1 Nephi 9
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 9

Si Nephi naghimo og duha ka hut-ong sa mga talaan—Ang matag usa gitawag og mga palid ni Nephi—Ang mga dagko nga palid naglangkob sa sekular nga kasaysayan; ang mga gagmay niini naghisgot sa sagrado nga mga butang. Mga 600–592 B.C.

1 Ug tanan niini nga mga butang nakita sa akong amahan, ug nadungog, ug namulong, samtang siya nagpuyo sa tolda, didto sa awalog sa Lemuel, ug usab daghan pa nga mahinungdanon nga mga butang nga dili ikasulat niini nga mga palid.

2 Ug karon, ingon nga ako namulong mahitungod niini nga mga palid, tan-awa sila dili mao ang mga palid diin ako naghimo sa usa ka hingpit nga asoy sa kasaysayan sa akong mga katawhan; kay ang mga apalid diin ako naghimo og usa ka hingpit nga asoy sa akong mga katawhan ako mihatag sa ngalan nga Nephi; busa, sila gitawag og mga palid ni Nephi, sunod sa akong kaugalingon nga ngalan; ug kini nga mga palid gitawag usab og mga palid ni Nephi.

3 Bisan pa niana, ako nakadawat og usa ka sugo gikan sa Ginoo nga ako kinahanglan maghimo niini nga mga palid, alang sa usa ka linain nga akatuyoan nga adunay usa ka asoy nga makulit sa bpagpangalagad sa akong mga katawhan.

4 Diha sa uban nga mga palid kinahanglan nga adunay makulit nga asoy sa pagmando sa mga hari, ug sa mga gubat ug sa mga panagbingkil sa akong mga katawhan; busa kini nga mga palid alang sa daghan nga bahin sa pagpangalagad; ug ang auban nga mga palid alang sa daghan nga bahin sa pagmando sa mga hari ug sa mga gubat ug sa mga panagbingkil sa akong mga katawhan.

5 Busa, ang Ginoo nagsugo kanako sa paghimo niini nga mga palid alang sa usa ka amaalamon nga katuyoan diha kaniya, diin nga katuyoan ako wala masayud.

6 Apan ang Ginoo anasayud sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan; busa, siya nag-andam og usa ka paagi sa pagtuman sa iyang mga buhat taliwala sa mga anak sa katawhan; kay tan-awa, siya aduna sa tanan nga bgahum sa pagtuman sa tanan niya nga mga pulong. Ug sa ingon kini mao. Amen.