Mga Kasulatan
Ether 13
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 13

Si Ether namulong sa usa ka bag-ong Jerusalem nga pagatukuron sa America pinaagi sa binhi ni Jose—Siya mitagna, gisalikway, misulat sa kasaysayan sa mga Jaredite, ug mitagna sa kalaglagan sa mga Jaredite—Ang gubat mikaylap sa tanan nga yuta.

1 Ug karon ako, si Moroni, mopadayon sa pagtapos sa akong talaan mahitungod sa kalaglagan sa mga katawhan nga kinsa ako kanunay misulat.

2 Kay tan-awa, sila misalikway sa mga pulong ni Ether; kay siya sa pagkatinuod misulti kanila sa tanan nga mga butang, gikan sa sinugdanan sa tawo; ug nga human ang mga tubig amihubas gikan sa ibabaw niini nga yuta kini nahimo nga pinili nga yuta labaw sa tanan nga mga yuta, usa ka pinili nga yuta sa Ginoo; busa ang Ginoo buot nga ang mga tawo kinahanglan bmoalagad kaniya kinsa nagpuyo sa ibabaw niini;

3 Ug nga kini mao ang dapit sa aBag-ong Jerusalem, nga kinahanglan bmanaog gikan sa langit, ug ang balaan nga santuwaryo sa Ginoo.

4 Tan-awa, si Ether nakakita sa mga adlaw ni Kristo, ug siya namulong mahitungod sa usa ka aBag-ong Jerusalem dinhi niini nga yuta.

5 Ug siya namulong usab mahitungod sa balay ni Israel, ug ang aJerusalem diin si bLehi nagagikan—human kini pagalaglagon kini pagatukuron pag-usab, usa ka cbalaan nga dakbayan ngadto sa Ginoo; busa, kini dili mahimo nga usa ka bag-o nga Jerusalem kay kini nahimo sa panahon nga karaan; apan kini kinahanglan nga pagatukuron pag-usab, ug mahimo nga balaan nga dakbayan sa Ginoo; ug kini kinahanglan matukod ngadto sa balay ni Israel—

6 Ug nga usa ka aBag-ong Jerusalem kinahanglan matukod niini nga yuta, ngadto sa salin sa binhi ni bJose, kay mahitungod niana nga mga butang adunay usa ka csumbanan.

7 Kay sa ingon si Jose midala sa iyang amahan ubos ngadto sa yuta sa aEhipto, gani siya namatay didto; busa, ang Ginoo midala og usa ka salin sa binhi ni Jose gikan sa yuta sa Jerusalem, nga siya unta magmaloloy-on ngadto sa binhi ni Jose nga sila dili bmahanaw, bisan ingon nga siya magmaloloy-on ngadto sa amahan ni Jose nga siya kinahanglan dili mahanaw.

8 Busa, ang salin sa binhi ni Jose matukod dinhi niini nga ayuta; ug kini mahimo nga yuta sa ilang kabilin; ug sila motukod og usa ka balaan nga dakbayan ngadto sa Ginoo, sama ngadto sa Jerusalem nga daan; ug sila bdili na pagalibugon, hangtud ang katapusan moabut sa diha nga ang yuta mahanaw.

9 Ug adunay usa ka abag-o nga langit ug usa ka bag-o nga yuta; ug sila mahimo nga sama ngadto sa karaan gawas ang karaan mahanaw, ug ang tanan nga mga butang mahimo nga bag-o.

10 Ug unya moabut ang Bag-ong Jerusalem; ug bulahan sila kinsa mipuyo diha niini, kay kini mao sila kansang mga saput aputi pinaagi sa dugo sa Kordero; ug sila mao sila kinsa naihap taliwala sa salin sa binhi ni Jose, kinsa anaa sa balay ni Israel.

11 Ug unya miabut usab ang Jerusalem sa karaan; ug sa mga lumulupyo diha niini, bulahan sila, kay sila nahugasan sa dugo sa Kordero; ug sila mao sila kinsa gitibulaag ug agipundok gikan sa upat ka mga suok sa yuta, ug gikan sa bamihanan nga mga nasud, ug mga mag-aambit sa katumanan sa pakigsaad diin ang Dios mihimo uban sa ilang amahan, si cAbraham.

12 Ug sa diha nga kini nga mga butang miabut, mapahinabo ang kasulatan nga nag-ingon, kana mao sila kinsa anahiuna, kinsa mahimo nga maulahi; ug kana mao sila kinsa naulahi, kinsa mahimo nga mahiuna.

13 Ug ako hapit na unta mosulat og dugang pa, apan ako gidid-an; apan mahinungdanon ug kahibulongan ang mga panagna ni Ether; apan sila miisip kaniya nga walay bili, ug misalikway kaniya; ug siya mitago sa iyang kaugalingon sa usa ka lungag sa bato sa adlaw, ug sa gabii siya moadto sa pagtan-aw sa mga butang nga moabut dinha sa mga katawhan.

14 Ug samtang siya mipuyo sa lungag sa usa ka bato siya mihimo sa nahibilin niini nga talaan, nagtan-aw sa kalaglagan nga miabut diha sa mga katawhan, sa gabii.

