Alma 53
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 53

Ang mga binilanggo nga mga Lamanite gigamit aron sa paglig-on sa dakbayan sa Bountiful—Mga panagsumpaki taliwala sa mga Nephite nakahatag og dugang nga kadaugan sa mga Lamanite—Si Helaman nagmando sa duha ka libo nga batan-on nga anak nga mga lalaki sa mga katawhan ni Ammon. Mga 64–63 B.C.

1 Ug nahinabo nga sila mibutang og mga magbalantay ibabaw sa mga binilanggo nga mga Lamanite, ug mipugos kanila sa paglakaw ug paglubong sa ilang mga patay, oo, ug usab ang mga patay sa mga Nephite kinsa gipamatay; ug si Moroni mibutang og mga tawo ibabaw kanila aron sa pagbantay kanila samtang sila naghimo sa ilang mga buluhaton.

2 Ug si Moroni miadto sa dakbayan sa Mulek uban ni Lehi, ug mimando sa dakbayan ug mitugyan niini ngadto kang Lehi. Karon tan-awa, kini si Lehi usa ka tawo kinsa kauban ni Moroni sa daghan nga bahin sa tanan niya nga mga pakig-away; ug siya usa ka tawo nga asama ngadto kang Moroni, ug sila nagmaya diha sa usag usa nga kahilwasan; oo, sila nahigugma sa usag usa kanila, ug gihigugma usab sa tanan nga mga katawhan ni Nephi.

3 Ug nahinabo nga human ang mga Lamanite makalubong sa ilang mga patay ug usab sa mga patay sa mga Nephite, sila gipamartsa pagbalik ngadto sa yuta sa Bountiful; ug si Teancum, pinaagi sa mga sugo ni Moroni, misugo nga sila kinahanglan mosugod sa paghago sa pagkalot og usa ka kanal libut sa yuta, o sa dakbayan, nga Bountiful.

4 Ug siya misugo nga sila kinahanglan motukod og usa ka akoral nga mga troso diha sa sulod nga dapit sa kanal; ug sila milabay og yuta gikan sa kanal simpig sa koral nga mga troso; ug sa ingon sila misugo sa mga Lamanite sa paghago hangtud nga sila nakalibut sa dakbayan sa Bountiful og lig-on nga paril sa mga troso ug mga yuta, ngadto sa naghingapin nga gitas-on.

5 Ug kini nga dakbayan nahimo nga usa ka hilabihan ka lig-on nga kota human niini; ug dinhi niini nga dakbayan sila mibantay sa mga Lamanite nga binilanggo; oo, bisan sulod sa paril diin sila misugo kanila sa pagtukod uban sa ilang kaugalingon nga mga kamot. Karon si Moroni napugos sa pagsugo sa mga Lamanite sa paghago, tungod kay kini sayon sa pagbantay kanila samtang sila naghago; ug siya mitinguha sa tanan niya nga mga kasundalohan kon siya mosulong diha sa mga Lamanite.

6 Ug nahinabo nga si Moroni sa ingon nakaangkon og usa ka kadaugan ibabaw sa usa sa labing gamhanan nga mga kasundalohan sa mga Lamanite, ug nakaangkon sa dakbayan sa Mulek, diin mao ang usa sa labing lig-on nga kota sa mga Lamanite sa yuta sa Nephi; ug sa ingon siya usab nakatukod og usa ka kota aron sa pagpugong sa iyang mga binilanggo.

7 Ug nahinabo nga siya wala na mohimo og pagsulay sa pagpakig-away uban sa mga Lamanite niana nga tuig, apan siya migamit sa iyang mga tawo sa pagpangandam alang sa gubat, oo, ug sa pagbuhat og mga kota aron sa pagbantay batok sa mga Lamanite, oo, ug usab sa pagluwas sa ilang mga babaye ug sa ilang mga anak gikan sa gutom ug kasakit, ug paghatag og pagkaon alang sa ilang mga kasundalohan.

8 Ug karon nahinabo nga ang mga kasundalohan sa mga Lamanite, sa kasadpan nga dagat, sa habagatan, samtang wala diha si Moroni tungod sa pipila ka mga panagkunsabo diha sa mga Nephite, diin nakahimo og mga panagsumpaki taliwala kanila, nakabawi og pipila ka yuta ibabaw sa mga Nephite, oo, hangtud nga sila nakapanag-iya og pipila sa ilang mga dakbayan diha niana nga dapit sa yuta.

9 Ug sa ingon tungod sa kadautan taliwala sa ilang mga kaugalingon, oo, tungod sa mga panagsumpaki ug panagkunsabo taliwala sa ilang mga kaugalingon sila nahimutang sa labing makuyaw nga mga pagkabutang.

