Alma 18
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 18

Si Hari Lamoni nagdahum nga si Ammon mao ang usa ka Gamhanang Espiritu—Si Ammon mitudlo sa hari bahin sa Paglalang, sa mga pagdumala sa Dios bahin sa mga tawo, ug sa katubsanan nga moabut pinaagi kang Kristo—Si Lamoni mituo ug natumba sa yuta ingon og patay. Mga 90 B.C.

1 Ug nahinabo nga si hari Lamoni misugo nga ang iyang mga sulugoon kinahanglan mobarug ug mopamatuod sa tanan nga mga butang diin sila nakakita mahitungod sa hitabo.

2 Ug sa diha nga silang tanan nakapamatuod sa mga butang diin sila nakakita, ug siya nasayud sa pagkamatinud-anon ni Ammon sa pagpanalipod sa iyang mga panon, ug usab sa iyang dako nga gahum sa pagpakig-away batok niadto kinsa mitinguha sa pagpatay kaniya, siya natingala sa hilabihan, ug miingon: Sa pagkamatuod, kini labaw pa sa usa ka tawo. Tan-awa, dili ba kini ang Gamhanang Espiritu kinsa mipadala sa ingon nga mga dagko nga mga silot diha niini nga mga katawhan, tungod sa ilang mga pagbuno?

3 Ug sila mitubag sa hari, ug miingon: Bisan kon siya ang Gamhanang Espiritu o usa ka tawo, kami wala masayud; apan kini kami nasayud, nga siya adili mapatay sa mga kaaway sa hari; ni sila makapatibulaag sa mga panon sa hari kon siya uban kanato, tungod sa iyang kabatid ug sa gamhanan nga kusog; busa, kami nasayud nga siya usa ka higala sa hari. Ug karon, o hari, kami dili motuo nga ang usa ka tawo adunay ingon ka dako nga gahum, kay kami nasayud nga siya dili mapatay.

4 Ug karon, sa diha nga ang hari nakadungog niini nga mga pulong, siya miingon ngadto kanila: Karon ako nasayud nga kini mao ang Gamhanang Espiritu; ug siya nanaog niini nga panahon aron sa pagpanalipod sa inyong mga kinabuhi, nga ako unta dili amopatay kaninyo ingon nga ako mihimo sa inyong mga kaigsoonan. Karon kini ang Gamhanang Espiritu kinsa ang atong mga amahan namulong.

5 Karon mao kini ang tradisyon ni Lamoni, diin siya midawat gikan sa iyang amahan, nga adunay usa ka aGamhanang Espiritu. Bisan pa nga sila mituo sa usa ka Gamhanang Espiritu, sila mituo nga bisan unsa nga sila mobuhat matarung; bisan pa niana, si Lamoni misugod sa hilabihan nga pagkahadlok, uban ang kahadlok nga basin pa og siya nakahimo og sayop sa pagpatay sa iyang mga sulugoon;

6 Kay siya nakapatay sa daghan kanila tungod kay ang ilang mga kaigsoonan mipatibulaag sa ilang mga panon didto sa dapit sa tubig; ug sa ingon, tungod kay sila mitugot nga ang ilang mga panon mapatibulaag sila gipamatay.

7 Karon mao ang naandan niini nga mga Lamanite nga magpundok diha sa tubig sa Sebus sa pagpatibulaag sa mga panon sa mga katawhan, nga niana sila unta moabug sa daghan nga nagkatibulaag ngadto sa ilang kaugalingon nga yuta, kini ingon nga usa ka naandan sa pagpangilog taliwala kanila.

8 Ug nahinabo nga si Hari Lamoni nangutana sa iyang mga sulugoon, nag-ingon: Hain kini nga tawo nga adunay dakong gahum?

9 Ug sila miingon ngadto kaniya: Tan-awa, siya naglawog sa imong mga kabayo. Karon ang hari misugo sa iyang mga sulugoon, sa wala pa ang panahon sa pagpainom sa mga panon, nga sila kinahanglan moandam sa iyang mga kabayo ug mga karwahe, ug mohatud kaniya ngadto sa yuta sa Nephi; kay didto adunay dako nga kasaulogan nga gikatakda didto sa yuta sa Nephi, sa amahan ni Lamoni, kinsa mao ang hari ibabaw sa tibuok yuta.

10 Karon sa diha nga si hari Lamoni nakadungog nga si Ammon nag-andam sa iyang mga kabayo ug sa iyang mga karwahe siya labaw nga natingala, tungod sa pagkamatinud-anon ni Ammon, nag-ingon: Sa pagkamatuod walay bisan usa nga sulugoon taliwala sa tanan kong mga sulugoon nga ingon ka matinud-anon sama niini nga tawo; kay gani siya nahinumdom sa tanan kong mga sugo sa paghimo kanila.

