Mga Kasulatan
Ether 11
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kapitulo 11

Mga gubat, mga panagsumpaki, ug mga pagkadautan mipatigbabaw sa Jaredite nga kinabuhi—Mga propeta mitagna sa hingpit nga kalaglagan sa mga Jaredite gawas kon sila maghinulsol—Ang mga katawhan misalikway sa mga pulong sa mga propeta.

1 Ug dihay miabut usab sa mga adlaw ni Com nga daghan nga mga propeta, ug nanagna sa kalaglagan niana nga gamhanan nga mga katawhan gawas kon sila maghinulsol, ug mobalik ngadto sa Ginoo, ug mobiya sa ilang mga pagbuno ug mga pagkadautan.

2 Ug nahinabo nga ang mga propeta gisalikway sa mga katawhan, ug sila milayas ngadto ni Com alang sa panalipod, kay ang mga katawhan nagtinguha sa paglaglag kanila.

3 Ug sila nanagna ngadto ni Com og daghan nga mga butang; ug siya napanalanginan diha sa tanan nga nahibilin sa iyang mga adlaw.

4 Ug siya nagpuyo ngadto sa usa ka mabungahon nga katigulangon ug nanganak ni Shiblom; ug si Shiblom mimando puli kaniya. Ug ang igsoon nga lalaki ni Shiblom misukol batok kaniya, ug diha misugod ang hilabihan ka dako nga gubat sa tanan nga yuta.

5 Ug nahinabo nga ang igsoon nga lalaki ni Shiblom misugo nga ang tanan nga mga propeta kinsa nanagna sa kalaglagan sa mga katawhan kinahanglan pahamtangan sa kamatayon;

6 Ug dihay dako nga katalagman diha sa tibuok nga yuta, kay sila nakapamatuod nga usa ka dako nga tunglo modangat diha sa yuta, ug usab diha sa mga katawhan, ug nga kinahanglan adunay dako nga kalaglagan taliwala kanila, ingon sa usa nga wala pa gayud mahitabo diha sa ibabaw sa yuta, ug ang ilang mga bukog kinahanglan mahimo nga ingon sa mga apundok sa yuta diha sa ibabaw sa yuta gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga pagkadautan.

7 Ug sila wala mopatalinghug ngadto sa tingog sa Ginoo, tungod sa ilang dautan nga mga kalihokan; busa, diha misugod ang mga gubat ug mga panagbingkil sa tanan nga mga yuta, ug usab daghan nga mga kagutom ug mga kamatay, hangtud nga dihay usa ka dako nga kalaglagan, ingon sa usa nga wala pa gayud masayri diha sa ibabaw sa yuta; ug kining tanan nahinabo sa mga adlaw ni Shiblom.

8 Ug ang mga katawhan misugod sa paghinulsol sa ilang kadautan; ug sa ingon nga sila mibuhat ang Ginoo anagmaloloy-on ngadto kanila.

9 Ug nahinabo nga si Shiblom gipatay, ug si Seth gidala ngadto sa pagkabihag; ug nagpuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw.

10 Ug nahinabo nga si Ahah, iyang anak nga lalaki, nakaangkon sa gingharian; ug siya mimando ibabaw sa mga katawhan sa tanan niya nga mga adlaw. Ug siya mibuhat sa tanan nga matang sa kadautan diha sa iyang mga adlaw, nga pinaagi niana siya mipahimo sa pagpaagas sa daghan nga dugo; ug diyutay ang iyang mga adlaw.

11 Ug si Ethem, ingon nga usa ka kaliwat ni Ahah, miangkon sa gingharian; ug siya usab mibuhat niana unsa ang dautan sa iyang mga adlaw.

12 Ug nahinabo nga diha sa mga adlaw ni Ethem dihay miabut nga daghan nga mga propeta, ug nanagna pag-usab ngadto sa mga katawhan; oo, sila mihimo og panagna nga ang Ginoo sa hingpit molaglag kanila gikan sa ibabaw sa yuta gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga kadautan.

13 Ug nahinabo nga ang mga katawhan nagpatig-a sa ilang mga kasingkasing, ug wala amopatalinghug ngadto sa ilang mga pulong; ug ang mga propeta nagbangutan ug mipahawa gikan sa taliwala sa mga katawhan.

14 Ug nahinabo nga si Ethem mihimo og paghukom diha sa pagkadautan sa tanan niya nga mga adlaw; ug siya nanganak ni Moron. Ug nahinabo nga si Moron mimando puli kaniya; ug si Moron mihimo niana unsa ang dautan sa atubangan sa Ginoo.

15 Ug nahinabo nga dihay mitungha nga usa ka apagsukol taliwala sa mga katawhan, tungod nianang tinago nga kalihokan nga gitukod aron makaangkon og gahum ug makaangkon og bahandi; ug dihay miabut nga gamhanan nga tawo taliwala kanila diha sa pagkadautan, ug nakiggubat ngadto ni Moron, diin siya mibuntog sa katunga sa gingharian; ug siya mibaton sa katunga sa gingharian sa daghan nga mga katuigan.

16 Ug nahinabo nga si Moron mibuntog kaniya, ug miangkon sa gingharian pag-usab.

17 Ug nahinabo nga dihay lain nga mitungha nga gamhanan nga tawo; ug siya usa ka kaliwat sa igsoon nga lalaki ni Jared.

18 Ug nahinabo nga siya mibuntog kang Moron ug nakaangkon sa gingharian; busa, si Moron mipuyo diha sa pagkabihag sa tanan nga nahibilin sa iyang mga adlaw; ug siya nanganak ni Coriantor.

19 Ug nahinabo nga si Coriantor mipuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw.

20 Ug diha sa mga adlaw ni Coriantor dihay miabut usab nga daghan nga mga propeta, ug nanagna sa mahinungdanon ug kahibulongan nga mga butang, ug misangyaw og paghinulsol ngadto sa mga katawhan, ug gawas kon sila gayud mohinulsol ang Ginoong Dios mohimo og apaghukom batok kanila ngadto sa ilang hingpit nga kalaglagan;

21 Ug nga ang Ginoong Dios mopadala o mopasanay og alain nga mga katawhan sa pag-angkon sa yuta, pinaagi sa iyang gahum, subay sa paagi nga siya midala sa ilang mga amahan.

22 Ug sila misalikway sa tanan nga mga pulong sa mga propeta, tungod sa ilang tinago nga kapunongan ug dautan nga mga pagkasalawayon.

23 Ug nahinabo nga si Coriantor nanganak ni aEther, ug siya namatay, ingon nga nakapuyo diha sa pagkabihag sa tanan niya nga mga adlaw.