Mga Kasulatan
Ether 10
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 10

Usa ka hari misunod sa lain—Pipila ka mga hari mga matarung; ang uban mga dautan—Kon ang pagkamatarung mopatigbabaw, ang mga katawhan mapanalanginan ug mouswag pinaagi sa Ginoo.

1 Ug nahinabo nga si Shez, kinsa usa ka kaliwat ni Heth—kay si Heth namatay sa gutom, ug ang tanan niya nga mga sakop sa panimalay gawas ni Shez—busa, si Shez misugod paghimo pag-usab og usa ka nagkatibulaag nga mga katawhan,

2 Ug nahinabo nga si Shez nahinumdom sa kalaglagan sa iyang mga amahan, ug siya mitukod og usa ka matarung nga gingharian; kay siya nahinumdom unsa ang gihimo sa Ginoo sa pagdala ni Jared ug sa iyang igsoon nga lalaki atabok sa lawod; ug siya nagsunod sa mga pamaagi sa Ginoo; ug siya nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.

3 Ug ang iyang kamagulangan nga anak nga lalaki, kansang ngalan mao si Shez, misukol batok kaniya; bisan pa niana, si Shez gihampak uban ang kadaot pinaagi sa kamot sa usa ka tulisan, tungod sa iyang hilabihan nga mga katigayunan, nga midala og kalinaw pag-usab ngadto sa iyang amahan.

4 Ug nahinabo nga ang iyang amahan mitukod og daghan nga mga dakbayan diha sa ibabaw sa yuta, ug ang mga katawhan misugod pag-usab sa pagkaylap sa ibabaw sa tibuok yuta. Ug si Shez nagpuyo sa hilabihan nga ka tigulang ang panuigon; ug siya nanganak ni Riplakish. Ug siya namatay, ug si Riplakish mimando puli kaniya.

5 Ug nahinabo nga si Riplakish wala mobuhat niana nga matarung diha sa panan-aw sa Ginoo, kay siya adunay daghan nga mga asawa ug mga apuyo-puyo, ug mipahamtang diha sa mga abaga sa tawo niana nga hilabihan kabug-at nga palas-anon; oo, siya mibuhis kanila og dagko nga mga buhis; ug sa mga buhis siya mitukod og daghan nga mga dagko nga mga gambalay.

6 Ug siya mipatindog kaniya og usa ka hilabihan ka maanindot nga trono; ug siya mitukod og daghan nga mga bilanggoan, ug si kinsa ang dili mobayad ngadto sa buhis siya mobalhug ngadto sa bilanggoan; ug siya kinsa wala makabayad siya mobalhug ngadto sa bilanggoan; ug siya mipahimo nga sila kinahanglan motrabaho sa walay hunong alang sa ilang panginabuhi; ug si kinsa ang magdumili sa pagtrabaho siya mopahamtang og kamatayon.

7 Busa siya nakaangkon sa iyang tanan nga hilabihan ka maayo nga pagkabuhat nga mga butang, oo, gani ang iyang lunsay nga bulawan siya misugo nga mahashasan sa bilanggoan; ug ang tanan nga matang sa hilabihan ka maayo nga pagkabuhat nga mga butang siya misugo nga ipahimo diha sa bilanggoan. Ug nahinabo nga siya mipaantus sa mga katawhan uban sa iyang malaw-ay nga mga buhat ug mga pagkasalawayon.

8 Ug sa diha nga siya nakamando sulod sa kap-atan ug duha ka mga tuig ang mga katawhan mialsa sa pagsukol batok kaniya; ug diha misugod ang gubat pag-usab diha sa yuta, hangtud nga si Riplakish napatay, ug ang iyang mga kaliwatan giabug gikan sa yuta.

