Alma 4
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 4

Si Alma mibunyag sa kaliboan ka mga kinabig—Kadautan misulod sa Simbahan, ug ang pag-uswag sa Simbahan nasumpo—Si Nephihah natudlo nga labaw nga maghuhukom—Si Alma, ingon nga halangdon nga pari, naggugol sa iyang kaugalingon ngadto sa pagpangalagad. Mga 86–83 B.C.

1 Karon nahinabo nga diha sa ikaunom nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, walay mga panaglalis ni mga gubat diha sa ayuta sa Zarahemla;

2 Apan ang mga katawhan gisakit, oo, hilabihan nga kasakit tungod sa apagkawala sa ilang mga kaigsoonan, ug usab tungod sa pagkawala sa ilang mga panon ug mga kahayopan, ug usab tungod sa pagkawala sa ilang mga kaumahan sa lugas, diin gitunob-tunoban ug gilaglag sa mga Lamanite.

3 Ug hilabihan ang ilang mga kasakit nga ang matag kalag adunay hinungdan nga magbangutan; ug sila mituo nga kini mao ang mga paghukom sa Dios nga gipadala nganha kanila tungod sa ilang mga pagkadautan ug sa ilang mga pagkasalawayon; busa sila nahigmata sa usa ka panumduman sa ilang katungdanan.

4 Ug sila misugod sa pagtukod sa simbahan sa labaw nga hingpit; oo, ug daghan ang agibunyagan diha sa mga tubig sa Sidon ug nasakop ngadto sa simbahan sa Dios; oo, sila gibunyagan pinaagi sa kamot ni Alma, kinsa gi-orden nga usa ka bhalangdon nga pari ibabaw sa mga katawhan sa simbahan, pinaagi sa kamot sa iyang amahan nga si Alma.

5 Ug nahinabo nga sa ikapito nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom dihay mga tulo ka libo ug lima ka gatus ka mga tawo nga mitipon sa ilang mga kaugalingon ngadto sa asimbahan sa Dios ug gibunyagan. Ug sa ingon natapos ang ikapito nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi; ug dihay nagpadayon nga kalinaw sa tanan nga panahon.

6 Ug nahinabo nga sa ikawalo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, nga ang mga katawhan sa simbahan misugod sa pagkamapagarbuhon, tungod sa ilang naghingapin nga akatigayunan, ug sa ilang mga bmaanindot nga sida nga panapton, ug sa ilang mga maanindot nga pagkalubid nga panapton, ug tungod sa ilang daghan nga mga panon ug mga kahayopan, ug sa ilang mga bulawan ug mga pilak, ug tanan nga matang sa mahalon nga mga butang, diin sila nakabaton pinaagi sa ilang kakugi; ug tanan niini nga mga butang sila gibayaw sa garbo sa ilang mga mata, kay sila misugod sa pagsul-ob og mga mahalon kaayo nga mga saput.

7 Karon kini mao ang hinungdan sa dako nga kasakit ni Alma, oo, ug sa daghan nga mga katawhan kinsa si Alma amitudlo nga mga magtutudlo, ug mga pari, ug mga anciano ibabaw sa simbahan; oo, daghan kanila naguol kaayo tungod sa mga pagkadautan diin sila nakakita nga misugod diha taliwala sa ilang mga katawhan.

8 Kay sila nakakita ug nakatan-aw uban sa dako nga kasubo nga ang mga katawhan sa simbahan misugod sa pagkabayaw sa agarbo sa ilang mga mata, ug nagpahimutang sa ilang mga kasingkasing diha sa mga katigayunan ug diha sa kawang nga mga butang sa kalibutan, nga sila misugod sa pagkamabiay-biayon, ang usa ngadto sa lain, ug sila misugod sa pagpanggukod niadto nga bdili motuo sumala sa ilang kaugalingon nga kabubut-on ug kahimuot.

9 Ug sa ingon, dinhi sa ikawalo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom, dihay misugod nga mga dagko nga apanaglalis taliwala sa mga katawhan sa simbahan; oo, dihay mga bkasilag, ug panagbangi, ug dautan og tuyo, ug mga panggukod, ug garbo, hangtud gani sa pagpalabaw sa garbo niadto kinsa dili sakop sa simbahan sa Dios.

10 Ug sa ingon natapos ang ikawalo nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom; ug ang pagkadautan sa simbahan nahimo nga usa ka dako nga babag niadto kinsa wala mahisakop sa simbahan; ug sa ingon ang simbahan misugod sa pagkapakyas sa iyang pag-uswag.

