Mga Kasulatan
Ether 8
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 8

May panagbangi ug panagbingkil sa tibuok gingharian—Si Akish nagtukod og usa ka pinanumpaan nga tinago nga kalihokan sa pagpatay sa hari—Tinago nga mga kalihokan iya sa yawa ug mosangput sa kalaglagan sa mga nasud—Bag-o nga mga Hentil gipahimangnoan batok sa tinago nga mga kalihokan nga magtinguha sa pagpukan sa kagawasan sa tanan nga mga yuta, mga nasud, ug mga bansa.

1 Ug nahinabo nga siya nanganak ni Omer, ug si Omer nagmando puli kaniya. Ug si Omer nanganak ni Jared; ug si Jared nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.

2 Ug si Jared misukol batok sa iyang amahan, ug miabut ug mipuyo diha sa yuta sa Heth. Ug nahinabo nga siya miulog-ulog sa daghan nga mga katawhan, tungod sa iyang maliputon nga mga pulong, hangtud siya nakaangkon sa katunga sa gingharian.

3 Ug sa diha nga siya nakaangkon na sa katunga sa gingharian siya nakiggubat ngadto sa iyang amahan, ug siya midala sa iyang amahan ngadto sa pagkabihag, ug mihimo kaniya sa pag-alagad diha sa pagkabihag;

4 Ug karon, sa mga adlaw sa pagmando ni Omer, siya diha sa pagkabihag sa katunga sa iyang mga adlaw. Ug nahinabo nga siya nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, diha kanila mao sila si Esrom ug Coriantumr;

5 Ug sila hilabihan kasuko tungod sa mga binuhatan ni Jared nga ilang igsoon nga lalaki, hangtud nga sila mitukod og kasundalohan ug nakiggubat ngadto ni Jared. Ug nahinabo nga sila nakiggubat ngadto kaniya diha sa kagabhion.

6 Ug nahinabo nga sa diha nga sila nakapatay sa kasundalohan ni Jared sila hapit usab makapatay kaniya; ug siya nagpakilooy kanila nga sila dili mopatay kaniya, ug siya motugyan sa gingharian ngadto sa iyang amahan. Ug nahinabo nga sila mitugot ngadto kaniya sa iyang kinabuhi.

7 Ug karon si Jared nahimo nga hilabihan ka masulub-on tungod sa pagkawala sa gingharian, kay siya nakapahimutang sa iyang kasingkasing diha sa gingharian ug diha sa himaya sa kalibutan.

8 Karon ang anak nga babaye ni Jared ingon nga hilabihan ka hanas, ug nakita ang mga kasubo sa iyang amahan, naghunahuna sa paghimo og usa ka laraw diin siya makatubos sa gingharian ngadto sa iyang amahan.

9 Karon ang anak nga babaye ni Jared hilabihan ka matahum. Ug nahinabo nga siya nakigsulti uban sa iyang amahan, ug miingon ngadto kaniya: Ngano nga ang akong amahan daghan og mga kasubo? Wala ba siya makabasa sa talaan diin ang atong mga amahan nagdala tabok sa dako nga lawod? Tan-awa, wala bay asoy mahitungod kanila sa karaan nga panahon nga sila pinaagi sa ilang atinago nga mga laraw nakaangkon og mga gingharian ug dako nga himaya?

10 Ug karon, busa, himoa nga ang akong amahan mopakuha ni Akish, ang anak nga lalaki ni Kimnor; ug tan-awa, ako matahum, ug ako amosayaw sa atubangan kaniya, ug ako mopahimuot kaniya, nga siya motinguha kanako aron pangasaw-on; busa kon siya magtinguha gikan kanimo nga ikaw mohatag ngadto kaniya kanako aron pangasaw-on, niana ikaw moingon: Ako mohatag kaniya kon ikaw modala ngari kanako sa ulo sa akong amahan, ang hari.

11 Ug karon si Omer usa ka higala ni Akish; busa, sa diha nga si Jared mipakuha ni Akish, ang anak nga babaye ni Jared misayaw sa atubangan kaniya nga siya nakapahimuot kaniya, hangtud nga siya nagtinguha kaniya nga pangasaw-on. Ug nahinabo nga siya miingon ngadto kang Jared: Ihatag siya ngari kanako aron pangasaw-on.

12 Ug si Jared miingon ngadto kaniya: Ako mohatag kaniya nganha kanimo, kon ikaw modala ngari kanako sa ulo sa akong amahan, ang hari.

13 Ug nahinabo nga si Akish mipundok ngadto sa balay ni Jared sa tanan niya nga mga kabanay ug miingon ngadto kanila: Kamo manumpa ba ngari kanako nga kamo magmatinud-anon ngari kanako sa butang diin ako magtinguha gikan kaninyo?

14 Ug nahinabo nga silang tanan ananumpa ngadto kaniya, pinaagi sa Dios sa langit, ug usab pinaagi sa mga langit, ug usab pinaagi sa yuta, ug pinaagi sa ilang mga ulo, nga kinsa ang molahi gikan sa panabang nga si Akish nagtinguha mawad-an sa iyang ulo; ug kinsa ang kinahanglan mobutyag sa bisan unsa nga butang nga si Akish mipahibalo ngadto kanila, ang mao gihapon kinahanglan mawad-an sa iyang kinabuhi.

