1 Nephi 2
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 2

Gidala ni Lehi ang iyang banay ngadto sa kamingawan dapit sa Pulang Dagat—Sila mibiya sa ilang kabtangan—Si Lehi naghalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo ug nagtudlo sa iyang mga anak nga lalaki sa paghupot sa mga sugo—Si Laman ug si Lemuel nagbagulbol batok sa ilang amahan—Si Nephi masulundon ug nag-ampo sa hugot nga pagtuo; ang Ginoo nakigsulti kaniya, ug siya napili nga momando sa iyang mga igsoon. Mga 600 B.C.

1 Kay tan-awa, nahinabo nga ang Ginoo nakigsulti sa akong amahan, oo, gani sa usa ka damgo, ug miingon ngadto kaniya: Bulahan ikaw Lehi, tungod sa mga butang nga ikaw mibuhat; ug tungod kay ikaw matinud-anon ug mipadayag sa mga katawhan sa mga butang diin Ako misugo kanimo, tan-awa, sila mitinguha sa apaghunos sa imong kinabuhi.

2 Ug nahinabo nga ang Ginoo amisugo sa akong amahan, gani sa usa ka bdamgo, nga kinahanglan cdad-on ang iyang banay ug mobiya ngadto sa kamingawan.

3 Ug nahinabo nga siya amasulundon ngadto sa pulong sa Ginoo, busa siya misunod ingon sa gisugo sa Ginoo kaniya.

4 Ug nahinabo nga siya mibiya ngadto sa kamingawan. Ug siya mibiya sa iyang balay, ug sa yuta nga iyang kabilin, ug sa iyang bulawan, ug sa iyang plata, ug sa uban pa nga mahalon nga mga butang, ug siya walay lain nga gidala, gawas sa iyang banay, mga tagana, ug mga tolda, ug amibiya ngadto sa kamingawan.

5 Ug siya milugsong dapit sa mga utlanan nga duol sa baybayon sa Pulang Dagat; ug siya mipanaw sa kamingawan diha sa mga utlanan nga duol sa aPulang Dagat; ug siya mipanaw gayud sa kamingawan uban sa iyang banay, nga naglakip sa akong inahan, si Sariah, ug sa akong mga magulang nga lalaki, kinsa mao si bLaman, Lemuel, ug Sam.

6 Ug nahinabo nga human sa tulo ka adlaw sa iyang pagpanaw sa kamingawan, siya mitukod sa iyang tolda diha sa awalog daplin sa suba.

7 Ug nahinabo nga siya mitukod og usa ka aaltar nga mga bbato, ug mihalad ngadto sa Ginoo, ug cmipasalamat ngadto sa Ginoo nga atong Dios.

8 Ug nahinabo nga siya mitawag sa suba, og Laman, ug kini nga suba migawas ngadto sa Pulang Dagat; ug ang walog anaa sa mga utlanan duol sa bukana niini.

9 Ug sa diha nga nakita sa akong amahan nga ang tubig sa suba migawas ngadto sa Pulang Dagat, siya misulti kang Laman, nag-ingon: O nga unta ikaw mahisama sa suba, nga sa kanunay nagdagayday paingon sa tubod sa tanan nga pagkamatarung!

10 Ug siya usab namulong ngadto kang Lemuel: O nga unta ikaw mahisama sa walog, hugot ug makanunayon, ug dili matarug sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo!

11 Karon kini siya mamulong tungod sa pagkatikig og liog ni Laman ug ni Lemuel; kay tan-awa sila anagbagulbol sa daghan nga mga butang batok sa ilang bamahan, tungod kay siya usa ka tawo nga may cpanan-awon, ug midala kanila gikan sa yuta sa Jerusalem, sa pagbiya sa yuta nga ilang kabilin, ug sa ilang bulawan, ug sa ilang plata, ug sa ilang mga mahalon nga mga butang, aron mamatay sa kamingawan. Ug sila miingon nga siya nakahimo niini tungod sa mga binuang nga mga hunahuna sa iyang kasingkasing.

12 Ug busa si Laman ug si Lemuel, ingon nga mga magulang, kanunay nagbagulbol batok sa ilang amahan. Ug sila nagbagulbol tungod kay sila wala amakahibalo sa mga pamaagi sa Dios kinsa naglalang kanila.

13 Ni usab sila motuo nga ang Jerusalem, kanang dako nga dakbayan, amalaglag sumala sa mga pulong sa mga propeta. Ug nahisama na sila sa mga Judeo nga tua sa Jerusalem, nga nagtinguha sa pagpatay sa akong amahan.

14 Ug nahinabo nga ang akong amahan nakigsulti ngadto kanila diha sa walog sa Lemuel, uban sa agahum, nga puno sa Espiritu, hangtud bmikurog ang ilang mga kabukogan diha sa iyang atubangan. Ug siya mipaubos kanila, nga sila wala makasulti batok kaniya; busa, sila misunod sumala sa iyang gisugo kanila.

15 Ug ang akong amahan mipuyo sa usa ka tolda.

16 Ug nahinabo nga ako, si Nephi, tungod sa akong kabatan-on, apan dako ug taas ang pamarug, ug usab adunay dako nga tinguha nga mahibalo sa mga amisteryo sa Dios, busa, ako nangamuyo ngadto sa Ginoo; ug tan-awa siya bmiduaw kanako, ug cnalumoy ang akong kasingkasing nga ako dmituo sa tanan nga mga pulong nga gilitok sa akong eamahan; busa, wala ako mosukol batok kaniya sama sa akong igsoon nga mga lalaki.

17 Ug ako misulti ngadto kang Sam, nagpahibalo ngadto kaniya sa mga butang nga gipakita sa Ginoo kanako pinaagi sa Balaang Espiritu. Ug nahinabo nga siya mituo sa akong mga pulong.

18 Apan, tan-awa, si Laman ug si Lemuel dili gayud mopatalinghug sa akong mga pulong; ug anagsubo tungod sa ka tig-a sa ilang mga kasingkasing ako nangamuyo sa Ginoo alang kanila.

19 Ug miabut ang higayon nga ang Ginoo misulti ngari kanako, nag-ingon: Bulahan ikaw, Nephi, tungod sa imong ahugot nga pagtuo, tungod kay ikaw kanunay naningkamot sa pag-ila kanako, uban sa tuman nga pagpaubos sa kasingkasing.

20 Ug sanglit kamo maghupot sa akong mga sugo, kamo amouswag, ug pagadad-on ngadto sa byuta sa saad; oo, ingon sa yuta diin Ako miandam alang kaninyo; oo, usa ka yuta nga pinili nga labaw pa sa uban nga mga yuta.

21 Ug sanglit ang imong igsoon nga mga lalaki mosukol kanimo, sila aipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo.

22 Ug sanglit ikaw mohupot sa akong mga sugo, ikaw pagahimoon nga amagmamando ug magtutudlo sa imong igsoon nga mga lalaki.

23 Kay tan-awa, sa adlaw nga sila mosukol batok kanako, Ako amotunglo kanila sa usa ka mapintas nga tunglo, ug sila walay gahum ibabaw sa imong binhi gawas kon sila mosukol usab batok kanako.

24 Ug kon maingon man nga sila mosukol batok kanako, mahimo sila nga ahampak ngadto sa imong binhi, aron sa bpagpalihok kanila sa mga pamaagi sa paghinumdom.