Alma 59
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 59

Si Moroni mihangyo kang Pahoran sa paglig-on sa mga kasundalohan ni Helaman—Mga Lamanite miilog sa dakbayan sa Nephihah—Si Moroni nasuko sa panggamhanan. Mga 62 B.C.

1 Karon nahinabo sa ikakatloan nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, human si Moroni makadawat ug makabasa sa kang Helaman nga aepistola, siya hilabihan sa pagmaya tungod sa kaayohan, oo, sa dako nga kalampusan diin si Helaman nakaangkon, sa pagpanag-iya niadto nga mga yuta nga nawala.

2 Oo, ug siya mipahibalo niini ngadto sa tanan niya nga mga katawhan, sa tibuok yuta nga naglibut niana nga dapit diin siya anaa, nga sila unta magmaya usab.

3 Ug nahinabo nga siya diha-diha mipadala og ausa ka epistola ni bPahoran, nagtinguha nga siya motigum og mga tawo aron paglig-on ni Helaman, o sa mga kasundalohan ni Helaman, nga sa ingon siya unta uban sa kahamugaway makapanalipod niana nga bahin sa yuta diin siya sa hilabihan nga pagkamilagroso nga paagi milampos diha sa pag-angkon pag-usab.

4 Ug nahinabo nga sa diha nga si Moroni mipadala niini nga epistola ngadto sa yuta sa Zarahemla, siya misugod na usab sa paghan-ay og usa ka laraw nga siya makapanag-iya sa nahibilin nga mga gipanag-iya nga yuta ug mga dakbayan diin ang mga Lamanite miilog gikan kanila.

5 Ug nahinabo nga samtang si Moroni sa ingon mihimo og mga pagpangandam aron pagsulong batok sa mga Lamanite sa pakig-away, tan-awa, ang mga katawhan ni Nephihah, kinsa nagkatigum gikan sa dakbayan sa Moroni ug sa dakbayan sa Lehi ug sa dakbayan sa Morianton, gisulong sa mga Lamanite.

6 Oo, bisan kadto nga napugos sa paglayas gikan sa yuta sa Manti, ug gikan sa yuta nga naglibut, miabut ug nakig-uban sa mga Lamanite niini nga bahin sa yuta.

7 Ug kay ingon nga daghan kaayo, oo, ug midawat og kalig-on adlaw-adlaw, pinaagi sa kamandoan ni Ammoron sila misulong batok sa mga katawhan ni Nephihah, ug sila misugod sa pagpatay kanila uban ang hilabihan ka dako nga pagpamatay.

8 Ug ang ilang mga kasundalohan daghan kaayo nga ang nahibilin sa mga katawhan ni Nephihah napugos sa paglayas gikan kanila; ug sila miabut gani ug nakig-uban sa kasundalohan ni Moroni.

9 Ug karon ingon sa gituohan ni Moroni nga kinahanglan adunay mga tawo nga ipadala ngadto sa dakbayan sa Nephihah, aron sa pagtabang sa mga katawhan sa pagpanalipod niana nga dakbayan, ug nasayud nga labaw pa ka sayon ang pagpanalipod sa dakbayan gikan sa pagkahulog ngadto sa mga kamot sa mga Lamanite kay sa pagkuha pag-usab niini gikan kanila, siya mituo nga sila makapanalipod sa kasayon niana nga dakbayan.

10 Busa siya mihupot sa tanan niya nga mga kasundalohan aron sa pagpanalipod niadto nga mga dapit diin siya nakabawi pag-usab.

11 Ug karon, sa diha nga si Moroni nakakita nga ang dakbayan sa Nephihah napildi siya masulub-on kaayo, ug misugod sa pagduha-duha, tungod sa pagkadautan sa mga katawhan, kon sila dili ba mahulog ngadto sa mga kamot sa ilang mga kaigsoonan.

12 Karon kini mao ang nahitabo sa tanan niya nga labaw nga mga kapitan. Sila nagduha-duha ug nahibulong usab tungod sa pagkadautan sa mga katawhan, ug kini tungod sa kalampusan sa mga Lamanite ibabaw kanila.

13 Ug nahinabo nga si Moroni nasuko sa panggamhanan, tungod sa ilang awalay pagtagad mahitungod sa kagawasan sa ilang nasud.