Mga Kasulatan
Ether 5
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 5

Tulo ka mga saksi ug ang buhat mobarug ingon nga usa ka pagpamatuod sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon.

1 Ug karon ako, si Moroni, nakasulat sa mga pulong diin gisugo kanako, sumala sa akong panumduman; ug ako nakasulti kaninyo sa mga butang diin ako amisilyo, busa ayaw paghikap kanila nga aron kamo mahimo nga makahubad; kay kana nga butang gidili kaninyo, gawas sa umaabut sumala sa kaalam diha sa Dios.

2 Ug tan-awa, kamo unta may kahigayunan nga kamo mahimo nga mopakita sa mga palid ngadto akanila kinsa motabang sa pagdala niini nga buhat.

3 Ug ngadto sa atulo sila ipakita pinaagi sa gahum sa Dios; busa sila bmasayud sa pagkatinuod nga kini nga mga butang mga ctinuod.

4 Ug diha sa ba-ba sa tulo ka mga asaksi kini nga mga butang matukod; ug ang mga pagpamatuod sa tulo, ug kini nga buhat, diha nga ipakita ang gahum sa Dios ug usab sa iyang pulong, nga ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo magpamatuod—ug kining tanan mobarug ingon nga usa ka pagpamatuod batok sa kalibutan sa katapusan nga adlaw.

5 Ug kon kini mao nga sila maghinulsol ug amoduol ngadto sa Amahan pinaagi sa ngalan ni Jesus, sila pagadawaton ngadto sa gingharian sa Dios.

6 Ug karon kon ako walay katungod niini nga mga butang, hukmi ninyo; kay kamo masayud nga ako adunay katungod sa panahon nga kamo makakita kanako, ug kita mobarug sa atubangan sa Dios sa katapusan nga adlaw. Amen.