Alma 20
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 20

Ang Ginoo mipadala kang Ammon ngadto sa Middoni aron pagluwas sa iyang binilanggo nga mga kaigsoonan—Si Ammon ug si Lamoni nagkakita og ang amahan ni Lamoni, kinsa mao ang hari sa tibuok yuta—Si Ammon mipugos sa tigulang nga hari sa pagtugot sa pagbuhi sa iyang mga kaigsoonan. Mga 90 B.C.

1 Ug nahinabo nga sa diha nga sila nakatukod og usa ka simbahan diha niana nga yuta, nga si hari Lamoni nagtinguha nga si Ammon mokuyog kaniya ngadto sa yuta sa Nephi, nga siya unta mopakita kaniya ngadto sa iyang amahan.

2 Ug ang tingog sa Ginoo miabut nganha kang Ammon, nag-ingon: Dili ikaw moadto sa yuta sa Nephi, kay tan-awa, ang hari nagtinguha sa imong kinabuhi; apan ikaw moadto sa yuta sa Middoni; kay tan-awa, ang imong igsoon nga lalaki si Aaron, ug usab si Muloki ug si Ammah anaa sa bilanggoan.

3 Karon nahinabo nga si Ammon nakadungog niini, siya miingon ngadto kang Lamoni: Tan-awa, ang akong igsoon nga lalaki ug mga kaigsoonan anaa sa bilanggoan sa Middoni, ug ako moadto nga ako makahimo sa pagluwas kanila.

4 Karon si Lamoni miingon ngadto kang Ammon: Ako nasayud, diha sa agahum sa Ginoo ikaw makahimo sa tanan niini nga mga butang. Apan tan-awa, ako mokuyog kanimo ngadto sa yuta sa Middoni; kay ang hari sa yuta sa Middoni, kansang ngalan mao si Antiomno, usa ka higala ngari kanako; busa ako moadto sa yuta sa Middoni, nga ako mahimo nga moulog-ulog sa hari sa yuta, ug siya mobuhi sa imong mga kaigsoonan gikan sa bbilanggoan. Karon si Lamoni miingon ngadto kaniya: Kinsa ang nagsulti kanimo nga ang imong mga kaigsoonan anaa sa bilanggoan?

5 Ug si Ammon miingon ngadto kaniya: Walay usa nga nagsulti kanako, gawas sa Dios; ug siya miingon ngari kanako—Lakaw ug luwasa ang imong mga kaigsoonan, kay sila anaa sa bilanggoan sa yuta diha sa Middoni.

6 Karon sa diha nga si Lamoni nakadungog niini siya nagsugo nga ang iyang mga sulugoon kinahanglan moandam sa iyang mga akabayo ug mga karwahe.

7 Ug siya miingon ngadto kang Ammon: Dali, ako mokuyog kanimo paingon ngadto sa yuta sa Middoni, ug didto ako mohangyo sa hari nga siya mobuhi sa imong mga kaigsoonan gikan sa bilanggoan.

8 Ug nahinabo nga samtang si Ammon ug si Lamoni nagpanaw didto, sila nagkakita og ang amahan ni Lamoni, kinsa mao ang hari sa atanan nga yuta.

9 Ug tan-awa, ang amahan ni Lamoni miingon ngadto kaniya: Ngano nga ikaw wala motambong sa akasaulogan nianang mahinungdanon nga adlaw sa diha nga ako mihimo og usa ka kasaulogan ngadto sa akong anak nga mga lalaki, ug ngadto sa akong mga katawhan?

10 Ug siya usab miingon: Asa ikaw padulong uban niini nga Nephite, kinsa usa sa mga anak sa usa ka abakakon?

11 Ug nahinabo nga si Lamoni misaysay ngadto kaniya kon asa siya padulong, kay siya nahadlok mopasilo kaniya.

12 Ug siya usab misulti kaniya sa tanan nga hinungdan sa iyang pagpabilin sa iyang kaugalingon nga gingharian, nga siya wala moadto ngadto sa iyang amahan sa kasaulogan diin siya miandam.

13 Ug karon sa diha nga si Lamoni nagsaysay ngadto kaniya sa tanan niini nga mga butang, tan-awa, sa iyang katingala, ang iyang amahan nasuko kaniya, ug miingon: Lamoni, ikaw moluwas niini nga mga Nephite, kinsa mao ang anak nga mga lalaki sa usa ka bakakon. Tan-awa, siya mitulis sa atong mga amahan; ug karon ang iyang mga anak usab moipon taliwala kanato nga sila makahimo, pinaagi sa ilang mga pagkamaliputon ug sa ilang mga pagpamakak, paglingla kanato, nga sila pag-usab mahimo nga motulis kanato sa atong kabtangan.

14 Karon ang amahan ni Lamoni misugo kaniya nga siya kinahanglan mopatay ni Ammon pinaagi sa espada. Ug siya usab misugo kaniya nga sila kinahanglan dili moadto sa yuta sa Middoni, apan nga siya kinahanglan mobalik uban kaniya ngadto sa yuta sa aIshmael.

15 Apan si Lamoni miingon ngadto kaniya: Ako dili mopatay ni Ammon, ni ako mobalik ngadto sa yuta sa Ishmael, apan ako moadto sa yuta sa Middoni nga ako mahimo nga mobuhi sa mga kaigsoonan ni Ammon, kay ako nasayud nga sila mga makiangayon nga mga tawo ug balaan nga mga propeta sa tinuod nga Dios.

16 Karon sa diha nga ang iyang amahan nakadungog niini nga mga pulong, siya nasuko kaniya, ug siya miibut sa iyang espada nga siya unta motigbas kaniya ngadto sa yuta.

