1 Nephi 18
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 18

Ang barko nahuman—Ang pagkatawo ni Jacob ug ni Joseph gihisgutan—Ang kaubanan misakay padulong sa gisaad nga yuta—Ang anak nga mga lalaki ni Ishmael ug ang ilang mga asawa miapil sa hudyaka ug pagsukol—Si Nephi gigapos, ug ang barko gipadpad og balik sa usa ka mabangis nga unos—Si Nephi gibuhian, ug pinaagi sa iyang pag-ampo ang bagyo milurang—Sila miabut sa gisaad nga yuta. Mga 591–589 B.C.

1 Ug nahinabo nga sila misimba sa Ginoo, ug mikuyog kanako; ug kami milalik og mga kahoy sa talagsaon nga pagkahimo. Ug ang Ginoo mipakita kanako matag karon ug unya sa unsa nga paagi nga ako kinahanglan molalik sa mga kahoy sa barko.

2 Karon ako, si Nephi, wala molalik sa mga kahoy subay sa paagi diin nakat-unan sa mga tawo, ni ako mihimo og barko subay sa paagi sa mga tawo; apan ako mihimo niini sumala sa paagi diin gipakita sa Ginoo kanako; busa, kini wala mosubay sa paagi sa mga tawo.

3 Ug ako, si Nephi, mitungas sa bukid kanunay ug ako anag-ampo ngadto sa Ginoo; busa, ang Ginoo bmipakita ngari kanako sa mga mahinungdanon nga butang.

4 Ug nahinabo nga sa diha nga ako nakahuman og buhat sa barko, sumala ngadto sa pulong sa Ginoo, ang akong igsoon nga mga lalaki nakakita nga kini maayo, ug nga ang pagkahimo niini hilabihan ka maayo kaayo; busa, sila anagpaubos sa ilang mga kaugalingon pag-usab sa atubangan sa Ginoo.

5 Ug nahinabo nga ang tingog sa Ginoo miabut ngadto sa akong amahan, nga kami molihok ug mosakay sa barko.

6 Ug nahinabo nga sa pagkaugma, human kami makaandam sa tanan nga mga butang, daghan nga mga prutas ug mga akarne gikan sa kamingawan, ug daghan nga dugos, ug mga tagana sumala niana diin ang Ginoo misugo kanamo, kami misakay ngadto sa barko, uban ang tanan namo nga mga karga ug among mga binhi, ug sa bisan unsa nga butang nga kami midala uban kanamo, matag usa sumala sa iyang panuigon; busa, kaming tanan misakay ngadto sa barko, uban sa among mga asawa ug mga anak.

7 Ug karon, ang akong amahan nakapaanak og duha ka anak nga mga lalaki sa kamingawan; ang magulang gitawag og aJacob ug ang manghud si bJoseph.

8 Ug nahinabo human kaming tanan makasakay ngadto sa barko, ug gidala uban kanamo ang among mga tagana ug mga butang diin gisugo kanamo, kami milawig ngadto sa adagat ug gipadpad tungod sa ka kusog sa hangin paingon sa bgisaad nga yuta.

9 Ug human kami ipadpad tungod sa ka kusog sa hangin sulod sa daghan nga mga adlaw, tan-awa, ang akong igsoon nga mga lalaki, ug ang anak nga mga lalaki ni Ishmael ug usab ang ilang mga asawa misugod sa paghimo sa ilang mga kaugalingon nga paghudyaka, hangtud nga sila misugod pagsayaw, ug pag-awit ug pagsulti inubanan sa daghan nga malaw-ay, oo, gani sila nakalimot sa unsa nga gahum sila nadala ngadto; oo, sila gibayaw ngadto sa hilabihan nga pagkalaw-ay.

10 Ug ako, si Nephi, misugod sa pagkahadlok sa hilabihan basin pa unya ang Ginoo masuko kanamo, ug mohampak kanamo tungod sa among kadautan, nga kami pagalamyon sa kahiladman sa dagat; busa, ako, si Nephi, misugod sa pagpamulong ngadto kanila sa dako nga kaligdong; apan tan-awa sila anasuko kanako, nag-ingon: Dili kita motugot nga ang atong manghud nga lalaki mao ang bmagmando kanato.

11 Ug nahinabo nga si Laman ug si Lemuel migunit kanako ug migapos kanako sa mga pisi, ug sila midapat kanako uban ang hilabihan nga kabangis; bisan pa niana, ang Ginoo amitugot niini nga siya mopakita sa iyang gahum, ngadto sa katumanan sa iyang pulong diin siya namulong mahitungod sa dautan.

12 Ug nahinabo nga human sila migapos kanako hangtud nga ako dili na makalihok, ang akompas, diin giandam sa Ginoo, wala na molihok.