10 Ug karon tan-awa, ako ingon og adunay isulti mahitungod sa mga akatawhan ni Ammon, kinsa, sa sinugdanan, mga Lamanite; apan tungod kang Ammon ug sa iyang mga kaigsoonan, sa lain nga bahin pinaagi sa gahum ug pulong sa Dios, sila bnakabig ngadto sa Ginoo; ug sila gidala ngadto sa yuta sa Zarahemla, ug sukad niana gipanalipdan pinaagi sa mga Nephite.

11 Ug tungod sa ilang panumpa sila napugngan sa paggamit og mga hinagiban batok sa ilang mga kaigsoonan; kay sila nakapanumpa nga sila dili agayud mopaagas pa og dugo; ug sumala sa ilang panumpa sila mamatay; oo, sila unta motugot sa ilang mga kaugalingon nga mahulog ngadto sa mga kamot sa ilang mga kaigsoonan, kon dili pa tungod sa kalooy ug sa naghingapin nga gugma diin si Ammon ug ang iyang mga kaigsoonan aduna alang kanila.

12 Ug tungod niini nga hinungdan sila gidala ngadto sa yuta sa Zarahemla; ug sukad niana agipanalipdan pinaagi sa mga Nephite.

13 Apan nahinabo nga sa diha nga sila nakakita sa kakuyaw, ug sa daghan nga mga kasakit ug mga kalisdanan diin ang mga Nephite midawat alang kanila, sila natandog sa pagkamanggiloy-on ug mga amatinguhaon sa paggamit og mga hinagiban sa pagpanalipod sa ilang nasud.

14 Apan tan-awa, sa diha nga sila hapit na unta mogamit sa mga hinagiban sa gubat, sila gidaug sa mga pagdani ni Helaman ug sa iyang mga kaigsoonan, kay sila hapit na unta amolapas sa bpanumpa nga ilang gihimo.

15 Ug si Helaman nahadlok nga basin unya sa pagbuhat niini mapildi ang ilang mga kalag; busa tanan kadto kinsa misulod ngadto niini nga pakigsaad napugos sa pagtan-aw sa ilang mga kaigsoonan nga naglubog ngadto sa ilang mga kasakit, diha sa ilang makuyaw nga mga pagkabutang niini nga panahon.

16 Apan tan-awa, nahinabo nga sila adunay daghan nga anak nga mga lalaki, kinsa wala mosulod ngadto sa usa ka pakigsaad nga sila dili mogamit sa ilang mga hinagiban sa gubat aron sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon batok sa ilang mga kaaway; busa sila nagkatigum sa ilang mga kaugalingon niini nga higayon, kutob sa makahimo sa paggamit sa mga hinagiban, ug sila mitawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Nephite.

17 Ug sila misulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa pagpakig-away alang sa kalingkawasan sa mga Nephite, oo, sa pagpanalipod sa yuta ngadto sa pagtugyan sa ilang mga kinabuhi; oo, gani sila mihimo og pakigsaad nga sila dili motugyan sa ilang akalingkawasan, apan sila makig-away sa tanan nga higayon aron sa pagpanalipod sa mga Nephite ug sa ilang mga kaugalingon gikan sa pagkaulipon.

18 Karon tan-awa, dihay mga duha ka libo niadto nga batan-on nga mga lalaki, kinsa misulod ngadto niini nga pakigsaad ug midala sa ilang mga hinagiban sa gubat aron sa pagpanalipod sa ilang nasud.

19 Ug karon tan-awa, ingon nga sila hangtud karon wala makahatag og kadaot sa mga Nephite, sila nahimo niini nga panahon usab og usa ka dako nga panabang; kay sila migamit sa ilang mga hinagiban sa gubat, ug sila buot nga si Helaman kinahanglan mao ang ilang pangulo.

20 Ug silang tanan batan-on nga mga lalaki, ug sila hilabihan ka walay kahadlok tungod sa apagkaisug, ug usab sa pagkakusgan ug pagkaabtik; apan tan-awa, kini dili mao ang tanan—sila mga tawo nga bmatinud-anon sa tanan nga panahon sa bisan unsa nga butang nga gisalig kanila.

21 Oo, sila mga tawo sa kamatuoran ug kaligdong, kay sila gitudloan sa paghupot sa mga sugo sa Dios ug sa apaglakaw nga matarung sa iyang atubangan.

22 Ug karon nahinabo nga si Helaman mimartsa sa ulohan sa iyang aduha ka libo nga mga batan-on nga kasundalohan, sa pagtabang sa mga katawhan diha sa mga utlanan sa yuta sa habagatan sa may kasadpan nga dagat.

23 Ug sa ingon natapos ang ikakawhaan ug walo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi.