Mga Kasulatan
Ether 2
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 2

Ang mga Jaredite nag-andam alang sa ilang pagpanaw ngadto sa usa ka gisaad nga yuta—Kini usa ka pinili nga yuta diin diha ang mga tawo kinahanglan moalagad ni Kristo o pagalaglagon—Ang Ginoo nakigsulti ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared sulod sa tulo ka mga takna—Ang mga Jaredite mitukod og mga kasko—Ang Ginoo nangutana sa igsoon nga lalaki ni Jared sa pagtanyag unsaon ang mga kasko nga mahayagan.

1 Ug nahinabo nga si Jared ug ang iyang igsoon nga lalaki, ug ang ilang mga banay, ug usab ang mga higala ni Jared ug ang iyang igsoon nga lalaki ug ang ilang mga banay, mipanaw ngadto sa ubos sa walog nga mao ang amihanan nga bahin, (ug ang ngalan sa walog gitawag og aNimrod, ginganlan sunod sa gamhanan nga mangangayam) uban sa ilang mga panon nga ilang gipundok, lalaki ug babaye, sa matag matang.

2 Ug sila usab mipahimutang og mga lit-ag ug midakop og mga langgam sa kahanginan; ug sila usab miandam og usa ka sakayan, diha diin ilang gidala uban kanila ang isda sa mga tubig.

3 Ug sila usab midala uban kanila og deseret, diin, pinaagi sa paghubad, usa ka dugos sa putyukan; ug sa ingon sila midala uban kanila og panon sa mga putyukan, ug tanan nga matang niana nga diha sa ibabaw sa yuta, mga liso sa matag matang.

4 Ug nahinabo nga sa diha nga sila nakaabut sa ubos ngadto sa walog sa Nimrod ang Ginoo nanaog ug nakigsulti uban sa igsoon nga lalaki ni Jared; ug siya diha sa usa ka apanganod, ug ang igsoon nga lalaki ni Jared wala makakita kaniya.

5 Ug nahinabo nga ang Ginoo misugo kanila nga sila kinahanglan mopanaw ngadto sa kamingawan, oo, ngadto sa dapit diin didto wala pa gayuy tawo nga nakaadto. Ug nahinabo nga ang Ginoo mipanaw sa atubangan kanila, ug nakigsulti uban kanila samtang siya nagtindog sa usa ka apanganod, ug mihatag og mga pahimangno kon asa sila kinahanglan mopanaw.

6 Ug nahinabo nga sila mipanaw diha sa kamingawan, ug mitukod og mga kasko, diin sila mitabok sa daghan nga mga tubig, ingon nga gimandoan sa kanunay pinaagi sa kamot sa Ginoo.

7 Ug ang Ginoo dili makatugot nga sila kinahanglan mohunong didto sa unahan sa dagat diha sa kamingawan, apan siya buot nga sila kinahanglan moadto bisan ngadto sa ayuta sa saad, diin mao ang pinili labaw sa tanan nga mga yuta, diin ang Ginoong Dios mipatunhay alang sa mga matarung nga katawhan.

8 Ug siya nakapanumpa diha sa iyang kasuko ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared, nga si kinsa kadto nga maghupot niini nga yuta sa saad, gikan niana nga panahon sukad karon ug sa kahangturan, kinahanglan amoalagad kaniya, ang tinuod ug bugtong nga Dios, o sila kinahanglan bpagalaglagon sa panahon nga ang kahingpitan sa iyang kasuko moabut nganha kanila.

9 Ug karon, kita makakita sa mga balaod sa Dios mahitungod niini nga yuta, nga kini usa ka yuta sa saad; ug bisan unsa nga nasud nga manag-iya niini moalagad sa Dios, o sila pagalaglagon sa panahon nga ang kahingpitan sa iyang kasuko moabut nganha kanila. Ug ang kahingpitan sa iyang kaligutgot moabut nganha kanila sa panahon nga sila hinog na diha sa kadautan.

10 Kay tan-awa, kini mao ang yuta diin pinili labaw sa tanan nga mga yuta; busa siya nga manag-iya niini moalagad sa Dios o pagalaglagon; kay kini mao ang walay katapusan nga balaod sa Dios. Ug kini dili hangtud sa akahingpitan sa kadautan taliwala sa mga anak sa yuta, nga sila bmalaglag.

11 Ug kini moabut nganha kaninyo, O kamo nga mga aHentil, nga kamo mahimo nga masayud sa mga balaod sa Dios—nga kamo mahimo nga maghinulsol, ug dili magpadayon diha sa inyong kadautan hangtud ang kahingpitan moabut, nga kamo dili makapakanaog sa kahingpitan sa kasuko sa Dios diha kaninyo sama sa nabuhat sa mga lumulupyo sa yuta hangtud karon.

12 Tan-awa kini usa ka pinili nga yuta, ug bisan unsa nga nasud nga manag-iya niini amakalingkawas gikan sa pagkaulipon, ug gikan sa pagkabihag, ug gikan sa tanan nga mga kanasuran ubos sa langit, kon sila lamang bmoalagad sa Dios sa yuta, kinsa si Jesukristo, kinsa gipadayag pinaagi sa mga butang diin kita nakasulat.

