Alma 42
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 42

Ang pagka-mortal mao ang panahon sa pagsulay aron sa paghatag og kahigayunan sa tawo sa paghinulsol ug pag-alagad sa Dios—Ang Pagkapukan nagdala sa temporal ug espirituhanon nga kamatayon sa tanan nga mga katawhan—Ang katubsanan moabut pinaagi sa paghinulsol—Ang Dios sa iyang kaugalingon mitubos alang sa mga sala sa kalibutan—Ang kalooy alang niadto nga maghinulsol—Tanan ug uban pa ubos sa kaangayan sa Dios—Ang kalooy modangat tungod sa Pag-ula—Kadto lamang tinuod nga mahinulsulon ang maluwas. Mga 74 B.C.

1 Ug karon, akong anak, ako nakasabut nga ingon og aduna pay nakahasol sa imong hunahuna, diin ikaw dili makasabut—diin mahitungod sa akaangayan sa Dios diha sa pagsilot sa makasasala; kay ikaw misulay sa pagtuo nga kini dili makiangayon nga ang makasasala kinahanglan itugyan ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkauyamot.

2 Karon tan-awa, akong anak, ako mopasabut niini nga butang nganha kanimo. Kay tan-awa, human ang Ginoong Dios amihingilin sa atong unang mga ginikanan gikan sa tanaman sa bEden, aron sa pagtikad sa yuta, gikan diin sila gikuha—oo, siya mikuha sa lalaki, ug siya mibutang sa silangan nga dapit sa tanaman sa Eden, usa ka ckerubim, ug usa ka nagdilaab nga espada nga diin nagtuyok sa matag padulnganan, sa pagbantay sa dkahoy sa kinabuhi—

3 Karon, kita nakasabut nga ang lalaki mahimo ingon nga Dios, nasayud sa maayo ug sa dautan; ug tingali unya og siya mokab-ut sa iyang kamot, ug mokuha usab sa kahoy sa kinabuhi, ug mokaon ug mabuhi sa kahangturan, ang Ginoong Dios mibutang sa kerubim ug sa nagdilaab nga espada, nga siya dili mokaon sa bunga—

4 Ug sa ingon kita nakasabut, nga dihay usa ka panahon nga gihatag ngadto sa katawhan sa paghinulsol, oo, usa ka apanahon sa pagsulay, usa ka panahon sa paghinulsol ug pag-alagad sa Dios.

5 Kay tan-awa, kon si Adan mikuha diha-diha, ug mikaon sa kahoy sa kinabuhi, siya unta mabuhi sa kahangturan, sumala sa pulong sa Dios, walay higayon sa paghinulsol; oo, ug usab ang pulong sa Dios mahimo unta nga walay kapuslanan, ug ang mahinungdanon nga laraw sa kaluwasan mahimo unta nga makawang.

6 Apan tan-awa, kini gikatakda ngadto sa katawhan nga amamatay—busa, samtang sila gipahimulag gikan sa kahoy sa kinabuhi sila kinahanglan ipahimulag gikan sa ibabaw sa yuta—ug ang katawhan mahimo nga saag sa kahangturan, oo, sila mahimo nga bmakasasala nga mga katawhan.

7 Ug karon, ikaw nakasabut pinaagi niini nga ang atong unang mga ginikanan anahimulag sa temporal ug espirituhanon nga paagi gikan sa atubangan sa Ginoo; ug sa ingon kita nakasabut nga sila nahimo nga ubos sa pagsunod sa ilang kaugalingon nga bkabubut-on.

8 Karon tan-awa, dili kinahanglan nga ang tawo bawion gikan niini nga temporal nga kamatayon, kay kana moguba sa mahinungdanon nga alaraw sa kalipay.

9 Busa, ingon nga ang kalag dili mamatay, ug ang apagkapukan midala diha sa tanan nga katawhan sa usa ka espirituhanon nga kamatayon ingon usab sa usa ka temporal, nga mao, nga sila gipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo, kini kinahanglan nga ang katawhan pagabawion gikan niini nga espirituhanon nga kamatayon.

10 Busa, ingon nga sila nahimo nga akalibutanon, mahilayon, ug yawan-on, pinaagi sa bkinaiyahan, kini nga ckahimtang sa pagsulay nahimo nga usa ka kahimtang alang kanila sa pag-andam; kini nahimo nga usa ka pagpangandam nga kahimtang.

11 Ug karon hinumdumi, akong anak, kon dili pa sa laraw sa katubsanan, (dili kini ilabut) diha-diha nga sila mamatay ang ilang mga kalag mahimo nga mga auyamot, ingon nga gipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo.

12 Ug karon, walay paagi sa pagbawi sa mga tawo gikan niini nga kahimtang sa pagkapukan, diin ang tawo midala nganha sa iyang kaugalingon tungod sa iyang kaugalingon nga pagkamasinupakon;

13 Busa, sumala sa kaangayan, ang alaraw sa katubsanan dili mapadangat, gawas lamang sa mga gikasabutan nga bpaghinulsol sa mga tawo dinhi niini nga kahimtang sa pagsulay, oo, kini nga kahimtang sa pagsulay; kay gawas niini nga mga gikasabutan, ang kalooy walay mahimo gawas sa pagguba sa buhat sa kaangayan. Karon ang buhat sa kaangayan dili maguba; kon mao, ang Dios cmohunong sa pagka-Dios.

14 Ug sa ingon kita makasabut nga ang tanan nga mga katawhan amapukan, ug sila anaa ubos sa gahum sa bkaangayan; oo, ang kaangayan sa Dios, nga maghatud kanila sa kahangturan nga pahimulag gikan sa iyang atubangan.