15 Ug nahinabo nga nianang sama nga tuig diin siya gisalikway gikan sa taliwala sa mga katawhan dihay nagsugod nga usa ka dako nga gubat taliwala sa mga katawhan, kay dihay daghan kinsa mibatok, kinsa gamhanan nga mga tawo, ug nagtinguha sa paglaglag ni Coriantumr pinaagi sa ilang tinago nga mga laraw sa pagkadautan, diin gipamulong na.

16 Ug karon si Coriantumr, nga nakaangkon og kaalam, sa iyang kaugalingon, diha sa tanan nga mga kahanas sa gubat ug sa tanan nga kaigmat sa kalibutan, busa siya nakig-away ngadto kanila kinsa nagtinguha sa paglaglag kaniya.

17 Apan siya wala mohinulsol, ni ang iyang ambongan nga anak nga mga lalaki ni anak nga mga babaye; ni ang ambongan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Cohor; ni ang ambongan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Corihor; ug sa katapusan walay ambongan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye diha sa ibabaw sa tibuok yuta kinsa mihinulsol sa ilang mga sala.

18 Busa, nahinabo nga sa unang tuig nga si Ether mipuyo diha sa lungag sa usa ka bato, dihay daghan nga mga katawhan kinsa gipamatay pinaagi sa espada niadto nga atinago nga mga kalihokan, nakig-away batok kang Coriantumr nga aron sila unta moangkon sa gingharian.

19 Ug nahinabo nga ang anak nga mga lalaki ni Coriantumr nakig-away sa hilabihan ug nakabsan og hilabihan nga dugo.

20 Ug sa ikaduha nga tuig ang pulong sa Ginoo midangat ngadto ni Ether, nga siya molakaw ug managna ngadto kang aCoriantumr nga, kon siya mohinulsol, ug ang tibuok niya nga panimalay ang Ginoo mohatag ngadto kaniya sa iyang gingharian ug moluwas sa mga katawhan—

21 Ug kon dili sila pagalaglagon, ug ang tanan niya nga panimalay gawas sa iyang kaugalingon. Ug siya kinahanglan lamang mabuhi aron sa pagtan-aw sa katumanan sa mga panagna nga gikapamulong mahitungod sa alain nga mga katawhan nga makadawat sa yuta alang sa ilang kabilin; ug si Coriantumr kinahanglan makadawat og usa ka paghukom pinaagi kanila; ug ang matag kalag kinahanglan pagalaglagon gawas kang bCoriantumr.

22 Ug nahinabo nga si Coriantumr wala mohinulsol, ni ang iyang panimalay, ni ang mga katawhan; ug ang mga gubat wala mohunong; ug sila nagtinguha sa pagpatay ni Ether, apan siya milayas gikan kanila ug mitago pag-usab diha sa lungag sa bato.

23 Ug nahinabo nga dihay mitungha nga Shared, ug siya usab nakig-away ngadto kang Coriantumr; ug siya mibuntog kaniya, hangtud nga sa ikatulo nga tuig siya midala kaniya ngadto sa pagkabihag.

24 Ug ang anak nga mga lalaki ni Coriantumr, diha sa ikaupat nga tuig, mibuntog ni Shared, ug nakaangkon sa gingharian pag-usab ngadto sa ilang amahan.

25 Karon dihay misugod nga usa ka gubat diha sa ibabaw sa tibuok yuta, matag tawo uban sa iyang panon nakig-away alang niana diin siya mitinguha.

26 Ug dihay mga tulisan, ug sa katapusan, ang tanan nga matang sa pagkadautan diha sa ibabaw sa tibuok yuta.

27 Ug nahinabo nga si Coriantumr hilabihan kasuko kang Shared, ug siya milakaw batok kaniya uban sa iyang mga kasundalohan aron sa pagpakig-away; ug sila nagsugat diha sa dako nga kasuko, ug sila nagsugat diha sa walog sa Gilgal; ug ang panag-away nahimo nga hilabihan ka pait.

28 Ug nahinabo nga si Shared nakig-away batok kaniya sulod sa tulo ka adlaw. Ug nahinabo nga si Coriantumr mibuntog kaniya, ug misukol kaniya hangtud nga siya miabut sa mga kapatagan sa Heshlon.

29 Ug nahinabo nga si Shared nakig-away kaniya pag-usab diha sa mga kapatagan; ug tan-awa, siya mibuntog kang Coriantumr, ug miabug kaniya og balik pag-usab ngadto sa walog sa Gilgal.

30 Ug si Coriantumr nakig-away kang Shared pag-usab diha sa walog sa Gilgal, diin siya mibuntog kang Shared ug mipatay kaniya.

31 Ug si Shared misamad ni Coriantumr diha sa iyang bitiis, nga siya wala na makig-away pag-usab sulod sa duha ka tuig, diin sa mao nga panahon ang tanan nga mga katawhan diha sa ibabaw sa yuta nagpaagas sa dugo, ug walay usa nga makapugong kanila.