Alma 28
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 28

Ang mga Lamanite nabuntog sa usa ka makalilisang nga panag-away—Mga napulo ka kaliboan ang nangamatay—Mga dautan gitugyan ngadto sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga pagkaalaot; mga matarung makaangkon og walay katapusan nga kalipay. Mga 77–76 B.C.

1 Ug karon nahinabo nga human ang mga katawhan ni Ammon mahiluna sa yuta sa Jershon, ug usa ka simbahan usab gitukod sa yuta sa aJershon, ug ang mga kasundalohan sa mga Nephite gilibut sa yuta sa Jershon, oo, sa tanan nga mga utlanan libut sa yuta sa Zarahemla; tan-awa ang mga kasundalohan sa mga Lamanite misunod sa ilang mga kaigsoonan ngadto sa kamingawan.

2 Ug sa ingon dihay usa ka makalilisang nga panag-away; oo, bisan ingon sa usa nga wala pa mahibaloi taliwala sa tanan nga mga katawhan diha sa yuta gikan sa panahon nga si Lehi mibiya sa Jerusalem; oo, ug napulo ka kaliboan sa mga Lamanite ang gipamatay ug nagkatibulaag sa layo nga dapit.

3 Oo, ug usab dihay usa ka makalilisang nga kamatay taliwala sa mga katawhan ni Nephi; bisan pa niana, ang mga Lamanite agiabug ug nagkatibulaag, ug ang mga katawhan ni Nephi mibalik pag-usab ngadto sa ilang yuta.

4 Ug karon kini mao ang panahon nga dihay dako nga pagbangutan ug kagul-anan nga nadungog sa tibuok yuta, taliwala sa tanan nga mga katawhan sa Nephi—

5 Oo, ang bakho sa mga biyuda nga nagbangutan alang sa ilang mga bana, ug usab sa mga amahan nga nagbangutan alang sa ilang anak nga mga lalaki, ug ang anak nga babaye alang sa igsoon nga lalaki, oo, ang igsoon nga lalaki alang sa amahan; ug sa ingon ang bakho sa nagbangutan nadungog taliwala kanilang tanan, nagbangutan alang sa ilang mga kaliwatan nga gipamatay.

6 Ug karon sa pagkatinuod kini usa ka masulub-on nga adlaw; oo, usa ka panahon nga mahinuklugon, ug usa ka panahon sa daghan nga apagpuasa ug pag-ampo.

7 Ug sa ingon natapos ang ikanapulo ug lima nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom ibabaw sa mga katawhan ni Nephi;

8 Ug kini mao ang asoy ni Ammon ug sa iyang mga kaigsoonan, ang ilang mga pagpanaw sa yuta sa Nephi, ang ilang mga pag-antus diha sa yuta, ang ilang mga kasubo, ug ang ilang mga kasakit, ug ang ilang adili matukib nga hingpit nga kalipay, ug ang pagdawat og kahilwasan sa mga kaigsoonan diha sa yuta sa Jershon. Ug karon hinaut nga ang Ginoo, ang Manunubos sa tanan nga mga tawo, mopanalangin sa ilang mga kalag sa kahangturan.

9 Ug kini mao ang asoy sa mga gubat ug mga panagbingkil taliwala sa mga Nephite, ug usab ang mga gubat tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite; ug ang ikanapulo ug lima nga tuig sa pagmando sa mga maghuhukom natapos.

10 Ug gikan sa unang tuig hangtud sa ikanapulo ug lima nakapahinabo sa pagkalaglag sa daghan nga mga kaliboan nga mga kinabuhi; oo, kini nakapahinabo sa usa ka makahahadlok nga talan-awon sa pagpaagas sa dugo.

11 Ug ang mga lawas sa daghan nga mga kaliboan gilubong sa yuta, samtang ang mga lawas sa daghan nga mga kaliboan anadunot nga nagtipun-og diha sa ibabaw sa yuta; oo, ug daghan nga mga kaliboan ang bnagbangutan alang sa pagkawala sa ilang mga kaliwatan, tungod kay sila adunay katarungan nga mahadlok, sumala sa mga saad sa Ginoo, nga sila itugyan ngadto sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga pagkaalaot.

12 Samtang daghan sa mga kaliboan sa uban nga sa tinuod nagbangutan tungod sa pagkamatay sa ilang mga kaliwatan, apan sila nalipay ug naghimaya sa paglaum, ug gani nasayud, sumala sa mga asaad sa Ginoo, nga sila pagabanhawon aron mopuyo diha sa tuo nga kamot sa Dios, sa usa ka kahimtang sa walay katapusan nga kalipay.

13 Ug sa ingon kita nakasabut unsa ka dako ang pagkadili amanagsama sa tawo tungod sa sala ug kalapasan, ug ang gahum sa yawa, nga moabut pinaagi sa maliputon nga mga blaraw nga siya gimugna aron sa paglaang sa mga kasingkasing sa mga tawo.

14 Ug sa ingon kita nakasabut sa madasigon nga tawag sa kakugi sa mga tawo nga maghago sa mga aubasan sa Ginoo; ug sa ingon kita nakasabut sa dako nga katarungan sa kasubo, ug usab sa paglipay—kasubo tungod sa kamatayon ug kalaglagan taliwala sa mga tawo, ug hingpit nga kalipay tungod sa bkahayag ni Kristo ngadto sa kinabuhi.