Mga Kasulatan
Jacob 2
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 2

Si Jacob misaway sa paghigugma sa mga katigayunan, garbo, ug walay kaputli—Ang mga katawhan mahimo nga mangita og katigayunan aron sa pagtabang sa ilang isigkatawo—Si Jacob nanghimaraut sa walay pagtugot nga dinaghan nga kaminyoon—Ang Ginoo nahimuot diha sa kaputli sa mga babaye. Mga 544–421 B.C.

1 Ang mga pulong diin si Jacob, ang igsoon nga lalaki ni Nephi, namulong ngadto sa mga katawhan ni Nephi, human sa kamatayon ni Nephi:

2 Karon, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako, si Jacob, sumala sa katungdanan diin ako ubos sa Dios, sa pagpalambo sa akong katungdanan uban ang kaligdong, ug nga ako unta makapalingkawas sa akong mga saput sa inyong mga sala, ako moadto ngadto sa templo karon niini nga adlaw nga ako unta makapadayag nganha kaninyo sa pulong sa Dios.

3 Ug kamo sa inyong kaugalingon nasayud nga ako hangtud karon nagmakugihon sa mga buluhaton sa akong pangatungdanan; apan ako niining adlawa gibug-atan uban sa dako nga tinguha ug kabalaka alang sa kaayohan sa inyong mga kalag kay sa ako sukad naingon.

4 Kay tan-awa, sa pagkakaron, kamo masulundon ngadto sa pulong sa Ginoo, diin ako mihatag nganha kaninyo.

5 Apan tan-awa, patalinghug kamo ngari kanako, ug hibaloi nga pinaagi sa panabang sa labaw nga makagagahum nga Tiglalang sa langit ug sa yuta ako makasulti kaninyo mahitungod sa inyong mga ahunahuna, giunsa nga kamo nagsugod sa pagbuhat diha sa pagpakasala, hain nga sala nagpakita nga hilabihan ka salawayon ngari kanako, oo, ug salawayon ngadto sa Dios.

6 Oo, kini nakapaguol sa akong kalag ug nakahimo kanako sa pagkupos uban ang kaulaw diha sa atubangan sa akong Magbubuhat, nga ako kinahanglan gayud nga mopamatuod nganha kaninyo mahitungod sa pagkadautan sa inyong mga kasingkasing.

7 Ug usab kini nakapaguol kanako nga ako kinahanglan gayud nga mogamit og tuman nga akaisug sa pagpamulong mahitungod kaninyo, sa atubangan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak, nga kadaghanan kansang mga pagbati hilabihan kalumo ug bkaputli ug kahuyang sa atubangan sa Dios, diin nga butang makapahimuot ngadto sa Dios;

8 Ug kini nagpatuo kanako nga sila mianhi dinhi aron sa pagpamati sa makapahimuot nga apulong sa Dios, oo, ang pulong nga makapaalim sa samaran nga kalag.

9 Busa, kini nakapabug-at sa akong kalag nga ako kinahanglan nga mapugngan, tungod sa higpit nga sugo diin ako nakadawat gikan sa Dios, aron sa pagpahimangno kaninyo sumala sa inyong mga kalapasan, sa pagpadako sa mga samad niadto nga mga samaran na, kay sa hupayon ug alimon ang ilang mga samad; ug kinsa kadto nga wala masamad, kay sa magbusog diha sa makahimuot nga pulong sa Dios adunay mga punyal nga gibutang aron motusok sa ilang mga kalag ug mosamad sa ilang mahuyang nga mga hunahuna.

10 Apan, bisan pa sa kadako sa tahas, ako kinahanglan gayud nga mobuhat sumala sa higpit nga mga asugo sa Dios, ug mosulti kaninyo mahitungod sa inyong mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon, sa atubangan sa mga putli og kasingkasing, ug sa masulub-on nga kasingkasing, ug ubos sa bmatulisukon nga mata sa Makagagahum nga Dios.

11 Busa, ako kinahanglan gayud nga mosulti kaninyo sa kamatuoran sumala sa akayano sa pulong sa Dios. Kay tan-awa, sa akong pagpangutana sa Ginoo, sa ingon ang pulong midangat ngari kanako, nag-ingon: Jacob, ikaw mosulod ngadto sa templo sa pagkaugma, ug ipadayag ang pulong diin Ako mohatag kanimo ngadto niini nga mga katawhan.

