Alma 31
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 31

Si Alma nangulo og usa ka misyon sa pagkuha og balik sa hingpit nga mibiya sa kamatuoran nga mga Zoramite—Mga Zoramite milimud kang Kristo, mituo sa sayop nga hunahuna sa pagpili, ug misimba uban ang giandam nga mga pag-ampo—Ang mga misyonaryo napuno uban sa Balaang Espiritu—Ilang mga kasakit pagabuntugon diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Mga 74 B.C.

1 Karon nahinabo nga human sa pagkamatay ni Korihor, si Alma ingon nga nakadawat og mga balita nga ang mga Zoramite mituis sa mga paagi sa Ginoo, ug nga si Zoram, kinsa mao ang ilang pangulo, nangulo sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa apagyukbo sa mga amang nga bdios-dios, ang iyang kasingkasing pag-usab misugod sa cpagkasakit tungod sa pagkadautan sa mga katawhan.

2 Kay kini ang hinungdan sa dako nga akasubo ni Alma nga masayud sa kadautan taliwala sa iyang mga katawhan; busa ang iyang kasingkasing hilabihan ka masulub-on tungod sa pagkabulag sa mga Zoramite gikan sa mga Nephite.

3 Karon ang mga Zoramite nagkapundok sa ilang mga kaugalingon sa usa ka yuta nga sila mitawag og Antionum, diin anaa sa silangan sa yuta sa Zarahemla, diin nahimutang hapit duol sa utlanan sa baybayon, diin anaa sa habagatan sa yuta sa Jershon, diin usab nag-utlanan sa kamingawan sa habagatan, diin nga kamingawan napuno sa mga Lamanite.

4 Karon ang mga Nephite nahadlok og dako nga ang mga Zoramite mosulod ngadto sa usa ka kasabutan uban sa mga Lamanite, ug nga kini mahimo nga paagi sa dako nga kapildihan bahin sa mga Nephite.

5 Ug karon, kay ang apagsangyaw sa bpulong adunay dako nga kalagmitan sa cpagdala sa mga katawhan sa pagbuhat niana nga diin makiangayon—oo, kini adunay labaw nga gamhanan nga sangputanan diha sa mga hunahuna sa mga katawhan kay sa espada, o sa bisan unsa pa, diin nahitabo ngadto kanila—busa si Alma naghunahuna nga kini angay nga sila kinahanglan mosulay sa hiyas sa pulong sa Dios.

6 Busa siya midala ni Ammon, ug ni Aaron, ug ni Omner; ug si Himni iyang gibilin diha sa simbahan sa Zarahemla; apan ang nahauna nga tulo iyang gidala uban kaniya, ug usab si Amulek ug si Zeezrom, kinsa tua sa Melek; ug siya usab midala sa duha sa iyang anak nga mga lalaki.

7 Karon ang kamagulangan sa iyang anak nga mga lalaki siya wala modala uban kaniya, ug ang iyang ngalan mao si aHelaman; apan ang mga ngalan niadto kinsa siya midala uban kaniya mao si Shiblon ug si Corianton; ug kini mao ang mga ngalan niadto kinsa miuban kaniya taliwala sa mga bZoramite, aron sa pagsangyaw ngadto kanila sa pulong.

8 Karon ang mga Zoramite mga amibulag gikan sa mga Nephite; busa sila aduna na sa pulong sa Dios nga gisangyaw ngadto kanila.

9 Apan sila anahulog ngadto sa dako nga mga kasaypanan, kay sila dili mosunod sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ug sa iyang mga balaod, sumala sa balaod ni Moises.

10 Ni sila mosunod sa mga tulumanon sa simbahan, sa pagpadayon diha sa pag-ampo ug pangaliya sa Dios matag adlaw, nga sila dili unta mahulog sa pagsulay.

11 Oo, ug sa katapusan, sila mituis sa mga paagi sa Ginoo sa daghan nga mga higayon; busa, alang niini nga hinungdan, si Alma ug ang iyang mga kaigsoonan miadto ngadto sa yuta aron sa pagsangyaw sa pulong ngadto kanila.

