1 Nephi 7
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 7

Mga anak ni Lehi mibalik sa Jerusalem ug midani kang Ishmael ug sa iyang banay sa pagkuyog kanila sa ilang panaw—Si Laman ug ang uban misukol—Si Nephi miawhag sa iyang mga igsoon nga lalaki sa pagbaton sa hugot nga pagtuo sa Ginoo—Sila migapos kaniya sa pisi ug milaraw sa pagpatay kaniya—Siya naluwas sa gahum sa hugot nga pagtuo—Ang iyang igsoon nga mga lalaki nangayo og pasaylo—Si Lehi ug ang iyang mga kauban mihalad og sakripisyo ug mga sinunog nga halad. Mga 600–592 B.C.

1 Ug karon ako manghinaut nga kamo masayud, nga human ang akong amahan, si Lehi, mitapos sa iyang apagpanagna mahitungod sa iyang binhi, ug nahinabo nga ang Ginoo namulong ngadto kaniya pag-usab, nag-ingon nga dili angay alang kaniya, ni Lehi, nga siya modala sa iyang banay ngadto sa kamingawan nga mag-inusara; apan kinahanglan ang iyang anak nga mga lalaki magdala og mga bbabaye aron cpangasaw-on, aron sila magpasanay og binhi ngadto sa Ginoo didto sa yuta sa saad.

2 Ug nahinabo nga ang Ginoo amisugo kaniya nga ako, si Nephi, ug ang akong igsoon nga mga lalaki kinahanglan mobalik pag-usab ngadto sa yuta sa Jerusalem, ug modala kang Ishmael ug sa iyang banay ngadto sa kamingawan.

3 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, mibalik apag-usab uban sa akong igsoon nga mga lalaki, milakaw ngadto sa kamingawan aron pag-adto sa Jerusalem.

4 Ug nahinabo nga kami miadto sa balay ni Ishmael, ug kami nakaangkon og maayo nga pagtagad sa panan-aw ni Ishmael, nga sa ingon kami namulong ngadto kaniya sa mga pulong sa Ginoo.

5 Ug nahinabo nga ang Ginoo mipahumok sa kasingkasing ni Ishmael, ug usab sa iyang banay, nga sa ingon sila mipanaw uban kanamo paingon sa kamingawan ngadto sa tolda sa among amahan.

6 Ug nahinabo nga samtang kami mipanaw sa kamingawan, tan-awa si Laman ug si Lemuel, ug duha sa anak nga mga babaye ni Ishmael, ug duha sa aanak nga mga lalaki ni Ishmael ug ang ilang mga banay, misukol batok kanamo; oo, batok kanako, Nephi, ug Sam, ug sa ilang amahan, Ishmael, ug sa iyang asawa, ug sa iyang lain nga tulo ka anak nga mga babaye.

7 Ug nahinabo nga sa mao nga pagsukol, sila matinguhaon sa pagbalik ngadto sa yuta sa Jerusalem.

8 Ug karon ako, si Nephi, anagsubo tungod sa ka tig-a sa ilang mga kasingkasing, busa ako namulong ngadto kanila, nag-ingon, oo, bisan pa ngadto kang Laman ug kang Lemuel: Tan-awa kamo akong magulang nga mga lalaki, ug ngano nga kamo tig-a kaayo sa inyong mga kasingkasing, ug buta kaayo sa inyong mga hunahuna, nga kamo nagkinahanglan nga ako, nga inyong manghud nga lalaki, magpahimangno kaninyo, oo, ug magbuhat og usa ka panig-ingnan alang kaninyo?

9 Ngano nga kamo dili mopatalinghug ngadto sa pulong sa Ginoo?

10 Ngano nga kamo anakalimot nga kamo nakakita og usa ka anghel sa Ginoo?

11 Oo, ug ngano nga kamo nakalimot sa mahinungdanon nga mga butang nga nahimo sa Ginoo alang kanato, sa apagluwas kanato gikan sa mga kamot ni Laban, ug usab nga kita makakuha sa talaan?