12 Ug karon tan-awa, akong mga kaigsoonan, kini mao ang pulong diin ako mopahayag nganha kaninyo, nga daghan kaninyo nagsugod sa pagpangita og bulawan, ug pilak, ug sa tanan nga matang sa mahalon nga mga aoro, diha diin kini nga yuta, diin mao ang usa ka byuta sa saad nganha kaninyo ug sa inyong binhi, nga tugob sa hilabihan ka daghan.

13 Ug ang kamot sa magbalantay mipahiyom diha kaninyo sa hilabihan nga kahimuot, nga kamo nakabaton og daghan nga mga katigayunan; ug tungod kay ang uban kaninyo nakabaton og labaw pa ka daghan kay sa inyong mga kaigsoonan kamo agibayaw sa garbo sa inyong mga kasingkasing, ug nagpakita og tikig nga mga liog ug taas nga mga ulo tungod sa kamahal sa inyong saput, ug midaug-daug sa inyong mga kaigsoonan tungod kay kamo nagtuo nga kamo labaw nga maayo kay kanila.

14 Ug karon, akong mga kaigsoonan, nagtuo ba kamo nga ang Dios mohatag og kaangayan kaninyo niini nga mga butang? Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo, Dili. Apan siya manghimaraut kaninyo, ug kon kamo magpadayon niini nga mga butang ang iyang mga paghukom kinahanglan gayud nga diha-diha moabut kaninyo.

15 O nga siya gayud mopakita kaninyo nga siya makatutok kaninyo, ug sa usa ka pagtan-aw sa iyang mata siya makahampak kaninyo ngadto sa abug!

16 O nga siya gayud mokuha kaninyo gikan niini nga pagkadautan ug pagkasalawayon. Ug, O nga kamo gayud maminaw ngadto sa pulong sa iyang mga sugo, ug ayaw himoa kini nga ang agarbo sa inyong mga kasingkasing molaglag sa inyong mga kalag!

17 Hunahunaa ang inyong mga kaigsoonan sama nganha sa inyong mga kaugalingon, ug sinatia ang tanan, ug pakig-angay sa inyong akabtangan, nga bsila mahimo nga adunahan ingon kaninyo.

18 Apan sa dili pa kamo mangita sa mga akatigayunan, pangita kamo sa bgingharian sa Dios.

19 Ug human kamo makadawat og usa ka paglaum diha ni Kristo kamo makadawat og mga katigayunan, kon kamo mangita kanila; ug kamo mangita kanila sa katuyoan sa apagbuhat og maayo—sa pagsaput sa hubo, ug sa pagpakaon sa gigutom, ug sa paghatag og kagawasan sa mga bihag, ug sa paghatag og kahupayan sa masakiton ug sa may mga kasakit.

20 Ug karon, akong mga kaigsoonan, ako nakasulti kaninyo mahitungod sa garbo; ug ngadto kaninyo diin nakapaantus sa inyong silingan, ug migukod kaniya tungod kay kamo mapahitas-on sa inyong mga kasingkasing, sa mga butang diin ang Dios naghatag kaninyo, unsa ang inyong ikasulti niini?

21 Wala ba kamo magtuo nga ang ingon nga mga butang salawayon ngadto kaniya kinsa mao ang naglalang sa tanan nga tawo? Ug ang usa ka binuhat sama ka bililhon sa iyang panan-aw ingon sa uban. Ug ang tanan nga tawo gikan sa abug; ug sa mao nga katuyoan siya milalang kanila, nga sila mohupot sa iyang mga asugo ug mohimaya kaniya sa kahangturan.

22 Ug karon ako mohimo og pagtapos sa akong pakigpulong nganha kaninyo mahitungod niini nga garbo. Ug dili pa nga ako kinahanglan gayud nga mamulong nganha kaninyo mahitungod sa usa ka labaw nga mabug-at nga kalapasan, ang akong kasingkasing malipay sa hilabihan tungod kaninyo.