9 Ug nahinabo nga human sa sulod sa daghan nga mga tuig, si Moriantum, (siya ingon nga usa ka kaliwat ni Riplakish) mipundok og usa ka kasundalohan sa mga sinalikway, ug miadto ug nakig-away ngadto sa mga katawhan; ug siya nakaangkon og gahum sa daghan nga mga dakbayan; ug ang gubat nahimo nga hilabihan ka makalilisang, ug milungtad sulod sa daghan nga mga tuig; ug siya nakaangkon og gahum ibabaw sa tibuok yuta, ug mihimo sa iyang kaugalingon nga hari ibabaw sa tibuok yuta.

10 Ug human siya mihimo sa iyang kaugalingon nga hari siya mipagaan sa gipas-an sa mga katawhan, nga pinaagi niini siya nakaangkon og pagdayeg diha sa mga mata sa mga katawhan, ug sila midihog kaniya nga mahimo nga ilang hari.

11 Ug siya naghimo og kaangayan ngadto sa mga katawhan, apan wala ngadto kaniya tungod sa iyang daghan nga malaw-ay nga mga buhat; busa siya gipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo.

12 Ug nahinabo nga si Morianton mitukod og daghan nga mga dakbayan, ug ang mga katawhan nahimo nga hilabihan ka adunahan ubos sa iyang pagmando, diha sa mga gambalay, ug diha sa mga bulawan ug pilak, ug sa pagpatubo og lugas, ug sa mga panon, ug sa mga kahayopan, ug kadto nga mga butang nga napahiuli ngadto kanila.

13 Ug si Morianton nagpabilin nga buhi sa hilabihan nga ka tigulang nga panuigon, ug unya siya nanganak ni Kim; ug si Kim mimando puli sa iyang amahan; ug siya mimando sa walo ka mga tuig, ug ang iyang amahan namatay. Ug nahinabo nga si Kim wala magmando diha sa pagkamatarung, busa siya wala mapanalangini sa Ginoo.

14 Ug ang iyang igsoon nga lalaki mialsa batok kaniya, diin siya midala kaniya ngadto sa pagkabihag; ug siya nagpabilin diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw; ug siya nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye diha sa pagkabihag, ug diha sa iyang katigulangon siya nanganak ni Levi; ug siya namatay.

15 Ug nahinabo nga si Levi mialagad diha sa pagkabihag human sa kamatayon sa iyang amahan, sulod sa kap-atan ug duha ka mga tuig. Ug siya mihimo og pakiggubat batok sa hari sa yuta, pinaagi diin siya miangkon ngadto sa iyang kaugalingon sa gingharian.

16 Ug human siya makaangkon ngadto sa iyang kaugalingon sa gingharian siya mihimo niana nga unsa ang matarung diha sa panan-aw sa Ginoo; ug ang mga katawhan miuswag diha sa yuta; ug siya nagpuyo ngadto sa usa ka mabungahon nga katigulangon, ug siya nanganak og anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye; ug siya usab nanganak ni Corom, kinsa siya midihog nga hari puli kaniya.

17 Ug nahinabo nga si Corom mihimo nianang unsa ang maayo diha sa panan-aw sa Ginoo sa tanan niya nga mga adlaw; ug siya nanganak og daghan nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye; ug human siya makasinati og daghan nga mga adlaw siya namatay, gani ingon ngadto sa kapahulayan sa yuta; ug si Kish mimando puli kaniya.

18 Ug nahinabo nga si Kish namatay usab, ug si Lib mimando puli kaniya.

19 Ug nahinabo nga si Lib usab mihimo niana nga unsa ang maayo diha sa panan-aw sa Ginoo. Ug sa mga adlaw ni Lib ang alala nga mga bitin gipamatay. Busa sila miadto ngadto sa yuta sa habagatan nga bahin, aron sa pagpangayam og pagkaon alang sa mga katawhan sa yuta, kay ang yuta gitabunan sa mga hayop sa kalasangan. Ug si Lib usab sa iyang kaugalingon nahimo nga usa ka bantugan nga mangangayam.

20 Ug sila mitukod og usa ka gamhanan nga dakbayan sa may taas ug pig-ot nga bahin sa yuta sa may dapit diin ang dagat mibahin sa yuta.

