Alma 60
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 60

Si Moroni nagmulo ngadto kang Pahoran sa walay pagtagad sa panggamhanan sa mga kasundalohan—Ang Ginoo mitugot nga ang mga matarung mamatay—Mga Nephite kinahanglan mogamit sa tanan nila nga gahum ug pamaagi sa pagluwas sa ilang mga kaugalingon gikan sa ilang mga kaaway—Si Moroni mihulga sa pagpakig-away batok sa panggamhanan gawas kon ang hinabang ihatag ngadto sa iyang mga kasundalohan. Mga 62 B.C.

1 Ug nahinabo nga siya misulat pag-usab ngadto sa gobernador sa yuta, kinsa mao si Pahoran, ug kini mao ang mga pulong diin siya misulat, nag-ingon: Tan-awa, ako mopatunong niining akong epistola ngadto kang Pahoran, sa dakbayan sa Zarahemla, kinsa mao ang alabaw nga maghuhukom ug ang gobernador sa tibuok yuta, ug usab ngadto sa tanan kinsa napili pinaagi niini nga mga katawhan aron sa pagdumala ug pagdala sa mga kalihokan niini nga gubat.

2 Kay tan-awa, ako ingon og adunay ikasulti ngadto kanila pinaagi sa panghimaraut; kay tan-awa, kamo sa inyong mga kaugalingon nasayud nga kamo napili aron sa pagtigum og mga tawo, ug mosangkap kanila uban sa mga espada, uban sa mga sundang ug tanan nga matang sa mga hinagiban sa gubat sa matag matang, ug makiggubat batok sa mga Lamanite, sa bisan diin nga mga bahin nga sila mosulong sa atong yuta.

3 Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga ang akong kaugalingon, ug usab ang akong mga tawo, ug usab si Helaman ug ang iyang mga tawo, nag-antus sa hilabihan ka dako nga mga pag-antus; oo, gani sa kagutom, kauhaw, ug kakapoy, ug sa tanan nga matang sa mga kasakit sa bisan unsa nga matang.

4 Apan tan-awa, kon kini mao lamang ang tanan nga kami nag-antus kami dili unta magbagulbol ni magmulo.

5 Apan tan-awa, daghan kaayo ang pagpamatay taliwala sa atong mga katawhan; oo, liboan ang napukan pinaagi sa espada, samtang kini dili unta mao ang mahitabo kon ikaw mihatag pa ngadto sa among mga kasundalohan og igo nga kalig-on ug panabang alang kanila. Oo, dako kaayo ang inyong walay pagtagad ngari kanamo.

6 Ug karon tan-awa, kami buot masayud sa hinungdan niining dako nga walay pagtagad; oo, kami nagtinguha nga masayud sa hinungdan sa inyong pagkawalay paghunahuna.

7 Kamo ba makahunahuna sa paglingkod sa inyong mga trono diha sa kahimtang sa walay pagtagad sa uban, samtang ang inyong mga kaaway nagpakaylap sa buhat sa kamatayon libut kaninyo? Oo, samtang sila nagbuno sa mga kaliboan sa inyong mga kaigsoonan—

8 Oo, bisan sila kinsa naghangad nganha kaninyo alang sa pagpanalipod, oo, mibutang kaninyo sa usa ka kahimtang nga kamo unta makatabang kanila, oo, kamo unta makapadala og mga kasundalohan ngadto kanila, nga makapalig-on kanila, ug makaluwas og mga kaliboan kanila gikan sa pagkapukan pinaagi sa mga espada.

9 Apan tan-awa, kini dili mao ang tanan—kamo mipugong sa inyong mga tagana gikan kanila, nga sa ingon daghan ang nakig-away ug nakabsan og dugo ang ilang mga kinabuhi tungod sa ilang dako nga mga tinguha diin sila aduna alang sa kaayohan niini nga mga katawhan; oo, ug kini sila mibuhat sa diha nga sila hapit na amamatay sa kagutom, tungod sa inyong hilabihan ka dako nga walay pagtagad ngadto kanila.

10 Ug karon, akong hinigugma nga mga kaigsoonan—kay kamo angay nga higugmaon; oo, ug kamo angay unta nga mokutaw sa inyong kaugalingon sa kakugi alang sa kaayohan ug kagawasan niini nga mga katawhan; apan tan-awa, kamo wala magtagad kanila nga sa ingon ang dugo sa mga kaliboan modangat sa inyong mga ulo alang sa pagpanimalos; oo, kay nasayran ngadto sa Dios ang tanan nila nga mga pangamuyo, ug ang tanan nila nga mga pag-antus—

11 Tan-awa, kamo nagtuo ba nga kamo makalingkod sa inyong mga trono, ug tungod sa hilabihan ka maayo sa Dios kamo walay pagabuhaton ug siya moluwas kaninyo? Tan-awa, kon kini mao ang inyong pagtuo kamo nagtuo sa kawang.