12 Karon, sa diha nga sila miabut ngadto sa yuta, tan-awa, sa ilang katingala sila nakakita nga ang mga Zoramite mitukod og mga sinagoga, ug nga sila magpundok sa ilang mga kaugalingon sa usa ka adlaw matag semana, diin nga adlaw sila mitawag og adlaw sa Ginoo; ug sila misimba sunod sa paagi diin si Alma ug ang iyang mga kaigsoonan wala pa gayud makakita;

13 Kay sila adunay usa ka dapit nga gitukod sa tunga sa ilang sinagoga, usa ka dapit nga tinduganan, nga lapas sa ulo ang gitas-on; ug sa ibabaw niana makasulod lamang ang usa ka tawo.

14 Busa, kinsa kadto nga nagtinguha sa apagsimba kinahanglan moadto ug motindog diha sa ibabaw niini, ug ipatuy-od ang iyang mga kamot paingon sa langit, ug mosinggit uban sa usa ka makusog nga tingog, mag-ingon:

15 Balaan, balaan nga Dios; kami nagtuo nga ikaw ang Dios, ug kami nagtuo nga ikaw balaan, ug nga ikaw kanhi usa ka espiritu, ug nga ikaw usa ka espiritu, ug nga ikaw magpabilin nga usa ka espiritu sa kahangturan.

16 Balaan nga Dios, kami nagtuo nga ikaw ang mibulag kanamo gikan sa among mga kaigsoonan; ug kami dili motuo sa tradisyon sa among mga kaigsoonan, diin gihatag ngadto kanila pinaagi sa pagkabinata sa ilang mga amahan; apan kami nagtuo nga ikaw ang amipili kanamo nga mahimo nga imong bbalaan nga mga anak; ug usab ikaw ang naghimo niini nga mahibaloan ngari kanamo nga walay Kristo.

17 Apan ikaw mao kagahapon, karon, ug sa kahangturan; ug ikaw ang amipili kanamo nga kami maluwas, samtang ang tanan sa among palibut gipili aron isalikway pinaagi sa imong kasuko ubos ngadto sa impyerno; kay hain nga pagkabalaan, O Dios, kami magpasalamat kanimo; ug kami usab magpasalamat kanimo nga ikaw mipili kanamo, nga kami dili malingla sunod sa binuang nga mga tradisyon sa among mga kaigsoonan, diin naghigot kanila ubos sa usa ka pagtuo kang Kristo, nga mao ang migiya sa ilang mga kasingkasing sa pagkahisalaag sa layo gikan kanimo, among Dios.

18 Ug pag-usab kami magpasalamat kanimo, O Dios, nga kami usa ka pinili ug usa ka balaan nga mga katawhan. Amen.

19 Karon nahinabo nga human si Alma ug ang iyang mga kaigsoonan ug iyang anak nga mga lalaki makadungog niini nga mga pangadyeon, sila natingala sa dili masukod.

20 Kay tan-awa, matag tawo moadto ug mohalad niini nga mao gihapon nga mga pangadyeon.

21 Karon ang dapit ilang gitawag og Rameumptom, diin, kon hubaron, ang balaan nga tinduganan.

22 Karon, gikan niini nga tinduganan sila mohalad, matag tawo, sa mao gihapon nga pag-ampo ngadto sa Dios, nagpasalamat sa ilang Dios nga sila iyang mga pinili, ug nga siya wala molingla kanila sunod sa tradisyon sa ilang mga kaigsoonan, ug nga ang ilang mga kasingkasing wala maluibi sa pagtuo sa mga butang nga moabut, diin sila walay nahibaloan.

23 Karon, human ang tanan nga mga katawhan makahalad sa mga pasalamat sunod niini nga paagi, sila mamauli sa ilang panimalay, dili na agayud maghisgot sa ilang Dios pag-usab hangtud nga sila magkatigum sa ilang mga kaugalingon pag-usab ngadto sa balaan nga tinduganan, sa paghalad og mga pasalamat sunod sa ilang paagi.

24 Karon sa diha nga si Alma nakakita niini ang iyang kasingkasing anagsubo; kay siya nakakita nga sila mga dautan ug hiwi nga mga katawhan; oo, siya nakakita nga ang ilang mga kasingkasing gipahiluna diha sa bulawan, ug diha sa pilak, ug diha sa tanan nga matang sa maanindot nga mga butang.

25 Oo, ug siya usab nakakita nga ang ilang mga kasingkasing agibayaw ngadto sa dako nga pagpanghambog, diha sa ilang garbo.

26 Ug siya mipatugbaw sa iyang tingog ngadto sa langit, ug anangamuyo, nag-ingon: O, unsa ka dugay, O Ginoo, nga ikaw motugot nga ang imong mga sulugoon mopuyo dinhi sa ubos diha sa ilang unod, aron sa pagtan-aw sa ingon ka bug-at nga pagkadautan taliwala sa mga katawhan?

