1 Nephi 6
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 6

Si Nephi misulat sa mga butang sa Dios—Ang kang Nephi nga tuyo mao ang pagkabig sa mga tawo pagpaduol ngadto sa Dios ni Abraham ug maluwas. Mga 600–592 B.C.

1 Ug karon ako, si Nephi, dili mohatag sa kasaysayan sa kagikanan sa akong mga amahan aniini nga bahin sa akong talaan; ni bisan kanus-a nga panahon ako mohatag niini nga mga bpalid diin ako misulat; kay kini gihatag diha sa talaan nga gitipigan sa akong camahan; busa, ako dili mosulat niini dinhi niini nga buhat.

2 Kay igo na alang kanako ang pag-ingon nga kami mga kaliwat ni aJose.

3 Ug kini dili ko igsapayan nga ako modetalya sa paghatag og usa ka hingpit nga asoy sa tanan nga mga butang sa akong amahan, kay kini dili mahisulat aniini nga mga palid, kay ako nagtinguha og lunâ diin ako makasulat sa mga butang sa Dios.

4 Kay ang kahingpitan sa akong tuyo mao nga ako unta amakakabig sa mga tawo sa bpagpaduol ngadto sa Dios ni Abraham, ug sa Dios ni Isaac, ug sa Dios ni Jacob, ug maluwas.

5 Busa, ang mga butang nga amakapahimuot ngadto sa kalibutan ako dili mosulat, apan ang mga butang nga makapahimuot ngadto sa Dios ug ngadto kanila kinsa dili sa kalibutan.

6 Busa, ako mohatag og sugo ngadto sa akong binhi, nga sila dili mopuno sa mga palid sa mga butang nga walay bili ngadto sa mga katawhan.