1 Nephi 11
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 11

Si Nephi nakakita sa Espiritu sa Ginoo ug gipakita sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi— Siya nakakita sa inahan sa Anak sa Dios ug nasayud sa pagpakatawo sa Dios—Siya nakakita sa pagbunyag, pagpangalagad, ug ang paglansang sa krus sa Kordero sa Dios—Siya nakakita usab sa pagtawag ug pagpangalagad sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Kordero. Mga 600–592 B.C.

1 Kay nahinabo human ako magtinguha nga masayud sa mga butang nga nakita sa akong amahan, ug nagtuo nga ang Ginoo nakahimo sa pagpaila kanila ngari kanako, samtang ako naglingkod nga anagpalandong sa akong kasingkasing ako bgibayaw sa Espiritu sa Ginoo, oo, ngadto sa hilabihan ka taas nga cbukid, diin ako wala pa sukad makakita, ug diha diin wala pa ako makatunob sa akong tiil.

2 Ug ang Espiritu miingon ngari kanako: Tan-awa, unsa ang imong gitinguha?

3 Ug ako miingon: Ako nagtinguha nga makakita sa mga butang nga anakita sa akong amahan.

4 Ug ang Espiritu miingon ngari kanako: Motuo ba ikaw nga ang imong amahan nakakita sa akahoy nga iyang gipamulong?

5 Ug ako miingon: Oo, ikaw nasayud nga ako amituo sa tanan nga mga pulong sa akong amahan.

6 Ug sa diha nga ako nakapamulong niini nga mga pulong, ang Espiritu misinggit sa usa ka makusog nga tingog, nag-ingon: Hosanna ngadto sa Ginoo, ang labing halangdon nga Dios; kay siya ang Dios sa tanan nga ayuta, oo, gani labaw sa tanan. Ug bulahan ikaw, Nephi, tungod kay ikaw bmituo sa Anak sa labing halangdon nga Dios; busa, ikaw makakita sa mga butang nga imong gitinguha.

7 Ug tan-awa kini nga butang ihatag nganha kanimo alang sa usa ka atimailhan, nga human ikaw makakita sa kahoy nga namunga diin ang imong amahan mitilaw, ikaw usab makakita og usa ka tawo nga mokunsad gikan sa langit, ug kaniya ikaw mosaksi; ug human ikaw makasaksi kaniya ikaw bmagpamatuod nga kini mao ang Anak sa Dios.

8 Ug nahinabo nga ang Espiritu miingon ngari kanako: Tan-awa! Ug ako mitan-aw ug nakakita sa usa ka kahoy; ug kini sama ngadto sa akahoy diin ang akong amahan nakakita; ug ang kaanindot niini dili hilabwan, oo, milabaw sa tanan nga katahum; ug ang bkaputi niini milabaw sa kaputi sa pinadpad nga yelo.

9 Ug nahinabo human ako makakita sa kahoy, ako miingon ngadto sa Espiritu: Ako nakakita sa imong gipakita ngari kanako nga kahoy nga abililhon labaw sa tanan.

10 Ug siya miingon ngari kanako: Unsa ang imong gitinguha?

11 Ug ako miingon ngadto kaniya: Aron masayud sa akahulugan niana—kay ako nakigsulti ngadto kaniya ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti; kay ako nakakita nga siya diha sa bpamayhon sa usa ka tawo; busa bisan pa niana, ako nahibalo nga kini mao ang Espiritu sa Ginoo; ug siya nakigsulti ngari kanako ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti ngadto sa lain.

12 Ug nahinabo nga siya miingon ngari kanako: Tan-awa! Ug ako mitan-aw ingon nga nagtan-aw ngadto kaniya, ug ako wala makakita kaniya; kay siya nawala sa akong atubangan.

13 Ug nahinabo nga ako mitan-aw ug nakakita sa dako nga dakbayan sa Jerusalem, ug usab ang lain nga mga dakbayan. Ug ako nakakita sa dakbayan sa Nazaret; ug diha sa dakbayan sa aNazaret ako nakakita sa usa ka bbirhen, ug siya hilabihan ka matahum ug kaputi.

14 Ug nahinabo nga ako nakakita sa mga akalangitan nga nabukas; ug usa ka anghel ang nanaog ug mibarug diha sa akong atubangan; ug siya miingon ngari kanako: Nephi, unsa ang imong nakita?

15 Ug ako miingon ngadto kaniya: Usa ka birhen, labing matahum ug maanyag labaw sa tanan nga mga birhen.

16 Ug siya miingon ngari kanako: Nasayud ka ba sa pagpakig-angay sa Dios?

17 Ug ako miingon ngadto kaniya: Ako nasayud nga siya nahigugma sa iyang mga anak; bisan pa niana, ako wala masayud sa kahulugan sa tanan nga mga butang.

18 Ug siya miingon ngari kanako: Tan-awa, ang abirhen nga imong nakita mao ang binahan sa Anak sa Dios, sumala sa kahimtang sa unod.

19 Ug nahinabo nga ako nakakita nga siya gibayaw sa Espiritu; ug human siya ibayaw sa aEspiritu sulod sa usa ka panahon ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa!