11 Karon ako sa pagkamatuod nasayud nga kini mao ang Gamhanang Espiritu, ug ako nagtinguha kaniya nga siya moduol ngari kanako, apan ako dili mangahas.

12 Ug nahinabo nga sa diha nga si Ammon nakaandam na sa mga kabayo ug sa mga karwahe alang sa hari ug sa iyang mga sulugoon, siya misulod ngadto sa hari, ug siya nakakita nga ang panagway sa hari nausab; busa siya mobiya na unta gikan sa iyang atubangan.

13 Ug usa sa mga sulugoon sa hari miingon ngadto kaniya, Rabbanah, nga mao, kon hubaron, gamhanan o halangdon nga hari, nga nagtamud sa ilang mga hari nga gamhanan; ug sa ingon siya miingon ngadto kaniya: Rabbanah, ang hari nagtinguha kanimo nga magpabilin.

14 Busa si Ammon mibalik ngadto sa hari, ug miingon ngadto kaniya: Unsa ang buot nimo nga ako mobuhat alang kanimo, O hari? Ug ang hari wala motubag kaniya sulod sa usa ka takna, sumala sa ilang taknaan, kay siya wala masayud unsa ang iyang kinahanglan isulti ngadto kaniya.

15 Ug nahinabo nga si Ammon miingon ngadto kaniya pag-usab: Unsa ang imong tinguha kanako? Apan ang hari wala motubag kaniya.

16 Ug nahinabo nga si Ammon, ingon nga puno uban sa Espiritu sa Dios, busa siya nakasabut sa mga ahunahuna sa hari. Ug siya miingon ngadto kaniya: Kini tungod ba nga ikaw nakadungog nga ako mipanalipod sa imong mga sulugoon ug sa imong mga panon, ug mipatay sa pito sa ilang mga kaigsoonan uban sa saplong ug uban sa espada, ug miputol sa mga bukton sa uban, aron sa pagpanalipod sa imong mga panon ug sa imong mga sulugoon; tan-awa, mao ba kini ang hinungdan sa imong mga kahibulong?

17 Ako moingon nganha kanimo, unsa kini, nga ang imong mga kahibulong dako kaayo? Tan-awa, ako usa lamang ka tawo ug ako imong sulugoon; busa, bisan unsa nga ikaw magtinguha nga matarung, kana ako mobuhat.

18 Karon sa diha nga ang hari nakadungog niini nga mga pulong, siya nahibulong pag-usab, kay siya nakakita nga si Ammon amakasabut sa iyang mga hunahuna; apan bisan pa niini, si hari Lamoni mibuka sa iyang ba-ba, ug miingon ngadto kaniya: Kinsa ikaw? Ikaw ba kanang Gamhanang Espiritu, kinsa bnasayud sa tanan nga mga butang?

19 Si Ammon mitubag ug miingon ngadto kaniya: Ako dili mao.

20 Ug ang hari miingon: Giunsa nimo pagkasayud sa mga hunahuna sa akong kasingkasing? Ikaw mahimo nga mamulong sa walay kahadlok, ug mosulti kanako mahitungod niini nga mga butang; ug usab mosulti kanako pinaagi sa unsa nga gahum nga ikaw mipatay ug miputol sa mga bukton sa akong mga kaigsoonan nga mipatibulaag sa akong mga panon—

21 Ug karon, kon ikaw mosulti kanako mahitungod niini nga mga butang, bisan unsa nga ikaw magtinguha ako mohatag nganha kanimo; ug kon kini gikinahanglan, ako mopabantay kanimo sa akong mga kasundalohan; apan ako nasayud nga ikaw labaw pa ka gamhanan kay sa tanan kanila; bisan pa niana, bisan unsa nga ikaw motinguha ngari kanako ako mohatag niini nganha kanimo.

22 Karon si Ammon ingon nga maalamon, bisan pa niana dili mopasakit, siya miingon ngadto kang Lamoni: Mopatalinghug ba ikaw sa akong mga pulong, kon ako mosulti kanimo pinaagi sa unsa nga gahum ako mibuhat niini nga mga butang? Ug kini mao ang butang nga ako nagtinguha kanimo.

23 Ug ang hari mitubag kaniya, ug miingon: Oo, ako motuo sa tanan nimo nga mga pulong. Ug sa ingon siya nabitik sa laang.

24 Ug si Ammon misugod sa pagsulti ngadto kaniya sa awalay kahadlok, ug miingon ngadto kaniya: Mituo ba ikaw nga adunay usa ka Dios?

25 Ug siya mitubag, ug miingon ngadto kaniya: Ako wala masayud unsa ang gipasabut niana.

26 Ug unya si Ammon miingon: Mituo ba ikaw nga adunay usa ka Gamhanang Espiritu?

27 Ug siya miingon, Oo.

28 Ug si Ammon miingon: Kini ang Dios. Ug si Ammon miingon ngadto kaniya pag-usab: Mituo ba ikaw nga kining Gamhanang Espiritu, kinsa mao ang Dios, naglalang sa tanan nga mga butang nga anaa sa langit ug diha sa yuta?