15 Ug nahinabo nga sa ingon sila nagkauyon uban kang Akish. Ug si Akish mialagad ngadto kanila sa mga apanumpa diin gihatag pinaagi kanila sa karaan nga panahon kinsa usab nagtinguha og gahum, diin gihatag ngadto gani gikan ni bCain, kinsa usa ka mamumuno gikan sa sinugdanan.

16 Ug sila gipatunhay pinaagi sa gahum sa yawa ngadto sa pag-alagad niini nga mga panumpa ngadto sa mga katawhan, sa pagpatunhay kanila diha sa kangitngit, aron sa pagtabang sa ingon nga nagtinguha og gahum nga makaangkon og gahum, ug sa pagbuno, ug sa pagpanglungkab ug sa pagpamakak, ug sa paghimo sa tanan nga matang sa mga pagkadautan ug malaw-ay nga mga buhat.

17 Ug ang anak nga babaye ni Jared mao ang misugyot diha sa iyang kasingkasing sa pagpangita niini nga mga butang sa karaan nga panahon; ug si Jared misugyot niini diha sa kasingkasing ni Akish; busa, si Akish mialagad niini ngadto sa iyang mga kaliwatan ug mga kahigalaan, naglimbong kanila pinaagi sa mga matam-is nga saad sa paghimo sa bisan unsa nga butang nga siya nagtinguha.

18 Ug nahinabo nga sila naghimo og usa ka tinago nga akalihokan gani ingon sa karaan; diin nga kalihokan mao ang labing salawayon ug dautan ibabaw sa tanan, diha sa panan-aw sa Dios;

19 Kay ang Ginoo dili mohimo diha sa tinago nga mga kalihokan, ni siya motugot nga ang tawo kinahanglan mopaagas og dugo, apan diha sa tanan nga mga butang nagdili niini, sukad sa sinugdanan sa tawo.

20 Ug karon ako, si Moroni, dili mosulat sa paagi sa ilang mga panumpa ug mga kalihokan, kay kini gipahibalo ngari kanako, nga sila anaa diha sa tanan nga mga katawhan, ug sila anaa usab sa mga Lamanite.

21 Ug sila ang nakaingon sa akalaglagan niini nga mga katawhan si kinsa ako karon namulong, ug usab ang kalaglagan sa mga katawhan ni Nephi.

22 Ug bisan unsa nga nasud nga mobulig sa mao nga tinago nga mga kalihokan, aron makaangkon og gahum ug bahandi, hangtud nga sila mokatap diha sa nasud, tan-awa, sila pagalaglagon; kay ang Ginoo dili motugot nga ang adugo sa iyang mga santos, nga ipaagas pinaagi kanila, sa kanunay mangamuyo ngadto kaniya gikan sa yuta alang sa bpagpanimalos diha kanila ug gani siya wala pa manimalos kanila.

23 Busa, O kamo nga mga Hentil, kini kaalam diha sa Dios nga kini nga mga butang kinahanglan mapakita nganha kaninyo, nga pinaagi niini kamo unta mohinulsol sa inyong mga sala, ug dili motugot nga kini nga mabunuon nga mga kalihokan molupig kaninyo, nga gihimo aron makaangkon og agahum ug bahandi—ug ang buhat, oo, bisan ang buhat sa kalaglagan moabut diha kaninyo, oo, bisan ang espada sa kaangayan sa Dios sa Kahangturan mahulog diha kaninyo, ngadto sa inyong pagkabuntog ug pagkalaglag kon kamo motugot niini nga mga butang nga mahitabo.

24 Busa, ang Ginoo misugo kaninyo, sa panahon nga kamo makakita niini nga mga butang nga moabut taliwala kaninyo nga kamo mahigmata ngadto sa pagkaamgo sa inyong makalilisang nga kahimtang tungod niining tinago nga kalihokan nga anaa sa taliwala kaninyo; O alaot ngadto niini, tungod sa dugo kanila kinsa gipamatay; kay sila mangamuyo gikan sa abug alang sa pagpanimalos ngadto niini, ug usab ngadto niadto kinsa nagtukod niini.

25 Kay kini mahinabo nga si kinsa ang nagtukod niini nagtinguha sa pagpukan sa akagawasan sa tanan nga mga yuta, mga nasud, ug mga bansa; ug kini nagpahinabo sa kalaglagan sa tanan nga mga katawhan, kay kini gitukod pinaagi sa yawa, kinsa mao ang amahan sa tanan nga mga bakak; gani kana nga mao gihapon nga bakakon kinsa bmilingla sa atong unang mga ginikanan, oo, gani mao gihapon nga bakakon kinsa ang nakapahimo sa tawo nga mobuno gikan sa sinugdanan; kinsa nagpatig-a sa mga kasingkasing sa mga tawo nga sila nakabuno sa mga propeta, ug nagbato kanila, ug nagsalikway kanila gikan sa sinugdanan.

26 Busa, ako, si Moroni, ako gisugo sa pagsulat niini nga mga butang nga ang dautan mahunong, ug nga ang panahon mahimo nga moabut nga si Satanas awala untay gahum diha sa mga kasingkasing sa anak sa mga katawhan, apan sila unta bmadani sa paghimo og maayo sa kanunay, nga sila mahimo nga moduol ngadto sa tubod sa tanan nga pagkamatarung ug maluwas.