15 Ug karon, ang laraw sa kalooy dili mapadangat gawas nga usa ka pag-ula kinahanglan pagahimoon; busa ang Dios sa iyang kaugalingon amiula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan, aron pagpadangat sa laraw sa bkalooy, pagtagbaw sa mga gipangayo sa ckaangayan, nga ang Dios unta mahimo nga usa ka dmahingpit, makiangayon nga Dios, ug usa ka maloloy-on nga Dios usab.

16 Karon, ang paghinulsol dili modangat ngadto sa mga tawo gawas kon adunay silot, diin usab awalay katapusan ingon sa kinabuhi sa kalag nga kinahanglan maingon, gipauban tugbang niana nga laraw sa kalipay, diin ingon ka walay katapusan usab sa kinabuhi sa kalag.

17 Karon, unsaon sa katawhan paghinulsol gawas nga siya amagpakasala? Unsaon niya pagpakasala kon walay bbalaod? Unsaon pagkaadunay balaod kon walay usa ka pagsilot?

18 Karon, dihay usa ka silot nga gipauban, ug usa ka makiangayon nga balaod gihatag, diin midala og pagbasol sa atanlag ngadto sa katawhan.

19 Karon, kon wala pay balaod nga gihatag—kon ang usa ka tawo amakabuno siya kinahanglan nga mamatay—siya mahadlok ba nga mamatay kon siya gayud makabuno?

20 Ug usab, kon wala pay balaod nga gihatag batok sa sala ang mga tawo dili mahadlok sa pagpakasala.

21 Ug kon awala pay balaod nga gihatag, kon ang mga tawo makasala unsa ang mahimo sa kaangayan, o sa kalooy, kay sila walay pag-angkon diha sa binuhat?

22 Apan adunay balaod nga gihatag, ug silot nga gipauban, ug apaghinulsol gitugutan; diin nga paghinulsol, ang kalooy miangkon; kon dili pa, ang kaangayan moangkon sa binuhat ug mopatuman sa balaod, ug ang balaod mopahamtang sa silot; kay kon dili, ang mga buhat sa kaangayan maguba, ug ang Dios mohunong sa pagka-Dios.

23 Apan ang Dios dili mohunong sa pagka-Dios, ug ang akalooy moangkon sa mahinulsulon, ug ang kalooy modangat tungod sa bpag-ula; ug ang pag-ula magdala sa kahimoan sa cpagkabanhaw sa patay; ug ang pagkabanhaw sa patay magdala dpagbalik sa mga tawo ngadto sa atubangan sa Dios; ug sa ingon sila ipahiuli sa iyang atubangan, aron epagahukman sumala sa ilang mga buhat, sumala sa balaod ug sa kaangayan.

24 Kay tan-awa, ang kaangayan mopatuman sa tanan niya nga mga gipangayo, ug usab ang kalooy moangkon sa tanan diin iyang kaugalingon; ug sa ingon, walay lain kon dili ang tinuod nga mahinulsulon mao ang maluwas.

25 Unsa, ikaw nagtuo ba nga ang kalooy mohikaw sa akaangayan? Ako moingon nganha kanimo, Dili; bisan usa ka tipik. Kon mao, ang Dios mohunong sa pagka-Dios.

26 Ug sa ingon ang Dios mopadangat sa iyang mahinungdanon ug walay katapusan nga mga akatuyoan, diin giandam bgikan sa katukuran sa kalibutan. Ug sa ingon modangat ang kaluwasan ug ang katubsanan sa mga tawo, ug usab ang ilang pagkalaglag ug pagkauyamot.

27 Busa, O akong anak, abisan kinsa ang moduol mahimo nga moduol ug moinom sa tubig sa kinabuhi nga gawasnon; ug bisan kinsa ang dili moduol ang mao dili pugson sa pagpaduol; apan sa katapusan nga adlaw kini bipahiuli ngadto kaniya sumala sa iyang mga cbuhat.

28 Kon siya nagtinguha sa pagbuhat sa adautan, ug wala makahinulsol sa iyang mga adlaw, tan-awa, ang dautan pagahimoon ngadto kaniya, sumala sa pagpahiuli sa Dios.

29 Ug karon, akong anak, ako nagtinguha nga ikaw kinahanglan dili motugot niini nga mga butang nga mohasol pa kanimo, ug himoa nga ang imong mga sala mosamok kanimo, uban niana nga paghasol diin modala kanimo ngadto sa paghinulsol.

30 O akong anak, ako nagtinguha nga ikaw dili na molimud sa kaangayan sa Dios. Ayaw paningkamot sa pagpamalibad sa imong kaugalingon sa kinagamyan nga bahin tungod sa imong mga sala, pinaagi sa paglimud sa kaangayan sa Dios; apan pasagdi ang kaangayan sa Dios, ug ang iyang kalooy, ug ang iyang pagkamainantuson nga adunay hingpit nga luna diha sa imong kasingkasing; ug himoa nga modala kanimo ngadto sa abug sa apagpaubos.

31 Ug karon, O akong anak, ikaw tinawag sa Dios sa pagsangyaw sa pulong ngadto niini nga mga katawhan. Ug karon, akong anak, lakaw sa imong dalan, ipadayag ang pulong uban ang kamatuoran ug kaligdong, nga ikaw makahimo sa pagdala og mga kalag ngadto sa paghinulsol, nga ang mahinungdanon nga laraw sa kalooy mahimo nga adunay pag-angkon diha kanila. Ug hinaut nga ang Dios motugyan nganha kanimo gani sumala sa akong mga pulong. Amen.