21 Ug sila mipanalipod sa yuta sa habagatan nga bahin nga mahimo nga usa ka kamingawan, aron makakuha og mga ihalas nga mga hayop. Ug ang ibabaw sa tibuok yuta sa amihanan nga bahin natabunan uban sa mga lumulupyo.

22 Ug sila hilabihan ka mga kugihan, ug sila namalit ug namaligya ug nagpatigayon sa usag usa nga sila unta makaangkon og bahandi.

23 Ug sila mitrabaho sa tanan nga matang sa oro, ug sila mihimo og bulawan, ug pilak, ug aputhaw, ug tumbaga, ug tanan nga matang sa mga metal; ug sila mikalot niini gikan sa yuta; busa, sila mihabwa og dagko nga mga pundok sa yuta, aron sa pagkuha og oro, ug bulawan, ug pilak, ug puthaw, ug kobre. Ug sila mibuhat sa tanan nga matang sa hilabihan ka maayo nga pagkabuhat nga mga butang.

24 Ug sila adunay mga sida, maayo nga pagkalubid nga panapton; ug sila mibuhat sa tanan nga matang sa panapton, nga sila makasaput sa ilang kaugalingon gikan sa ilang pagkahubo.

25 Ug sila mihimo sa tanan nga matang sa mga himan aron sa pagbugwal sa yuta, sa pagdaro, sa pagtanom, sa pag-ani ug sa pagguna, ug usab sa paggiok.

26 Ug sila mihimo sa tanan nga matang sa mga himan diin sila mitrabaho uban sa ilang mga kahayopan.

27 Ug sila mihimo sa tanan nga matang sa mga hinagiban sa gubat. Ug sila mitrabaho sa tanan nga matang sa buhat sa hilabihan nga ka talagsaon nga pagkahimo.

28 Ug wala pay mga katawhan nga labaw nga gipanalanginan kay kanila, ug labaw nga gipauswag pinaagi sa kamot sa Ginoo. Ug sila diha sa yuta nga pinili labaw sa tanan nga mga yuta, kay ang Ginoo namulong niini.

29 Ug nahinabo nga si Lib nagpuyo sa daghan nga mga katuigan, ug nanganak ug anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye; ug siya usab nanganak ni Hearthom.

30 Ug nahinabo nga si Hearthom mimando puli sa iyang amahan. Ug sa diha nga si Hearthom nakamando og kawhaan ug upat ka mga tuig, tan-awa, ang gingharian gikuha gikan kaniya. Ug siya mialagad sa daghan nga mga katuigan diha sa pagkabihag, oo, bisan ang tanan nga nahibilin sa iyang mga adlaw.

31 Ug siya nanganak ni Heth, ug si Heth nagpuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw. Ug si Heth nanganak ni Aaron, ug si Aaron nagpuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw; ug siya nanganak ni Amnigaddah, ug si Amnigaddah usab nagpuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw; ug siya nanganak ni Coriantum, ug si Coriantum nagpuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw; ug siya nanganak ni Com.

32 Ug nahinabo nga si Com midani sa katunga sa gingharian. Ug siya mimando sa katunga sa gingharian sa kap-atan ug duha ka mga tuig; ug siya miadto aron sa pakig-away batok sa hari, si Amgid, ug sila nag-away sulod sa daghan nga mga tuig, diin niini nga panahon si Com nakaangkon og gahum ibabaw ni Amgid, ug nakabaton og gahum sa nahibilin sa gingharian.

33 Ug sa mga adlaw ni Com dihay misugod nga mga tulisan sa yuta; ug sila migamit sa karaan nga mga laraw, ug mialagad sa mga apanumpa subay sa paagi sa mga karaan, ug nagtinguha pag-usab sa paglaglag sa gingharian.

34 Karon si Com nakig-away og maayo batok kanila; bisan pa niana, siya wala makabuntog batok kanila.