12 Kamo anagtuo ba nga, tungod kay daghan kaayo sa inyong mga kaigsoonan namatay kini tungod sa ilang pagkadautan? Ako moingon nganha kaninyo, kon kini mao ang inyong pagtuo kamo nagtuo sa kawang; kay ako moingon nganha kaninyo, adunay daghan nga napukan pinaagi sa espada; ug tan-awa kini ngadto sa inyong panghimaraut;

13 Kay ang Ginoo mitugot sa mga amatarung nga mapatay nga ang iyang kaangayan ug paghukom modangat sa mga dautan; busa kamo dili magtuo nga ang mga matarung gisalikway tungod kay sila gipatay; apan tan-awa, sila mosulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo nga ilang Dios.

14 Ug karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, ako nahadlok sa hilabihan nga ang mga paghukom sa Dios modangat diha niini nga mga katawhan, tungod sa ilang hilabihan nga katapulan, oo, bisan ang katapulan sa atong panggamhanan, ug ang ilang dako nga walay pagtagad ngadto sa ilang mga kaigsoonan, oo, ngadto niadto kinsa gipamatay.

15 Kay kon dili pa tungod sa apagkadautan diin unang nagsugod diha sa atong pangulo, kita unta makasanta sa atong mga kaaway nga sila dili makaangkon og gahum ibabaw kanato.

16 Oo, kon dili pa unta sa agubat nga misulbong taliwala sa atong mga kaugalingon; oo, kon dili pa unta tungod niini nga mga tawo nga bmakihari, kinsa nakahimo og daghan nga pagpaagas sa dugo taliwala sa atong mga kaugalingon; oo, sa panahon nga kita nagkabingkil sa atong mga kaugalingon, kon kita nagkahiusa unta sa atong kusog ingon nga kita hangtud dinhi mibuhat; oo, kon dili pa unta sa tinguha sa gahum ug katungod diin kadto nga mga tawo nga makihari aduna ibabaw kanato; kon sila matinud-anon unta sa katuyoan sa atong kagawasan, ug nakighiusa uban kanato, ug misulong batok sa atong mga kaaway, kay sa mogamit sa ilang mga espada batok kanato, diin mao ang hinungdan sa daghan nga pagpaagas sa dugo taliwala sa atong mga kaugalingon; oo, kon kita misulong batok kanila diha sa kusog sa Ginoo, kita unta makapatibulaag sa atong mga kaaway, kay kini unta mahimo, sumala sa katumanan sa iyang pulong.

17 Apan tan-awa, karon ang mga Lamanite mosulong nganhi kanato, manag-iya sa atong mga yuta, ug sila mibuno sa atong mga katawhan uban sa espada, oo, ang atong mga babaye ug ang atong mga anak, ug usab midagit kanila nga mga bihag, naghimo kanila sa pagpaantus sa tanan nga matang sa mga kasakit, ug kini tungod sa hilabihan nga pagkadautan niadto kinsa mga nagtinguha sa gahum ug katungod, oo, bisan kadto nga mga tawo nga makihari.

18 Apan ngano nga ako magsulti og daghan mahitungod niini nga mga butang? Kay kami wala masayud apan nga kamo sa inyong mga kaugalingon nagtinguha og katungod. Wala kami masayud apan nga kamo mga maluibon sa inyong nasud.

19 O mao ba nga kamo wala magtagad kanamo tungod kay kamo anaa sa kinapusoran sa atong nasud ug kamo gialirongan sa mga panalipod, nga kamo wala mohimo sa pagpadala og pagkaon ngari kanamo, ug usab sa mga tawo aron sa paglig-on sa atong mga kasundalohan?

20 Nakalimot ba kamo sa mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios? Oo, nakalimot ba kamo sa pagkabihag sa atong mga amahan? Nakalimot ba kamo sa daghan nga higayon nga kita naluwas gikan sa mga kamot sa atong mga kaaway?

21 O kamo nagtuo ba nga ang Ginoo moluwas gihapon kanato, samtang kita maglingkod sa atong mga trono ug dili magpahimulos sa mga pamaagi diin ang Ginoo mihatag alang kanato?

22 Oo, kamo maglingkod ba sa katapul samtang kamo giliyokan uban sa kaliboan niadto, oo, ug napulo ka mga kaliboan, kinsa usab milingkod sa katapul, samtang adunay mga kaliboan nga naglibut sa mga utlanan sa yuta kinsa nangapukan sa espada, oo, samaran ug nawad-an og dugo?

23 Nagtuo ba kamo nga ang Dios motan-aw diha kaninyo ingon og mga walay kasaypanan samtang kamo naglingkod nga wala maglihok ug nagtan-aw niini nga mga butang? Tan-awa ako moingon nganha kaninyo, Dili. Karon ako manghinaut nga kamo kinahanglan mohinumdom nga ang Dios miingon nga ang asulod sa sudlanan mao ang limpyohan pag-una, ug dayon ang gawas sa sudlanan limpyohan usab.