23 Apan ang pulong sa Dios naghasol kanako tungod sa inyong mabug-at nga mga kalapasan. Kay tan-awa, sa ingon miingon ang Ginoo: Kini nga mga katawhan nagsugod pagtubo sa pagkadautan; sila wala makasabut sa mga kasulatan, kay sila nangita og pasangil sa ilang mga kaugalingon sa paghimo ug malaw-ay nga mga buhat, tungod sa mga butang nga nahisulat mahitungod ni David, ug ni Solomon nga iyang anak nga lalaki.

24 Tan-awa, si David ug si aSolomon sa pagkatinuod adunay daghan nga mga basawa ug mga puyo-puyo, diin nga butang salawayon sa akong atubangan, miingon ang Ginoo.

25 Busa, sa ingon miingon ang Ginoo, Ako miagak niini nga mga katawhan gikan sa yuta sa Jerusalem, pinaagi sa gahum sa akong bukton, nga Ako makapasanay ngari kanako og usa ka amatarung nga sanga gikan sa bunga sa mga bat-ang ni Jose.

26 Busa, Ako ang Ginoong Dios dili motugot nga kini nga mga katawhan mohimo og sama ngadto kanila sa karaan.

27 Busa, akong mga kaigsoonan, paminaw kanako, ug patalinghug sa pulong sa Ginoo: Kay walay bisan usa ka tawo taliwala kaninyo nga makabaton gawas sa ausa ka asawa; ug mga puyo-puyo siya dili makaangkon bisan usa;

28 Kay Ako, ang Ginoong Dios, nahimuot sa akaputli sa mga babaye. Ug ang malaw-ay nga mga buhat mga salawayon sa akong atubangan; sa ingon miingon ang Ginoo sa mga Panon.

29 Busa, kini nga mga katawhan maghupot sa akong mga sugo, miingon ang Ginoo sa mga Panon, o amatunglo ang yuta alang kanila.

30 Kay kon Ako buot, miingon ang Ginoo sa mga Panon, mopasanay og abinhi ngari kanako, Ako mosugo sa akong mga katawhan; basin pa unya og sila mopatalinghug ngadto niini nga mga butang.

31 Kay tan-awa, Ako, ang Ginoo, nakakita sa kasubo, ug nakadungog sa bakho sa anak nga mga babaye sa akong mga katawhan sa yuta sa Jerusalem, oo, ug sa tanan nga mga yuta sa akong mga katawhan, tungod sa mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon sa ilang mga bana.

32 Ug Ako dili motugot, miingon ang Ginoo sa mga Panon, nga ang mga pangamuyo sa matahum nga anak nga mga babaye niini nga mga katawhan, diin Ako miagak gikan sa yuta sa Jerusalem, modangat ngari kanako batok sa mga tawo sa akong mga katawhan, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

33 Kay sila dili modala sa pagkabihag sa anak nga mga babaye sa akong mga katawhan tungod sa ilang pagkamalumo, gawas kon Ako moduaw kanila uban sa usa ka mapintas nga tunglo, bisan ngadto sa kalaglagan; kay sila dili magbuhat og mga akahugawan, sama ngadto kanila sa karaan, miingon ang Ginoo sa mga Panon.

34 Ug karon tan-awa, akong mga kaigsoonan, kamo nasayud nga kini nga mga sugo gihatag ngadto sa atong amahan, si Lehi; busa, kamo nasayud kanila kaniadto pa; ug kamo nahiagum ngadto sa dako nga panghimaraut; kay kamo nagbuhat niini nga mga butang diin kamo dili unta angay nga mobuhat.

35 Tan-awa, kamo nakahimo og alabaw nga pagkadautan kay sa mga Lamanite, nga atong mga kaigsoonan. Kamo nakasamad sa mga kasingkasing sa inyong malumo nga mga asawa, ug nakawagtang sa pagsalig sa inyong mga anak, tungod sa inyong ngil-ad nga mga panig-ingnan sa ilang atubangan; ug ang mga bakho sa ilang mga kasingkasing misaka ngadto sa Dios batok kaninyo. Ug tungod sa kahigpit sa pulong sa Dios, diin mobatok kaninyo, daghan nga mga kasingkasing namatay, natusok sa lawom nga mga samad.