ug mga pagtintal sa matag matang; ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan.

12 Ug siya modala diha kaniya sa akamatayon, nga siya mahimo nga mobadbad sa mga higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang mga katawhan; ug siya modala diha kaniya sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang kasingkasing mahimo nga mapuno uban sa kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon bpagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kahuyang.

13 Karon ang aEspiritu nasayud sa tanan nga mga butang; bisan pa niana ang Anak sa Dios mag-antus sumala sa unod nga siya unta bmodala diha kaniya sa mga sala sa iyang mga katawhan, nga siya unta mopapas sa ilang mga kalapasan sumala sa gahum sa iyang pagluwas; ug karon tan-awa, kini mao ang pagpamatuod nga ania kanako.

14 Karon ako moingon nganha kaninyo nga kamo kinahanglan gayud nga maghinulsol, ug amagpakatawo pag-usab; kay ang Espiritu miingon nga kon kamo dili magpakatawo pag-usab kamo dili makapanunod sa gingharian sa langit; busa duol ug pagpabunyag ngadto sa paghinulsol, nga kamo mahugasan gikan sa inyong mga sala, nga kamo mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo sa Kordero sa Dios, kinsa mokuha sa mga sala sa kalibutan, kinsa gamhanan sa pagluwas ug sa paglimpyo gikan sa tanan nga dili matarung.

15 Oo, ako moingon nganha kaninyo duol ug ayaw kahadlok, ug biyai ang matag sala, nga sayon nga amosamok kaninyo, diin mao ang mohigot kaninyo ngadto sa kalaglagan, oo, duol ug padayon, ug ipakita ngadto sa inyong Dios nga kamo andam sa paghinulsol sa inyong mga sala ug mosulod sa usa ka pakigsaad uban kaniya sa paghupot sa iyang mga sugo, ug mosaksi ngadto kaniya niini nga adlaw pinaagi sa pagsulod ngadto sa mga tubig sa bunyag.

16 Ug kinsa kadto nga mobuhat niini, ug mohupot sa mga sugo sa Dios gikan karon, ang mao mohinumdom nga ako moingon ngadto kaniya, oo, siya mahinumdom nga ako moingon ngadto kaniya, siya makaangkon og kinabuhi nga dayon, sumala sa pagpamatuod sa Balaang Espiritu, nga nagpamatuod ngari kanako.

17 Ug karon akong hinigugma nga mga kaigsoonan, kamo motuo ba niini nga mga butang? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, oo, ako nasayud nga kamo mituo kanila; ug ang paagi nga ako masayud nga kamo mituo kanila mao ang pagpakita sa Espiritu nga ania kanako. Ug karon tungod sa inyong hugot nga pagtuo diin malig-on mahitungod niana, oo, mahitungod sa mga butang diin ako nakapamulong, dako ang akong hingpit nga kalipay.

18 Kay sama nga ako nag-ingon nganha kaninyo gikan sa sinugdanan, nga ako adunay dako nga tinguha nga kamo dili mahimutang sa kalisud ingon sa inyong mga kaigsoonan, gani ako nakakita nga ang akong mga tinguha natagbaw.

19 Kay ako nakasabut nga kamo anaa sa mga dalan sa pagkamatarung; ako nakasabut nga kamo anaa sa dalan nga padulong sa gingharian sa Dios; oo, ako nakasabut nga kamo naghimo sa iyang mga adalan nga tul-id.

20 Ako nakasabut nga kini gipahibalo nganha kaninyo, pinaagi sa pagpamatuod sa iyang pulong, nga siya dili amakalakaw sa hiwi nga mga dalan; ni siya mausab gikan niana diin siya nakasulti; ni siya adunay usa ka anino sa pagliko gikan sa tuo ngadto sa wala, o gikan niana unsa ang matarung ngadto niana nga sayop; busa, ang iyang padulngan mao ang usa ka walay katapusan nga nagsunod-sunod nga buhat.

21 Ug siya dili mopuyo sa mga templo nga adili balaan; ni ang kahugaw o bisan unsa nga dili limpyo pagadawaton ngadto sa gingharian sa Dios; busa ako moingon nganha kaninyo nga ang panahon moabut, oo, ug kini mahitabo sa katapusan nga adlaw, nga siya kinsa bmahugaw magpabilin sa iyang kahugaw.

22 Ug karon akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako nakasulti niini nga mga butang nganha kaninyo nga ako unta makapukaw kaninyo ngadto sa usa ka balatian sa inyong katungdanan ngadto sa Dios, nga kamo makahimo sa paglakaw nga walay sala sa atubangan kaniya, nga kamo mahimo nga maglakaw sunod sa balaan nga kapunongan sa Dios, human diin kamo gidawat.

23 Ug karon ako manghinaut nga kamo amagpaubos, ug magmasinugtanon ug magmalumo; sayon nga hangyoon; puno sa pailub ug mainantuson; mapugnganon sa tanan nga mga butang; makugihon sa paghupot sa mga sugo sa Dios sa tanan nga mga panahon; mangayo alang sa bisan unsa nga mga butang nga kamo nagkinahanglan, sa espirituhanon ug sa temporal; kanunay nga magpasalamat ngadto sa Dios alang sa bisan unsa nga mga butang nga kamo midawat.

24 Ug tan-awa nga kamo adunay ahugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli, ug unya kamo kanunay puno sa maayo nga mga buhat.

25 Ug hinaut nga ang Ginoo mopanalangin kaninyo, ug moamping sa inyong mga saput nga walay lama, nga kamo mahimo sa katapusan nga pagadad-on aron molingkod uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob, ug sa balaan nga mga propeta nga diha sukad sa sinugdanan sa kalibutan, magbaton sa inyong mga saput nga awalay lama gani sama sa ilang mga saput nga walay lama, didto sa gingharian sa langit nga dili na gayud mobiya.

26 Ug karon akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako nakapamulong niini nga mga pulong nganha kaninyo sumala sa Espiritu nga nagpamatuod ngari kanako; ug ang akong kalag hilabihan sa kalipay, tungod sa hilabihan nga kakugi ug pagpaminaw diin kamo mihatag ngadto sa akong pulong.

27 Ug karon, hinaut pa unta nga ang akalinaw sa Dios modangat nganha kaninyo, ug nganha sa inyong mga balay ug mga yuta, ug nganha sa inyong mga panon ug mga kahayopan, ug tanan nga kamo nanag-iya, inyong mga babaye ug mga anak, sumala sa inyong hugot nga pagtuo ug mga maayo nga buhat, gikan niini nga panahon ug sa kahangturan. Ug sa ingon ako nakapamulong. Amen.