29 Ug siya miingon: Oo, ako mituo nga siya ang naglalang sa tanan nga mga butang nga ania dinhi sa yuta; apan ako wala masayud sa mga kalangitan.

30 Ug si Ammon miingon ngadto kaniya: Ang mga kalangitan mao ang usa ka dapit diin ang Dios nagpuyo ug tanan sa iyang balaan nga mga anghel.

31 Ug si hari Lamoni miingon: Kini ibabaw ba sa yuta?

32 Ug si Ammon miingon: Oo, ug siya nagtan-aw sa ubos diha sa tanan nga mga katawhan; ug siya nasayud sa tanan nga mga ahunahuna ug mga tumong sa kasingkasing; kay pinaagi sa iyang kamot silang tanan gilalang gikan sa sinugdanan.

33 Ug si hari Lamoni miingon: Ako mituo sa tanan niini nga mga butang diin ikaw namulong. Ikaw gipadala ba gikan sa Dios?

34 Si Ammon miingon ngadto kaniya: Ako usa ka atawo; ug ang tawo sa sinugdanan gilalang sunod sa hitsura sa Dios, ug ako gitawag pinaagi sa iyang Balaang Espiritu aron sa bpagtudlo niini nga mga butang ngadto niini nga mga katawhan, nga sila mahimo nga madala ngadto sa usa ka kahibalo niana diin makiangayon ug tinuod;

35 Ug ang usa ka bahin niana nga aEspiritu mipuyo ngari kanako, diin naghatag kanako og bkahibalo, ug usab gahum sumala sa akong hugot nga pagtuo ug mga tinguha diin anaa sa Dios.

36 Karon sa diha nga si Ammon nakasulti niini nga mga pulong, siya misugod gikan sa paglalang sa kalibutan, ug usab sa paglalang ni Adan, ug misulti kaniya sa tanan nga mga butang mahitungod sa pagkapukan sa tawo, ug amisaysay pag-usab ug mipahiluna sa iyang atubangan sa mga talaan ug sa balaan nga mga bkasulatan sa mga katawhan, nga gipamulong sa mga cpropeta, gani ngadto sa panahon nga ang ilang amahan, si Lehi, mibiya sa Jerusalem.

37 Ug siya usab misaysay pag-usab ngadto kanila (kay kini alang ngadto sa hari ug sa iyang mga sulugoon) sa tanan nga mga pagpanaw sa ilang mga amahan diha sa kamingawan, ug sa tanan nila nga mga pag-antus uban sa kagutom ug sa kauhaw, ug sa ilang kalisud, ug uban pa.

38 Ug siya usab misaysay pag-usab ngadto kanila mahitungod sa mga pagsukol ni Laman ug Lemuel, ug sa anak nga mga lalaki ni Ishmael, oo, tanan nila nga mga pagsukol siya misaysay ngadto kanila; ug siya mipatin-aw ngadto kanila sa tanan nga mga talaan ug sa mga kasulatan gikan sa panahon nga si Lehi mibiya sa Jerusalem hangtud niini nga panahon.

39 Apan dili kini mao ang tanan; kay siya mipatin-aw ngadto kanila sa alaraw sa katubsanan, nga giandam gikan sa katukuran sa kalibutan; ug siya usab mipahibalo ngadto kanila mahitungod sa pag-anhi ni Kristo, ug sa tanan nga mga buhat sa Ginoo siya mipahibalo ngadto kanila.

40 Ug nahinabo nga human siya makasulti sa tanan niini nga mga butang, ug mipatin-aw kanila ngadto sa hari, nga ang hari mituo sa tanan niya nga mga pulong.

41 Ug siya misugod sa pagpangamuyo ngadto sa Ginoo, nag-ingon: O Ginoo, malooy ka; sumala sa imong tugob nga akalooy diin ikaw aduna diha sa mga katawhan ni Nephi, ngari kanako ug sa akong mga katawhan.

42 Ug karon, sa diha nga siya nakasulti niini, siya natumba ngadto sa yuta, ingon og siya patay.

43 Ug nahinabo nga siya gialsa sa iyang mga sulugoon ug siya gidala ngadto sa iyang asawa, ug gipahigda siya diha sa higdaanan; ug siya naghigda ingon og siya patay sulod sa duha ka mga adlaw ug duha ka mga gabii ug ang iyang asawa, ug ang iyang anak nga mga lalaki ug ang iyang anak nga mga babaye nagbangutan tungod kaniya, sunod sa nabatasan sa mga Lamanite, hilabihan ang pagbangutan sa iyang pagkamatay.