13 Ug karon ako mopadayon sa akong talaan; kay tan-awa, kini nahinabo nga ang Ginoo midala ni Jared ug sa iyang mga kaigsoonan ngadto bisan niana nga dako nga dagat nga nagbahin sa mga yuta. Ug samtang sila miabut sa dagat sila mitukod sa ilang mga tolda; ug sila mitawag sa ngalan sa dapit og Moriancumer; ug sila mipuyo sa mga tolda, ug mipuyo sa mga tolda diha sa baybayon sulod sa upat ka mga tuig.

14 Ug nahinabo sa katapusan sa upat ka mga tuig nga ang Ginoo mipakita pag-usab ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared, ug mibarug diha sa usa ka panganod ug nakigsulti uban kaniya. Ug sulod sa tulo ka mga takna ang Ginoo nakigsulti sa igsoon nga lalaki ni Jared, ug amipanton kaniya tungod kay siya wala makahinumdom sa bpagtawag diha sa ngalan sa Ginoo.

15 Ug ang igsoon nga lalaki ni Jared naghinulsol sa dautan diin siya nakahimo, ug mitawag diha sa ngalan sa Ginoo alang sa iyang mga kaigsoonan kinsa uban kaniya. Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Ako mopasaylo kanimo ug sa imong mga kaigsoonan sa ilang mga sala; apan ikaw kinahanglan dili na magpakasala pag-usab, kay ikaw makahinumdom nga ang akong aEspiritu dili kanunay bmopuyo sa tawo; busa, kon ikaw magpakasala hangtud ikaw mahimo nga hingpit nga hinog ikaw ipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo. Ug kini ang akong mga hunahuna diha sa yuta diin Ako mohatag kanimo alang sa imong kabilin; kay kini mahimo nga yuta nga cpinili labaw sa tanan nga mga yuta.

16 Ug ang Ginoo miingon: Lakaw ug pagtukod, subay sa matang sa mga kasko diin kamo kaniadto nga panahon nakatukod. Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared misugod, ug usab ang iyang mga kaigsoonan, ug mitukod og mga kasko sunod sa matang nga sila nakatukod, sumala sa mga apanudlo sa Ginoo. Ug sila mga gagmay, ug sila mga gaan diha sa tubig, gani sama ngadto sa kagaan sa usa ka langgam diha sa tubig.

17 Ug sila gitukod subay sa matang nga sila hilabihan ka ahugot, gani sila mohupot og tubig sama ngadto sa usa ka tadyaw; ug ang ilawom niana hugot sama ngadto sa usa ka tadyaw; ug ang mga kilid niana hugot sama ngadto sa usa ka tadyaw; ug ang mga tumoy niini gitalinis; ug ang ibabaw niana hugot sama sa usa ka tadyaw ug ang gitas-on niana maoy gitas-on sa usa ka kahoy; ug ang pultahan niana, samtang kini gisirhan, hugot sama ngadto sa usa ka tadyaw.

18 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared nangamuyo ngadto sa Ginoo, nag-ingon: O Ginoo, ako nakahimo sa buluhaton diin ikaw misugo kanako, ug ako nakahimo sa mga kasko sumala sa imong paggiya kanako.

19 Ug tan-awa, O Ginoo, diha kanila walay kahayag; asa kami paingon? Ug usab kami mamatay, kay diha kanila kami dili makaginhawa, gawas sa hangin diin anaa diha kanila; busa kami mamatay.

20 Ug ang Ginoo miingon ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared: Tan-awa, ikaw mohimo og usa ka lungag diha sa ibabaw, ug usab sa ilawom; ug samtang ikaw magkinahanglan og hangin ikaw dili motabon sa lungag ug makadawat og hangin. Ug kon kini mao nga ang tubig moabut diha kanimo, tan-awa ikaw motabon sa lungag, nga ikaw mahimo nga dili mamatay sa lunop.

21 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Jared mibuhat sa mao, sumala nga ang Ginoo misugo.

22 Ug siya nangamuyo pag-usab ngadto sa Ginoo nag-ingon: O Ginoo, tan-awa ako nakabuhat ingon nga ikaw misugo kanako; ug ako nakaandam sa mga sakayan alang sa akong mga katawhan, ug tan-awa walay kahayag diha kanila. Tan-awa, O Ginoo, ikaw motugot ba nga kami motabok niining dako nga tubig diha sa kangitngit?

23 Ug ang Ginoo miingon ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared: Unsa ang buot nimo nga Ako kinahanglan mobuhat nga kamo makabaton og kahayag diha sa inyong mga sakayan? Kay tan-awa, kamo dili makabaton og mga bintana, kay sila madugmok; ni kamo magdala og kalayo uban kaninyo kay kamo dili mopanaw pinaagi sa kahayag sa kalayo.

24 Kay tan-awa, kamo mahimo ingon sa usa ka lumod sa taliwala sa dagat; kay ang balud nga sama sa bukid mohasmag nganha kaninyo. Bisan pa niana, Ako modala kaninyo sa ibabaw pag-usab gikan sa mga kahiladman sa dagat; kay ang mga ahangin mogawas gikan sa akong ba-ba, ug usab ang mga bulan ug mga lunop Ako mopadala.

25 Ug tan-awa Ako moandam kaninyo batok niini nga mga butang; kay kamo dili makatabok niining dako nga lawod gawas kon Ako moandam kaninyo batok sa mga balud sa dagat, ug sa mga hangin nga molabay ngadto, ug sa mga lunop nga moabut. Busa unsa ang buot nimo nga Ako kinahanglan moandam alang kaninyo nga kamo mahimo nga makabaton og kahayag sa diha nga kamo lamyon diha sa mga kahiladman sa dagat?