11 Ug nahinabo sa pagsugod sa ikasiyam nga tuig, si Alma nakakita sa pagkadautan sa simbahan, ug siya nakakita usab nga ang apanig-ingnan sa simbahan misugod sa pagdala niadto kinsa dili mga matuohon gikan sa usa ka tipik sa kadautan ngadto sa lain, sa ingon nagdala sa kalaglagan sa mga katawhan.

12 Oo, siya nakakita sa hilabihan ka dako nga pagkadili managsama sa kahimtang taliwala sa mga katawhan, ang uban nagpataas sa ilang mga kaugalingon uban sa ilang garbo, nagtamay sa uban, nagtalikod diha sa mga atimawa ug sa mga hubo ug niadto kinsa mga bgutom, ug niadto kinsa mga giuhaw, ug niadto kinsa mga masakiton ug mga gisakit.

13 Karon usa kini sa dako nga hinungdan alang sa mga pagbasol taliwala sa mga katawhan, samtang ang uban nagpaubos sa ilang mga kaugalingon, nagtabang niadto kinsa nagkinahanglan sa ilang panabang, ingon sa apaghatag sa ilang kabtangan ngadto sa mga kabus ug mga timawa, nagpakaon sa mga gigutom, ug nag-antus sa tanan nga matang sa mga bkasakit, calang kang Kristo, kinsa moanhi sumala sa espiritu sa panagna;

14 Naglantaw ngadto niana nga adlaw, busa anagbaton og usa ka kapasayloan sa ilang mga kasal-anan; ingon nga napuno sa dako nga bhingpit nga kalipay tungod sa pagkabanhaw sa mga patay, sumala sa kabubut-on ug gahum ug kaluwasan ni Jesukristo gikan sa mga gapos sa kamatayon.

15 Ug karon nahinabo nga si Alma, nga nakakita sa mga kasakit sa mga mapainubsanon nga mga sumusunod sa Dios, ug ang mga pagpanggukod diin gipahamtang diha kanila pinaagi sa nahibilin sa iyang mga katawhan, ug nga nagtan-aw sa tanan nila nga apagkadili managsama og kahimtang, misugod sa hilabihan nga pagkaguol; bisan pa niana ang Espiritu sa Ginoo wala mopakyas kaniya.

16 Ug siya mipili og usa ka maalamon nga tawo kinsa diha sa taliwala sa mga anciano sa simbahan, ug mihatag kaniya og gahum sumala sa atingog sa mga katawhan, nga siya unta makabaton og gahum aron sa paghimo og mga bbalaod sumala sa mga balaod diin gikahatag na, ug sa pagpahimutang kanila aron masunod sumala sa mga pagkadautan ug sa mga kalapasan sa mga katawhan.

17 Karon ang ngalan niini nga tawo mao si Nephihah, ug siya gitudlo nga alabaw nga maghuhukom; ug siya naglingkod sa hukmanan aron sa paghukom ug pagdumala sa mga katawhan.

18 Karon si Alma wala magtugot ngadto kaniya sa katungdanan sa pagkahalangdon nga pari ibabaw sa simbahan, apan siya mipabilin sa katungdanan sa halangdon nga pari nganha sa iyang kaugalingon; apan siya mitugyan sa hukmanan ngadto kang Nephihah.

19 Ug kini siya mibuhat nga siya sa iyang akaugalingon makig-uban taliwala sa iyang mga katawhan, o taliwala sa mga katawhan ni Nephi, nga sila unta mosangyaw sa bpulong sa Dios ngadto kanila, sa cpagkutaw nga dmahinumdom sa ilang katungdanan, ug nga sila unta mapakunhod, pinaagi sa pulong sa Dios, sa tanan nga garbo ug pagkamaliputon ug sa tanan nga mga panaglalis diin anaa taliwala sa iyang mga katawhan, wala makakita og paagi nga siya unta makapausab kanila gawas kini sa paghatag sa lunsay nga epagpamatuod batok kanila.

20 Ug sa ingon sa pagsugod sa ikasiyam nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi, si Alma mitugyan sa hukmanan ngadto kang aNephihah, ug mihalad sa iyang kaugalingon sa kinatibuk-an ngadto sa bhalangdon nga pagkapari sa balaan nga kapunongan sa Dios, sa pagpamatuod sa pulong, sumala sa espiritu sa pagpadayag ug pagpanagna.