20 Ug ako mitan-aw ug nakakita sa birhen pag-usab, nagkugos og abata diha sa iyang mga bukton.

21 Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa ang aKordero sa Dios, oo, gani ang bAnak sa cAmahan sa Kahangturan! Nasayud ba ikaw sa kahulugan sa dkahoy nga nakita sa imong amahan?

22 Ug ako mitubag kaniya, nag-ingon: Oo, mao kini ang agugma sa Dios, nga makatag sa tibuok kalibutan diha sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga katawhan; busa, mao kini ang labing madanihon sa tanan nga mga butang.

23 Ug siya namulong ngari kanako, nag-ingon: Oo, ug ang labing ahingpit nga kalipay ngadto sa kalag.

24 Ug human siya makaingon niini nga mga pulong, siya miingon ngari kanako: Tan-awa! Ug ako mitan-aw, ug ako nakakita sa Anak sa Dios nga amiadto taliwala sa mga katawhan; ug ako nakakita sa daghan nga miyukbo sa iyang tiilan ug misimba kaniya.

25 Ug nahinabo nga ako nakakita sa agunitanan nga puthaw, nga nakita sa akong amahan, nga mao ang pulong sa Dios, nga nagpaingon ngadto sa tuburan sa bbuhi nga tubig, o ngadto sa ckahoy sa kinabuhi; diin nga mga tubig mga simbolo sa gugma sa Dios; ug ako usab nakakita nga ang kahoy sa kinabuhi usa ka simbolo sa gugma sa Dios.

26 Ug ang anghel miingon ngari kanako pag-usab: Tan-awa ug sud-onga ang apagpakig-angay sa Dios!

27 Ug ako mitan-aw ug amisud-ong sa Manunubos sa kalibutan, kinsa gipamulong sa akong amahan; ug ako usab nakakita sa bpropeta kinsa kinahanglan moandam sa agianan sa dili pa siya moabut. Ug ang Kordero sa Dios miadto ug cnabunyagan pinaagi kaniya; ug human siya mabunyagi, ako nakakita sa mga kalangitan nga nabukas, ug ang Espiritu Santo nanaog gikan sa langit ug mikunsad diha kaniya ingon sa usa ka dsalampati.

28 Ug ako nakakita nga siya miadto ug nangalagad ngadto sa mga katawhan, diha sa agahum ug dako nga himaya; ug ang pundok sa mga katawhan nagkatigum aron mamati kaniya; ug ako nakakita nga sila misalikway kaniya gikan kanila.

29 Ug ako usab nakakita sa lain nga anapulog duha nga nagsunod kaniya. Ug nahinabo nga nabayaw sila diha sa Espiritu gikan sa akong atubangan, ug ako wala makakita kanila.

30 Ug nahinabo nga ang anghel namulong ngari kanako pag-usab, nag-ingon: Tan-awa! Ug ako mitan-aw, ug ako nakakita pag-usab sa mga kalangitan nga nabukas, ug ako nakakita sa mga aanghel nga mikunsad diha sa mga anak sa mga katawhan; ug sila nangalagad ngadto kanila.

31 Ug siya namulong ngari kanako pag-usab, nag-ingon: Tan-awa! Ug ako mitan-aw, ug ako nakakita sa Kordero sa Dios nga miadto taliwala sa mga anak sa mga katawhan. Ug ako nakakita sa daghan nga pundok sa mga katawhan kinsa mga masakiton, ug kinsa gitakbuyan sa tanan nga matang sa mga sakit, ug adunay mga ayawa ug bmahugaw nga mga espiritu; ug ang anghel namulong ug nagpakita niining tanan nga mga butang ngari kanako. Ug sila cnangaayo pinaagi sa gahum sa Kordero sa Dios; ug ang mga yawa ug ang mahugaw nga mga espiritu gisalikway.

32 Ug nahinabo nga ang anghel misulti kanako pag-usab, nag-ingon: Tan-awa! Ug ako mitan-aw ug nakakita sa Kordero sa Dios, nga siya gidakop sa mga katawhan; oo, ang Anak sa walay katapusan nga Dios agihukman sa kalibutan; ug ako nakakita ug nagpamatuod.

33 Ug ako, si Nephi, nakakita nga siya gituboy diha sa akrus ug bgipatay tungod sa mga sala sa kalibutan.

34 Ug human siya gipatay ako nakakita sa pundok sa mga katawhan sa yuta, nga sila nagkatigum sa pagpakig-away batok sa mga apostoles sa Kordero; tungod niana ang napulog duha gitawag pinaagi sa anghel sa Ginoo.

35 Ug ang pundok sa mga katawhan sa yuta nagkatigum; ug ako nakakita nga diha sila sa usa ka dako ug lapad nga agambalay, sama ngadto sa gambalay diin nakita sa akong amahan. Ug ang anghel sa Ginoo namulong ngari kanako pag-usab, nag-ingon: Tan-awa ang kalibutan ug ang kaalam niana; oo, tan-awa ang balay ni Israel nagkatigum sa pagpakig-away batok sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero.

36 Ug nahinabo nga ako nakakita ug nagpamatuod, nga ang dako ug lapad nga gambalay mao ang agarbo sa kalibutan; ug kini nahulog, ug ang pagkahulog niini hilabihan ka kusog. Ug ang anghel sa Ginoo namulong ngari kanako pag-usab, nag-ingon: Ingon niana ang kalaglagan sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, nga makig-away batok sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero.