1 Nephi 12
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 12

Si Nephi nakakita sa usa ka panan-awon sa yuta sa saad; ang pagkamatarung, pagkadautan, ug ang pagkapukan sa mga lumulupyo niini; ang pag-abut sa Kordero sa Dios diha kanila; unsaon sa Napulog Duha ka mga Tinun-an ug sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa paghukom sa Israel; ug ang makalagot ug mahugaw nga kahimtang niadto kinsa mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo. Mga 600–592 B.C.

1 Ug nahinabo nga ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa, ug sud-onga ang imong mga binhi, ug usab ang mga binhi sa imong mga igsoon nga lalaki. Ug ako mitan-aw ug nakita ang ayuta sa saad; ug ako nakakita sa pundok sa mga katawhan, oo, gani ingon kini ka daghan sa mga balas sa dagat.

2 Ug nahinabo nga ako nakakita sa pundok sa mga katawhan nga nagkatigum aron sa pagpakig-away batok sa usag usa; ug ako nakakita sa mga agubat, ug mga hungihong sa mga gubat, ug dako nga mga kamatay uban sa espada taliwala sa akong mga katawhan.

3 Ug nahinabo nga ako nakakita nga milabay ang daghan nga mga kaliwatan, subay sa matang sa mga gubat ug mga panagbingkil diha sa yuta; ug ako nakakita sa daghan nga mga dakbayan, oo, gani wala ko na sila maihap.

4 Ug nahinabo nga ako nakakita sa usa ka agabon sa bkangitngit diha sa ibabaw sa yuta sa saad; ug ako nakakita sa mga kilat ug ako nakadungog sa mga dugdog, ug mga linog ug tanan nga matang sa nagkaguliyang nga kasaba; ug ako nakakita sa yuta ug sa mga dagko nga mga bato, nga sila nangabuak; ug ako nakakita sa mga bukid nga nangatumpag, ug ako nakakita sa mga kapatagan sa yuta, nga sila nangabuak; ug ako nakakita sa daghan nga mga dakbayan nga sila cnangaunlod; ug ako nakakita sa daghan nga sila nangasunog sa kalayo; ug ako nakakita sa daghan nga sila nangatumba sa yuta, tungod sa paglinog niini.

5 Ug nahinabo human ako makakita niini nga mga butang, ako nakakita sa ainalisngaw sa kangitngit, nga kini milabay gikan sa ibabaw sa yuta; ug tan-awa, ako nakakita sa pundok sa mga katawhan kinsa wala mangamatay sa dako ug makalilisang nga mga paghukom sa Ginoo.

6 Ug ako nakakita sa mga kalangitan nga nabukas, ug ang aKordero sa Dios nga mikunsad gikan sa langit; ug siya nanaog ug nagpakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila.

7 Ug ako usab nakakita ug nagpamatuod nga ang Espiritu Santo mikunsad sa lain nga anapulog duha; ug sila gi-orden sa Dios, ug gipili.

8 Ug ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa ang napulog duha ka mga tinun-an sa Kordero, kinsa gipili aron mangalagad ngadto sa imong mga binhi.

9 Ug siya miingon ngari kanako: Ikaw nahinumdom ba sa anapulog duha ka mga apostoles sa Kordero? Tan-awa sila mao sila kinsa ang bmohukom sa napulog duha ka mga tribo sa Israel; busa, ang napulog duha ka mga tigpangalagad sa imong mga binhi mao ang mohukom kanila; kay ikaw anaa sa balay ni Israel.

10 Ug kining anapulog duha ka mga tigpangalagad kinsa imong nakita mao ang mohukom sa imong binhi. Ug, tan-awa, sila mga matarung hangtud sa hangtud; kay tungod sa ilang hugot nga pagtuo sa Kordero sa Dios ang ilang mga bsaput nahimo nga maputi pinaagi diha sa iyang dugo.

11 Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa! Ug ako mitan-aw, ug nakita ang atulo ka mga kaliwatan nga nangamatay diha sa pagkamatarung; ug ang ilang mga saput maputi sama sa Kordero sa Dios. Ug ang anghel miingon ngari kanako: Kini nahimo nga maputi pinaagi sa dugo sa Kordero, tungod sa ilang hugot nga pagtuo diha kaniya.

12 Ug ako, si Nephi, nakakita usab og daghan sa aikaupat nga kaliwatan kinsa namatay diha sa pagkamatarung.

13 Ug nahinabo nga ako nakakita sa pundok sa mga katawhan sa yuta nga nagkatigum.

14 Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa ang imong mga binhi, ug usab ang mga binhi sa imong mga igsoon.

15 Ug nahinabo nga ako mitan-aw ug nakakita sa mga katawhan sa akong binhi nga nagkatigum ingon nga pundok sa mga katawhan abatok sa binhi sa akong mga igsoon; ug sila nagkatigum sa pag-away.

16 Ug ang anghel namulong ngari kanako, nag-ingon: Tan-awa ang tubod sa tubig nga ahugaw nga nakita sa imong amahan; oo, gani ang bsuba nga iyang gipamulong; ug ang kinahiladman niini mao ang kinahiladman sa cimpyerno.

17 Ug ang mga agabon sa kangitngit mao ang mga pagtintal sa yawa, diin bnakapabuta sa mga mata, ug nakapatig-a sa mga kasingkasing sa mga katawhan, ug midala kanila ngadto sa clapad nga mga dalan, nga sila mamatay ug malaglag.

18 Ug ang dako ug lapad nga agambalay, diin nakita sa imong amahan, mao ang kawang nga mga bpaghanduraw ug ang cgarbo sa mga katawhan. Ug usa ka dako ug makalilisang nga dbung-aw nagbulag kanila; oo, gani ang pulong sa ekaangayan sa Dios sa Kahangturan, ug ang Mesiyas kinsa mao ang Kordero sa Dios, kang kinsa ang Espiritu Santo nagpamatuod, gikan sa sinugdanan sa kalibutan hangtud niini nga panahon, ug sukad karon ug gikan niini nga panahon, ug hangtud sa hangtud.

19 Ug samtang ang anghel nagsulti niini nga mga pulong, ako nakakita ug nakasud-ong sa binhi sa akong mga igsoon nga nakig-away batok sa akong binhi, sumala sa pulong sa anghel; ug tungod sa garbo sa akong binhi, ug sa mga apagtintal sa yawa, ako nakakita nga ang binhi sa akong mga igsoon bmibuntog sa mga katawhan sa akong binhi.

20 Ug nahinabo nga ako nakakita, ug nakasud-ong sa mga katawhan nga binhi sa akong mga igsoon nga sila nakabuntog sa akong binhi; ug sila midaghan nga pundok sa mga katawhan diha sa ibabaw sa yuta.

21 Ug ako nakakita kanila nga nagtigum ingon nga pundok sa mga katawhan; ug ako nakakita sa mga agubat ug mga hungihong sa mga gubat taliwala kanila; ug diha sa mga gubat ug sa mga hungihong sa mga gubat ako nakakita sa daghan nga mga kaliwatan nga nangamatay.

22 Ug ang anghel miingon ngari kanako: Tan-awa kini sila amokunhod tungod sa pagkawalay pagtuo.

23 Ug nahinabo nga ako nakakita, human sila mikunhod tungod sa pagkawalay pagtuo sila nahimo nga mga aitum, ug makalagot, ug usa ka bmahugaw nga mga katawhan, puno sa ckatapul ug sa tanan nga matang sa pagkasalawayon.