27 Tan-awa, O Dios, sila anangamuyo nganha kanimo, ug bisan pa niana ang ilang mga kasingkasing gibuntog diha sa ilang garbo. Tan-awa, O Dios, sila nangamuyo nganha kanimo uban sa ilang mga ba-ba, samtang sila bnagmapagarbuhon, gani sa hilabihan kaayo, uban sa mga kawang nga butang sa kalibutan.

28 Tan-awa, O akong Dios, ang ilang mahalon nga mga saput, ug ang ilang mga gagmay nga singsing, ug ang ilang mga apulseras, ug ang ilang mga dayan-dayan nga bulawan, ug ang ilang tanan nga mga bililhon nga butang nga sila nagdayan-dayan niana; ug tan-awa, ang ilang mga kasingkasing gipahiluna diha kanila, ug bisan pa niana sila nangamuyo nganha kanimo ug miingon—Kami magpasalamat kanimo, O Dios, kay kami mga pinili nga mga katawhan nganha kanimo, samtang ang uban mamatay.

29 Oo, ug sila miingon nga ikaw naghimo niini nga mahibaloan ngadto kanila nga walay Kristo.

30 O Ginoong Dios, unsa ka dugay nga ikaw motugot nga ang ingon nga pagkadautan ug pagkamaluibon maanaa taliwala niini nga mga katawhan? O Ginoo, ikaw mohatag ba kanako og kusog, nga ako unta makaantus uban sa akong mga kahuyang. Kay ako mahuyang, ug ang ingon nga pagkadautan taliwala niini nga mga katawhan nagsakit sa akong kalag.

31 O Ginoo, ang akong kasingkasing hilabihan ka masulub-on; ikaw mohupay ba sa akong kalag adiha kang Kristo. O Ginoo, ikaw mohatag ba ngari kanako nga ako mahimo nga makaangkon og kusog, aron ako makaantus uban ang pailub niini nga mga kasakit nga moabut ngari kanako, tungod sa pagkadautan niini nga mga katawhan.

32 O Ginoo, ikaw mohupay ba sa akong kalag, ug mohatag ngari kanako og kalampusan, ug usab ang akong mga kauban sa buhat kinsa uban kanako—oo, si Ammon, ug si Aaron, ug si Omner, ug usab si Amulek ug si Zeezrom, ug usab ang akong aduha ka anak nga mga lalaki—oo, bisan tanan sila ikaw mohupay, O Ginoo. Oo, ikaw mohupay sa ilang mga kalag diha kang Kristo.

33 Ikaw mohatag ba ngadto kanila nga sila mahimo nga makaangkon og kusog, aron sila makasagubang sa ilang mga kasakit diin moabut diha kanila tungod sa kadautan niini nga mga katawhan.

34 O Ginoo, ikaw mohatag ba angari kanamo nga kami mahimo nga makaangkon og kalampusan sa pagdala kanila pagbalik nganha kanimo diha kang Kristo.

35 Tan-awa, O Ginoo, ang ilang mga akalag mga bililhon, ug daghan kanila among mga kaigsoonan; busa, ihatag ngari kanamo, O Ginoo, gahum ug kaalam nga kami mahimo nga modala niini, among mga kaigsoonan, pagbalik nganha kanimo.

36 Karon nahinabo nga sa pagsulti ni Alma niini nga mga pulong, nga siya mipandong sa iyang mga kamot diha sa tanan kanila kinsa uban kaniya. Ug tan-awa, sa diha nga siya amipandong sa iyang mga bkamot diha kanila, sila napuno uban sa Balaang Espiritu.

37 Ug human niana sila nagbulag-bulag sa ilang mga kaugalingon ang usa gikan sa lain, wala amaghunahuna sa ilang mga kaugalingon unsa ang ilang kan-on, o unsa ang ilang imnon, o unsa ang ilang isul-ob.

38 Ug ang Ginoo nagsangkap alang kanila nga sila dili gutumon, ni sila uhawon; oo, ug siya mihatag usab ngadto kanila og kusog, nga sila dili mag-antus sa bisan unsa nga matang sa mga akasakit, kay kini mabuntog diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Karon kini sumala sa pag-ampo ni Alma; ug kini tungod kay siya nag-ampo diha sa bhugot nga pagtuo.