13 Busa, sila wala masayud kon unsaon nila paggiya ang barko, hangtud nga dihay miabut nga usa ka dako nga bagyo, oo, usa ka dako ug makalilisang nga mabangis nga unos, ug kami agipadpad og balik diha sa mga katubigan sulod sa tulo ka mga adlaw; ug sila misugod pagpangalisang sa hilabihan basin pa unya sila malumos sa dagat; bisan pa niana sila wala mobuhi kanako.

14 Ug sa ikaupat nga adlaw, diin kami gipadpad pagbalik, ang mabangis nga unos misugod sa hilabihan ka mapintas.

15 Ug nahinabo nga kami hapit na unta malamoy sa kahiladman sa dagat. Ug human kami mapadpad balik diha sa kadagatan sulod sa upat ka mga adlaw, ang akong igsoon nga mga lalaki misugod apag-ila nga ang mga paghukom sa Dios diha na kanila, ug nga sila kinahanglan gayud mamatay gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga kadautan; busa, sila miduol kanako, ug gibadbad ang mga gapos diin diha sa akong mga kamot, ug tan-awa sila nanghubag sa hilabihan; ug usab ang akong mga buol-buol nanghubag, ug hilabihan kaayo ang kasakit niini.

16 Bisan pa niini, ako midangop sa akong Dios, ug ako amidayeg kaniya sa tibuok adlaw; ug wala ako magbagulbol batok sa Ginoo tungod sa akong mga kasakit.

17 Karon ang akong amahan, si Lehi, namulong sa daghan nga mga butang ngadto kanila, ug ngadto usab sa anak nga mga lalaki ni aIshmael; apan, tan-awa, sila militok og daghan nga mga panghulga batok kang bisan kinsa nga modapig kanako; ug ang akong mga ginikanan nga nag-antus na sa katigulangon, ug gisakit sa hilabihan nga kaguol tungod sa ilang mga anak, sila giganoy, oo, gani ngadto sa ilang higdaanan sa masakiton.

18 Tungod sa ilang kaguol ug tumang kasubo, ug sa kadautan sa akong igsoon nga mga lalaki, sila gidala sa duol gani ngadto sa kamatayon sa pagpakig-uban sa ilang Dios; oo, ang kaputi sa ilang mga buhok mao ang timailhan nga sila hapit na mobalik sa abug; oo, gani sila hapit na itambug uban ang kasubo ngadto sa tubigon nga lubnganan.

19 Ug si Jacob ug si Joseph usab, sa ilang kabatan-on, ingon nga nagkinahanglan sa daghan nga pagkaon, naguol usab tungod sa mga kasakit sa ilang inahan; ug usab ang aakong asawa uban sa iyang mga luha ug mga pag-ampo, ug usab ang akong mga anak, wala makapahumok sa mga kasingkasing sa akong igsoon nga mga lalaki nga sila mobuhi kanako.

20 Ug wala nay lain gawas sa gahum sa Dios, diin naghulga kanila sa kalaglagan, nga makalukmay sa ilang mga kasingkasing; busa, sa diha nga sila nakakita nga sila hapit na malamoy sa kahiladman sa dagat sila naghinulsol sa mga butang diin sila nakahimo, hangtud nga sila mibuhi kanako.

21 Ug nahinabo human sila mibuhi kanako, tan-awa, ako mikuha sa kompas, ug kini milihok ingon sa ako nagtinguha. Ug nahinabo nga ako nag-ampo ngadto sa Ginoo; ug human ako mag-ampo ang mga hangin mihunong, ug ang bagyo milurang, ug dihay dako nga kalinaw.

22 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nangulin sa barko, nga kami milawig pag-usab padulong sa gisaad nga yuta.

23 Ug nahinabo nga human kami molawig sulod sa daghan nga mga adlaw kami miabut sa agisaad nga yuta; ug kami miadto ngadto sa yuta, ug mitukod sa among mga tolda; ug kami mitawag niini og ang gisaad nga yuta.

24 Ug nahinabo nga kami misugod sa pag-ugmad sa yuta, ug misugod kami pagpugas sa mga binhi; oo, kami mipugas sa tanan nga binhi ngadto sa yuta, diin kami midala gikan sa yuta sa Jerusalem. Ug nahinabo nga kini mitubo sa hilabihan; busa, kami gipanalanginan sa kabuhong.

25 Ug nahinabo nga kami nakakaplag diha sa yuta sa saad, samtang kami mipanaw sa kamingawan, nga dihay mga mananap diha sa kalasangan sa matag matang sama sa baka ug sa toro, ug sa asno ug sa kabayo, ug sa kanding ug sa ihalas nga kanding, ug sa tanan nga matang sa ihalas nga mga mananap, diin alang sa paggamit sa mga tawo. Ug kami nakakaplag sa tanan nga matang sa oro, sama sa bulawan, ug sa pilak, ug sa kobre.