12 Oo, ug ngano nga kamo nakalimot nga ang Ginoo makahimo sa pagbuhat sa tanan nga mga abutang sumala sa iyang kabubut-on, alang sa mga katawhan, kon kini mao nga sila mogamit sa bhugot nga pagtuo diha kaniya? Busa, kita magmatinud-anon ngadto kaniya.

13 Ug kon kini mao nga kita magmatinud-anon ngadto kaniya, kita makapanag-iya sa ayuta sa saad; ug kamo masayud sa umaabut nga panahon nga ang pulong sa Ginoo matuman mahitungod sa bpagkalaglag sa Jerusalem; kay ang tanan nga mga butang diin gipamulong sa Ginoo mahitungod sa pagkalaglag sa Jerusalem kinahanglan matuman.

14 Kay tan-awa, ang Espiritu sa Ginoo dili na magpabilin uban kanila; kay tan-awa, sila amisalikway sa mga propeta, ug si bJeremias gibalhug kanila sa bilanggoan. Ug sila mitinguha sa paghunos sa ckinabuhi sa akong amahan, nga sa ingon sila mihingilin kaniya gikan sa yuta.

15 Karon tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga kon kamo mobalik sa Jerusalem kamo usab mangamatay uban kanila. Ug karon, kon kamo adunay kapilian, tungas kamo sa mao nga dapit, ug hinumdumi ang mga pulong diin ako namulong nganha kaninyo, nga kon kamo mobalik kamo mangamatay usab; kay sa ingon ang Espiritu sa Ginoo nagpugos kanako sa pagpamulong.

16 Ug nahinabo nga sa diha nga ako, si Nephi, nakapamulong na niini nga mga pulong ngadto sa akong igsoon nga mga lalaki, sila nasuko kanako. Ug nahinabo nga sila midapat sa ilang mga kamot kanako, kay tan-awa, sila nasuko sa hilabihan, ug amigapos kanako sa pisi, kay sila nagtinguha sa paghunos sa akong kinabuhi, nga sila unta mobiya kanako diha sa kamingawan aron lamyon sa mga mananap nga ihalas.

17 Apan nahinabo nga ako nag-ampo ngadto sa Ginoo, nag-ingon: O Ginoo, sumala sa akong hugot nga pagtuo diha kanimo, luwasa ako gikan sa mga kamot sa akong igsoon nga mga lalaki; oo, gani hatagan mo ako sa kusog nga ako amakabugto niini nga mga pisi diin ako gigapos.

18 Ug nahinabo nga sa diha nga ako nakasulti niini nga mga pulong, tan-awa ang mga pisi nahubad gikan sa akong mga kamot ug mga tiil, ug ako mibarug sa atubangan sa akong igsoon nga mga lalaki, ug nakigsulti na usab kanila.

19 Ug nahinabo nga nasuko na usab sila kanako, ug mobakyaw na unta sa ilang mga kamot ngari kanako; apan tan-awa, usa sa mga aanak nga babaye ni Ishmael, oo, ug ang iyang inahan, ug usa sa mga anak nga lalaki ni Ishmael, mihangyo sa akong igsoon nga mga lalaki, nga sa ingon nahumok ang ilang mga kasingkasing; ug nasumpo ang ilang mga tinguha sa paghunos sa akong kinabuhi.

20 Ug nahinabo nga sila nagmasulub-on, tungod sa ilang pagkadautan, nga sa ingon sila miyukbo sa akong atubangan, ug mihangyo kanako nga ako mopasaylo kanila sa butang nga sila mibuhat batok kanako.

21 Ug nahinabo nga sa walay lipud-lipod ako amipasaylo kanila sa tanan nga sila nakabuhat, ug ako miawhag kanila sa pag-ampo sa Ginoo nga ilang Dios alang sa kapasayloan. Ug nahinabo nga sila mibuhat niini. Ug human sila mag-ampo ngadto sa Ginoo kami mipadayon na usab sa among panaw padulong sa tolda sa among amahan.

22 Ug nahinabo nga kami miabut sa tolda sa among amahan. Ug human niana ako ug ang akong igsoon nga mga lalaki ug ang banay ni Ishmael miabut sa tolda sa among amahan, sila amipasalamat sa Ginoo nga ilang Dios; ug sila mihalad og bsakripisyo ug sinunog nga mga halad ngadto kaniya.