17 Apan si Ammon mibarug ug miingon ngadto kaniya: Tan-awa, dili ikaw mopatay sa imong anak nga lalaki; bisan pa niana, amaayo pa nga siya kinahanglan mapukan kay kanimo, kay tan-awa, siya bnakahinulsol na sa iyang mga kasal-anan; apan kon ikaw ang mapukan karon nga panahon, diha sa imong kasuko, ang imong kalag dili gayud maluwas.

18 Ug usab, kini kinahanglan nga ikaw magpugong; kay kon ikaw amopatay sa imong anak, siya nga usa ka tawo nga walay sala, ang iyang dugo mangamuyo gikan sa yuta ngadto sa Ginoo nga iyang Dios, alang sa usa ka panimalos nga modangat nganha kanimo; ug tingali ikaw mawad-an sa imong bkalag.

19 Karon sa diha nga si Ammon nakasulti niini nga mga pulong ngadto kaniya, siya mitubag kaniya, nag-ingon: Ako nasayud nga kon ako mopatay sa akong anak nga lalaki, nga ako mopaagas sa dugo sa walay sala; kay ikaw ang nagtinguha sa paglaglag kaniya.

20 Ug siya mipatuy-od sa iyang kamot aron patyon si Ammon. Apan si Ammon nakasanta sa iyang mga pagtigbas, ug usab mitigbas sa iyang bukton nga siya dili makagamit niini.

21 Karon sa diha nga ang hari nakakita nga si Ammon makapatay kaniya, siya misugod sa pagpakilooy kang Ammon nga siya moluwas sa iyang kinabuhi.

22 Apan si Ammon miisa sa iyang espada, ug miingon ngadto kaniya: Tan-awa, ako motigbas kanimo gawas kon ikaw motugyan ngari kanako nga ang akong mga kaigsoonan buhian gikan sa bilanggoan.

23 Karon ang hari, nahadlok nga mawad-an sa iyang kinabuhi, miingon: Kon ikaw moluwas kanako ako motugyan nganha kanimo bisan unsa ang imong pangayoon, bisan ang katunga sa akong gingharian.

24 Karon sa diha nga si Ammon nakakita nga siya nakahimo diha sa tigulang nga hari sumala sa iyang tinguha, siya miingon ngadto kaniya: Kon ikaw motugyan nga ang akong mga kaigsoonan mahimo nga buhian gikan sa bilanggoan, ug usab nga si Lamoni makapadayon sa pagpanag-iya sa iyang gingharian, ug nga ikaw dili masilo kaniya, apan motugot nga siya mahimo nga mobuhat sumala sa iyang kaugalingon nga mga tinguha sa abisan unsa nga butang nga siya makahunahuna, niana ako moluwas kanimo; kay kon dili ako motigbas kanimo ngadto sa yuta.

25 Karon sa diha nga si Ammon nakasulti niini nga mga pulong, ang hari misugod sa pagkalipay tungod sa iyang kinabuhi.

26 Ug sa diha nga siya nakakita nga si Ammon walay tinguha sa pagpatay kaniya, ug sa diha nga siya, usab nakakita sa dako nga gugma nga siya aduna alang sa iyang anak nga lalaki nga si Lamoni, siya natingala sa hilabihan, ug miingon: Tungod kay kini mao lamang ang imong gitinguha, nga ako mobuhi sa imong mga kaigsoonan, ug motugot nga ang akong anak nga lalaki nga si Lamoni magpadayon sa pagpanag-iya sa iyang gingharian, tan-awa, ako motugyan nganha kanimo nga ang akong anak nga lalaki makapadayon sa pagpanag-iya sa iyang gingharian gikan karon ug sa kahangturan; ug ako dili na magmando kaniya—

27 Ug ako usab motugyan nganha kanimo nga ang imong mga kaigsoonan mahimo nga buhian gikan sa bilanggoan, ug ikaw ug ang imong mga kaigsoonan mahimo nga moduol kanako, sa akong gingharian; kay ako dako og tinguha nga makigkita kanimo. Kay ang hari dako ang katingala sa mga pulong diin siya nakapamulong, ug usab sa mga pulong diin gipamulong sa iyang anak nga lalaki nga si Lamoni, busa siya amatinguhaon nga makakat-on kanila.

28 Ug nahinabo nga si Ammon ug si Lamoni mipadayon sa ilang panaw paingon sa yuta sa Middoni. Ug si Lamoni nakabaton og maayo nga pagtagad sa mga mata sa hari sa yuta; busa ang mga kaigsoonan ni Ammon gibuhian gikan sa bilanggoan.

29 Ug sa diha nga si Ammon nakakita kanila siya hilabihan kasubo, kay tan-awa sila mga hubo, ug ang ilang mga panit nangasamad pag-ayo tungod sa paggapos sa mga lig-on nga mga pisi. Ug sila usab nag-antus sa kagutom, kauhaw, ug sa tanan nga matang sa mga kasakit; bisan pa niana sila anagmapailubon diha sa tanan nila nga mga pag-antus.

30 Ug, samtang kini nahitabo, kini mao ang ilang kapalaran nga mahulog ngadto sa mga kamot sa labaw pa ka tig-a ug labaw pa ka tikig og liog nga mga katawhan; busa sila dili mopatalinghug ngadto sa ilang mga pulong, ug sila misalikway kanila, ug mibunal kanila, ug miabug kanila gikan sa usa ka balay ngadto sa lain nga balay, ug gikan sa lain nga dapit ngadto sa lain nga dapit, gani hangtud nga sila miabut sa yuta sa Middoni; ug didto sila gidakop ug gibalhug ngadto sa bilanggoan, ug gigapos sa mga alig-on nga mga pisi, ug gibilanggo sulod sa daghan nga mga adlaw, ug giluwas pinaagi ni Lamoni ug ni Ammon.