24 Ug karon, gawas kon kamo maghinulsol niana diin kamo mibuhat, ug mosugod sa pagkamabuhaton, ug mopadala og mga pagkaon ug mga tawo ngari kanamo, ug usab ngadto kang Helaman, nga siya makapanalipod niadto nga mga dapit sa atong nasud diin siya nakabawi pag-usab, ug nga kita makabawi pag-usab sa nahibilin sa atong mga ginsakupan nga yuta niini nga mga dapit, tan-awa kini angay nga kita dili na makigbingkil uban sa mga Lamanite hangtud nga kita molimpyo una sa atong sulod sa sudlanan, oo, bisan ang halangdon nga pangulo sa atong panggamhanan.

25 Ug gawas kon ikaw motugot sa akong epistola, ug mogula ug mopakita ngari kanako sa usa ka tinuod nga aespiritu sa kagawasan, ug maningkamot sa paglig-on ug pagpanalipod sa atong mga kasundalohan, ug mohatag ngadto kanila og pagkaon alang sa ilang hinabang, tan-awa ako mobilin og usa ka bahin sa akong mga gawasnon nga mga tawo sa pagpanalipod niini nga dapit sa atong yuta, ug ako mobilin sa kusog ug sa mga panalangin sa Dios ngadto kanila, walay lain nga gahum nga makapalihok batok kanila—

26 Ug kini tungod sa ilang hilabihan nga kahugot nga pagtuo, ug sa ilang pailub diha sa ilang mga kalisdanan—

27 Ug ako moduaw nganha kaninyo, ug kon aduna taliwala kaninyo nga may tinguha sa kagawasan, oo, bisan kon adunay tipik sa kagawasan nga nagpabilin, tan-awa ako mokutaw og mga panggubot diha kaninyo, gani hangtud kadto kinsa adunay mga tinguha sa pagpahimulos og gahum ug pagtugot mahimo nga mahanaw.

28 Oo, tan-awa ako dili mahadlok sa inyong gahum ni sa inyong pagtugot, apan sa akong aDios ako mahadlok; ug sumala sa iyang mga sugo nga ako mogamit sa akong espada aron sa pagpanalipod sa kalihokan sa akong nasud, ug kini tungod sa inyong pagkadautan nga kita nag-antus og dako nga kapildihan.

29 Tan-awa kini panahon na, oo, ang panahon ania na, nga gawas kon kamo manlimbasug sa inyong mga kaugalingon diha sa pagpanalipod sa inyong nasud ug sa inyong gagmay nga mga bata, ang aespada sa kaangayan magbitay ibabaw kaninyo; oo, ug kini mahulog diha kaninyo ug moduaw kaninyo gani ngadto sa inyong hingpit nga kalaglagan.

30 Tan-awa, ako naghulat og hinabang gikan kaninyo; ug, gawas kon kamo moalagad ngadto sa among kahupayan, tan-awa, ako moduol nganha kaninyo, bisan diha sa yuta sa Zarahemla, ug motigbas kaninyo sa espada, nga sa ingon kamo wala nay gahum sa pagpugong sa kauswagan niini nga mga katawhan diha sa kalihokan sa among kagawasan.

31 Kay tan-awa, ang Ginoo dili motugot nga kamo mabuhi ug mag-anam kalig-on diha sa inyong mga kadautan aron sa paglaglag sa iyang matarung nga mga katawhan.

32 Tan-awa, kamo nagtuo ba nga ang Ginoo mopasaylo kaninyo ug mogula diha sa paghukom batok sa mga Lamanite, nga kini mao man ang tradisyon sa ilang mga amahan nga mao ang nakaingon sa ilang pagdumot, oo, ug kini misamot pinaagi niadto kinsa mibiya gikan kanamo, samtang ang inyong kadautan nahimo tungod sa inyong gugma sa himaya ug sa kawang nga mga butang sa kalibutan?

33 Kamo nasayud nga kamo nakalapas sa mga balaod sa Dios, ug kamo nasayud nga kamo miyatak kanila ilawom sa inyong mga tiil. Tan-awa, ang Ginoo miingon ngari kanako: Kon kadto kinsa kamo mitudlo nga inyong mga gobernador dili mohinulsol sa ilang mga sala ug mga kadautan, kamo mosulong sa pakig-away batok kanila.

34 Ug karon tan-awa, ako, si Moroni, mapugos, sumala sa pakigsaad nga ako mihimo sa paghupot sa mga sugo sa akong Dios; busa ako manghinaut nga kamo kinahanglan mosunod sa pulong sa Dios, ug mopadala sa labing dali ngari kanako sa inyong mga tagana ug sa inyong mga tawo, ug usab ngadto kang Helaman.

35 Ug tan-awa, kon kamo dili mobuhat niini ako moduol kaninyo sa labing dali; kay tan-awa, ang Dios dili motugot nga kami mamatay sa kagutom; busa siya mohatag ngari kanamo sa inyong mga pagkaon, bisan kon kini pinaagi sa espada. Karon tan-awa nga kamo motuman sa pulong sa Dios.

36 Tan-awa, ako si Moroni, ang inyong labaw nga kapitan. Ako wala magtinguha og gahum, apan sa pagtapos niini. Ako wala amagtinguha og pagtahud sa kalibutan, apan sa kahimayaan sa akong Dios, ug sa kagawasan ug kaayohan sa akong nasud. Ug sa ingon ako motapos sa akong epistola.